Kompetenciák kutatási területen

 • Senior marketing, hedonisztikus vásárlások
 • Divat marketing,
 • Kisgyerekekre irányuló marketing,
 • Márkákkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok
 • Az etnikai marketing alkalmazási lehetőségei
 • Intézményközi online kurzusok során alkalmazható pedagógiai módszerek
 • Az elégedettség/elégedetlenség és intézményi lojalitás kapcsolatát a kereskedelmi bankok piacán
 • In-game advertising
 • Sportmarketing
 • Reklámhatékonyság vizsgálatok
 • Nonprofit intézmények piacorientációjának vizsgálata
 • A népesség egészségi állapotának területi és gazdasági összefüggései
 • Mortalitás és morbiditás vizsgálatok a hazai népesség tekintetében
 • Regionális kutatások a különböző régiók fejlettségének tükrében
 • Az elöregedés hatása a magyar egészségügyi ellátórendszer fenntarthatóságára
 • Közösségi médiában végzett tevékenység és a vállalkozás észlelt értékének kapcsolata

 

Kutatóműhelyek

 

PhD kutatások

1. Dániel Zoltán:Közösségi médiában végzett tevékenység és a vállalkozás észlelt értékének kapcsolata

A kutatás azt hivatott vizsgálni, milyen aktivitást mutatnak a közösségi médiában és ez az aktivitás mennyire észlelt és hatékony az adott kommunikációs csatornát használó generációk körében.
Milyen összefüggést mutatnak a generációs jellemzők és a fogyasztói szokások? Mitől látják vonzónak az adott vállalkozást, mennyire mérhető ez a vonzalom és hogyan függ a kommunikáció interaktivitásától és a megosztott tartalomtól? Milyen összefüggés vonható a fogyasztók magatartása a vállalkozások közösségi médiában folytatott tevékenysége között?

Publikációk:

 • Nahlik G, Gyurik P, Dániel Z. – Marketing Facilities in the Cluster International Conference “Marketing – from information to decision”, 30-31st October 2009, ISSN 2067-0338, p 257-268
 • Daniel Z. – Blogging in Hungary – Corporate blogs In: Marketing Myths and Methodology 2nd EMAC Regional Conference, Iasi, 2011

2. Gaál Mónika: Reklámhatékonyság – avagy hogyan legyünk hatékonyak és sikeresek a magyarországi reklámszakmában; az EFFIE-díj empirikus vizsgálata

Kutatásom célja a hatékony reklám tényezőinek felkutatása és a reklámhatékonyság vizsgálata a már szinonimájává vált EFFIE díj kapcsán. A hatékony reklám ismérveit szeretném meghatározni. Ebben a New York-i Amerikai Marketing Szövetség által, 1968-ban alapított EFFIE-díj értékelési kritériumai és győztes reklámjai lesznek segítségemre. Ezek elemzésével főleg a Magyarországon sikeresnek mondható reklámok kritériumait szeretném sorra venni.
A kutatás tárgya a díjnyertes EFFIE kampányokban megfelelő mértékben ötvözött és alkalmazott marketing elemek feltárása, és az az összhang, amit a marketingtervezésben teremtenek, a piackutatás, a médiatervezés és –vásárlás illetve a kreatív megvalósítás között.

Publikációk:

 • Dániel Zoltán – Gaál Mónika (2010): Az autóipar klaszteresedése (könyvrészlet), in: Válasz a 21. század kihívásaira, Pannon Egyetemi Kiadó, ISBN: 978-615-5044-04-5, p:203-220.
 • Gaál Mónika – Hasprai Viktória (2011): A Pannon e-Oktatási Klaszter Agentúrájának ügynöki tevékenysége. XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció, Gödöllő, 2011. április 14-16.
 • 2nd EMAC Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Societies, Iasi 32-23 September 2011: Mónika Gaál – Attila Bátor: Advertising in Online Games, ISBN: 978-973-640-681-2

3. Hargitai Dávid Máté: MKB Veszprém kézilabda szurkolók aktív-passzív sportturisztikai motivációi

Elsősorban a sportmarketing a kutatási területem. Kutatásomban szerepet kapnak a szponzorációs piacok jellemzői valamint azok magyarországi sajátosságai. Elemzéseim középpontjában az a kérdés áll, hogy Magyarországon a cégek miért vagy miért nem szponzorálják a sporttal kapcsolatos eseményeket illetve magát a sportot, nem szűkítve ezt a kérdést egyetlen sportágra.
Ezt kiegészítve a sportturizmus területével foglalkozom. Ezen belül a kézilabda szurkolók aktív-passzív sportturisztikai motivációit vizsgáltam. Továbbiakban ezt szeretném kiterjeszteni a sokaság és gazdasági hatások tekintetében.

Publikációk:

 • Starhon Katalin Gaálné, Dávid Máté Hargitai, Attila H. Horváth, Orsolya Savella, Beáta Dobay, Ľudmila Jančoková: Inherent potential pedagogical opportunities in sport tourism. Appereance of health, activity as pedagogical values in leisure habits of passive sport tourist, Jorunal of Helat Promotion and Recreation (2012; 2 (3) ICID: 1020157

Konferencia előadás:

 • Gaál- Starhon Katalin; Savella Orsolya, Hargitai Dávid Máté: Tourism habits of handball match visitors. Edited and Published by World Leisure Organization (2013) under the title Rimini World Leisure Congress Book of Abstracts. ISBNW10:1881516091 ISBNW13:978W1W881516W09W5 http://www.worldleisure.org/uploads/news/567592466128ad2bfe6d6bcadb02ccd9.pdf )
 • Gaálné Starhon Katalin- Hargitai Dávid Máté: Kézilabda mérkőzésre látogatók turisztikai szokásai. IX. Országos Sporttudományi Kongresszus. http://www.sporttudomany.hu/kiadvanyok/pdf/MSSZ_201202.pdf
 • Hargitai Dávid Máté: Balaton Bajnokság sikerkritériumok és sikertényezők. 12 Nemzetközi Tudományos konferencia / Magyar Tudomány Ünnepe

4. Józsa Tamás: Önkormányzatok piacorientációjának vizsgálata

Az alig több, mint húsz éves múltra visszatekintő hazai önkormányzati rendszerben változatos feladatellátási modellek fejlődtek ki, amelyek folytán a feladatellátásért felelős döntéshozó testületek különböző feladatszervezési megoldásokban gondolkodhatnak. Ezekhez a feladatszervezési megoldásokhoz eltérő szervezeti formák és szerződéses jogi viszonyok tartoznak és a hagyományos költségvetési szerven keresztül történő feladatellátáson túl a saját tulajdonú közműszolgáltató társaságok, vagy a vagyonkezelés és az árreguláció terjedtek el. A kutatás célja, hogy feltárjuk és összehasonlítsuk, hogy mely közszolgáltatások mely feladatellátási modelljéhez tartozó szervezeti megoldásokban tapasztalható nagyobb piaci orientáció (PO). A PO kutatás hazai közszférában történő alkalmazása mentén láthatóvá válik, hogy az önkormányzati rendszerben mely szolgáltató szervezetek fektetik a legnagyobb hangsúlyt a fogyasztói igények megismerésére és kielégítésére, illetve, hogy fontos-e a feladatellátó szervezetek számára a lakosság elégedettsége vagy az aktív lakosság megtartása érdekében folytatott versenyben történő helytállás.

5. Keul Melinda: Az elöregedés hatása a magyar egészségügyi ellátórendszer fenntarthatóságára

Az európai társadalom öregedésével járó gazdasági, társadalmi, demográfiai kihívások az elmúlt évtizedekben az érdeklődés középpontjába kerültek. Már ma érezhetők a lakosság elöregedésének fiskális, munkaerő-piaci következményei, folyamatosan csökken a potenciális adófizetők száma, és eközben növekedik az egészségügyi ellátás iránt jelentkező igény, mivel nő az egészségügyi ellátást leggyakrabban igénybevevő idősek társadalmon belüli részaránya. Az egészségügy finanszírozása a rendszer egyik alapvető problémájaként jelenik meg. Paradigmaváltásra van szükség, az egészségügyi rendszernek igazodnia kell az elöregedő társadalomhoz.
A demográfiai változások, egyrészt az egészségügyi szolgáltatások potenciális igénybevevőinek számát, másrészt a társadalom korstruktúrájára helyezve a hangsúlyt a kereslet szerkezeti összetételét is meghatározzák.

Tény, hogy az idősek gyakrabban betegszenek meg, esetükben gyakrabban fordulnak elő krónikus, szellemi leépüléssel, elbutulással járó megbetegedések. Mivel a 60 év felettiek gyakran egyidejűleg két vagy több krónikus betegségben szenvednek, az időskori betegségek (a cukorbetegség, az Alzheimer-kór, Parkinson-kór, glaukóma és az érrendszeri problémák) előfordulása jelentősen növekedni fog a következő évtizedekben az egyre nagyobb életkort megélő idősek körében. Ezért a krónikus ellátásra terelődik a hangsúly.

Az orvosi beavatkozások etikai igényeit a gazdasági lehetőségek korlátozzák. A XXI. századi kihívások felerősítik az olyan módszerek alkalmazását, melyek enyhítik a szakadékot az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető között. Egyszerre van szükség az orvostudomány és technológia innovációs eredményeinek alkalmazására és az egészségügyi kiadások visszafogására. Szükségessé válik a hatékonyság növelését eredményező reformstratégia kidolgozása, a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony elosztása, ami az egészségügyi szolgáltatások finanszírozhatóságát fenntartja.

Az egészségügyi költségek növekedésére a születéskor várható meghosszabbodó élettartam, valamint az egészségben eltöltött életévek száma van hatással. Hogy elkerülhető legyen a társadalom öregedésével járó nagyobb teher az ország egészségügyi kasszájára, a születéskor várható élettartam meghosszabbodása együtt kell járjon az egészségben eltöltött életévek számának megnövekedésével. Az orvostudomány fejlődésével, új gyógyászati technikák bevezetésével nő a krónikus betegségben szenvedők túlélési esélye, és ezzel egyidejűleg a születéskor várható élettartamuk is. Vizsgálandó, hogy ez a rossz egészségben eltöltött életévek számának csökkenésével, a társadalom egészségi állapotának javulásával jár-e, vagy csak az egészségügyi problémákkal küzdő időskorúak részarányát és az egy főre jutó egészségügyi ráfordításokat növeli.

Célom, hogy elemezzem, hogyan alkalmazkodhat a kórházak működtetése, gazdálkodása, finanszírozása a megváltozó demográfiai struktúrához.

Az eddigi kutatások nagy része az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának lehetőségeit elemzi, anélkül, hogy mélyreható elemzését tartalmazná az idősek kórházi ellátásához szükséges szolgáltatások spektrumának és az ehhez kapcsolódó anyag- és bérköltségek változásának.

Választ keresek arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer hogyan alkalmazkodhat a betegségtípusok és gondozási igények terén bekövetkező változásokhoz, hogyan lehet a kórházi egészségügyi ellátó szolgáltatásokat költséghatékonnyá tenni a fenntarthatóság biztosítása érdekében. A kórházgazdálkodás fenntarthatóságát vizsgálom a társadalom elöregedésének perspektívájából, elemezve, hogy hogyan épülhetnek be a versenyszférára jellemző gazdasági és menedzsment technikák a közösségi rendszerbe, hogyan válhatnak a magánszektorbeli döntési mechanizmusok hatékonyságnövelő, minőségjavító tényezővé az egészségügyi ellátórendszerben.

Célom a jövőbeni folyamatok modellezése, különböző szcenáriók kidolgozása, melyek hasznosíthatóak lehetnek a regionális és hazai kórházi ellátásban alkalmazott döntéshozatalban, illetve kialakítani olyan modelleket, melyek alkalmazása által lehetővé válik egy hatékonyabb kórházi költséggazdálkodás.

Publikációk:

 • “The Making of Fiscal Policy in the New EU Post-Communist Countries”, Ekonomiaz – Revista Vasca de Economia (Basque Economics Journal), No. 69 – 3er 2008, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009, Nr. 69, 3. cuatrimestre, ISSN 0213-3865
 • „Post communist new EU members’ fiscal policies as a challenge for the old member states”, XXIII microCAD 2009 – International Scientific Conference, Innovation and Technology Transfer Centre, University of Miskolc
 • „The stakeholders’ influence on the corporate actions – a standpoint”, International Economic Conference, IECS 2009, Sibiu, 7-8 may, 2009, Ed. ULSB, ISBN: 978-973-739-775-1, Section I, Industrial Revolutions: Globalization, Post – Globalization, Parallel session 1.4, page 14 in the Conference Program
 • „An analysis of the Romanian good governance indicators and their influence on the economy competitiveness”, JEL classification: O38, H11, Volume I. International Business and European Integration, Journal of the University of Oradea, page 158, TOM XVIII 2009, ISSN – 1582 – 5450
 • „Risk and profitability as capital structure determinants”, JEL Classification: G32, Journal of the University of Oradea, VOLUME III Finances, Banks and Accountacy, page 23, TOM XVIII 2009, ISSN – 1582 – 5450
 • „The imperative of enterprise risk management in the value-creating process”, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 2 (51) – 2009, Series V: Economic Sciences
 • „The imperative of e-government across Europe”, International Conference on Economic Integration, Competition and Globalization – Jean Monnet Chair Action, University Transilvania of Brasov, Infomarket Publishing House, June, 2007, ISBN 978-973-8204-94-2
 • „Some unsolved problems in modern finance”, XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy – Computational Intelligence Applied to New Digital Economy and Business Ecosystems, November, 2007
 • „Measuring knowledge assets”, International Economic Symposium – SIMPEC 2006, Univ. Transilvania of Brasov, 2006, vol. II, ISBN 973-8204-84-4
 • „Crestere sustenabila si competitivitate in conditiile revolutiei cunostintelor” („Tartós Növekedés és Kompetitivitás az Információs Forradalom Feltételei Mellett”), Scientific Bulletin of Dimitrie Cantemir University, Brasov, 2006, ISSN 1841-298X
 • „Evaluarea operatiunilor de leasing financiar pe baza fluxurilor de numerar” („A pénzügyi lízing értékelése a pénzáramok alapján”), International Economic Conference – 25 Years of Higher Economic Education in Brasov, Univ. Transilvania of Brasov, 2005, vol. II, ISBN 973-8204-72-0
 • „De la recesiune la crestere economica sustenabila in tarile Europei Centrale si de Est” („A Recessziótól a Fenntartható Növekedésig Közép- és Kelet-Európa Országaiban”), National Symposium „Probleme Actuale ale Economiei Globale”, vol. I, University Ovidius from Constanta, 2004, ISBN 973-742-033-9
 • Berkesné Rodek Nóra: Társadalmi felelősségvállalás marketingje és a szervezeti kultúra közötti kapcsolatok vizsgálata