A tanszék bemutatása

Az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék a gazdálkodási szak gondozása mellett a közgazdász-gazdálkodási, műszaki menedzser, idegenforgalmi és szálloda szak hallgatóinak képzésében is jelentős részt vállal. A tanszék a mérnöki kar más szakjain is végez oktatói tevékenységet. A Bologna folyamat keretében a tanszék a gazdálkodás és menedzsment szakot hozta létre két szakiránnyal: vállalkozási és média-menedzsment. A Tanszék keretében működik 2003-tól az Egyetem TV. 2005-ben Médiaspecializáció képzés indult, amelyen a Pannon Egyetem valamennyi hallgatója részt vehetett. A 2005-2006. tanévben HEFOP támogatással elindult az e-Közigazgatás képzés e-learning tananyag kifejlesztésével. 2007-ben az Információs társadalom szakirány tantárgyait fejlesztettük ki HEFOP támogatással. A kuzusokra 2008 őszén lehetett először jelentkezni. Ezt a szakirányt különösen a non-profit szervezetekkel foglalkozó hallgatók választják.

A tanszéken lényeges téma a vállalkozásfejlesztés is. Regionális Operatív Programon nyert pályázati támogatásból valósítottuk meg a Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központot (FeVáK). A FeVáK több száz vállalattal, intézménnyel áll szerződéses kapcsolatban. Szakmai gyakorlatra biztosít helyet a hallgatóknak, szakdolgozati témákhoz nyújt külső konzulensi bázist, segít a hallgatóknak az első munkahely megtalálásában és saját vállalkozás indításában.

 

A tanszék története

A gazdasági jellegű tárgyak oktatását 1957-től 1959-ig a Marxizmus-Leninizmus Tanszék keretében Balassa János, 1959-től 1967-ig a Kémiai Technológiai Tanszék keretében Balassa János és (1964-től) Tímár László látta el. 1967. Augusztus 15-én Központi Önálló Üzemgazdasági Tanszéki Csoport létesült Vándor Józsefné vezetésével. 1969. március 1-én alakult meg az Üzemgazdaságtan Tanszék, belőle vált ki 1977. július 1-én, tanszéki jogállással, a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport. Az Üzemgazdaságtan Tanszék vezetője 1969. március 1. és 1984. június 30-a között Vándor Józsefné dr. egyetemi docens volt. A Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport vezetője 1977. Szeptember 1-től 1981. március 31-ig Dr. Bene László egyetemi tanár volt. 1981. április1-én Dr. Papp Sándor egyetemi docens kapott megbízást a vezetői teendők ellátására. 1981. június 1-1982. január 31-e között Dr. Kindler József egyetemi docens volt a tanszéki csoport megbízott vezetője. 1982. február 1-én Dr. Tímár László egyetemi adjunktust bízták meg a csoport vezetésével. 1982. Augusztus 1-1984. június 30-a között Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens vezette a csoportot.A művelődésügyi miniszter 1984. július 1-i hatállyal az Üzemgazdaságtan Tanszék és a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport összevonásával Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetet létesített. Az intézet igazgatói teendőinek ellátására Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens kapott megbízást. Az intézet két csoportra tagozódott: Vállalatgazdasági csoportra, vezetője: Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens és Vezetési és szervezési csoportra, vezetője: Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens. Az egyetemi szervezet-átalakítás keretében azintézetet 1990. július elsejétől ismét tanszékké szervezték át. A létrehozott Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens lett. A műszaki menedzser szak alapítása és a gazdálkodási szak indítása következtében megváltozott feladatok a tanszék szakmai alapokon történő szétválásához vezettek. 1996. január 1-én létrejött a Szervezési és Vezetési Tanszék (vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár) és a Gazdaságtan Tanszék (vezetője Dr. Józsa László egyetemi docens).1999. július 1-jén a tanszék felvette az Alkalmazott Gazdaságtan nevet, s egyben az elméleti közgazdaságtani területekből megalakult a Közgazdaságtan Tanszék.Az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék vezetését a 2000-es évben Dr. Huszti Ernő kutató professzor látta el, majd 2001-től Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanárt bízták meg a tanszék vezetésével. 2002. február 1-től 2011 januárjáig Dr. Nahlik Gábor egyetemi docens látta el a tanszék vezetését. 2004-ben elindítottuk a gazdálkodás szakon a levelező képzést. A bologna folyamat keretében a gazdálkodás és menedzsment alapszakot gondozzuk három szakiránnyal: vállalkozásszervezési, média-menedzsment, információs társadalom. A tananyagokat a hallgatók tanulástámogatási rendszerben a Moodle keretrendszer alkalmazásával sajátíthatják el. Ezzel az e-learning technikával elértük, hogy a nappali és a levelező tagozaton megszerzett diploma egyenértékű. Az e-Közigazgatás posztgraduális szakirányú továbbképzés mellett a mérnök-közgazdász szakot is gondozzuk.

2011-től a tanszéket Dr. Molnár Tamás tanszékvezető irányítja. A tanszéken 5 főállású oktató dolgozik, közülük 3 minősített, a még nem minősített oktatók pedig doktori cselekményeket folytatnak.

 

400px-Molnár_TamásIntézeti tanszékvezető:

Dr. Molnár Tamás egyetemi docens
Tel.: (88) 624-644
e-mail: molnar.tamas@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

Oktatók:

 

KissHajnalkaTanszéki előadó:

Kiss Hajnalka
Tel.: (88) 624342
e-mail: kiss.hajnalka@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.