Ahol a tehetség és a tudomány találkozik – Szerezz PhD fokozatot a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában, Veszprémben! Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

Doktori képzés a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (GSDI) 2001-ben alakult meg, nevéhez hűen a társadalomtudományok tudományterületen gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban folytat PhD fokozatot adó doktori képzést.

A tekintélyes múltra visszatekintő doktori iskolát nemzetközileg is ismert és elismert oktatók, kutatók alapították, illetve működését fémjelezték, nyitott, a tudományt a praxis szolgálatába állító szellemiségük mind a mai napig meghatározza a képzést. A GSDI vezetőinek névsora (Major Iván, Török Ádám, Telcs András) önmagában is garanciát jelent a képzés minőségére, amelyhez az akadémiai életpálya legmagasabb grádicsain lévő oktatók, témavezetők is hozzájárulnak.

A doktori iskola számos akkreditáción esett át, minden esetben elnyerte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogatását.

A doktori iskolában eddig közel 100 hallgató szerzett PhD fokozatot, jelenleg mintegy 40, köztük számos külföldi doktorandusz vesz részt a képzésben, amely magyar és angol nyelven, állami ösztöndíjas és költségtérítéses finanszírozásban zajlik.

A GSDI a Gazdaságtudományi Kar (GTK) égisze alatt, a Pannon Egyetem többi karával és doktori iskolájával kooperálva működik. Alapvetően a GTK intézeteinek, tanszékeinek legkiválóbb oktatói, kutatói jelentik azt a humánerőforrás bázist, amely a GSDI-ben zajló tudományos utánpótlásnevelést biztosítja, de más, köztük külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársai is bekapcsolódnak a képzés és a fokozatszerzés folyamatába.

A doktori iskola közelmúltban elfogadott stratégiájának fókuszában a nyitottság, az együttműködés és a minőség hármassága áll, a mindennapok és a versenyképesség megőrzését, növelését célzó fejlesztések egyaránt ebben a szellemiségben zajlanak.

A doktori képzés célcsoportjai

Akadémiai kutató

Az „akadémiai kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik az életpályájuk első szakaszában hivatásszerűen kívánnak oktató és kutatómunkát végezni, karrierjüket a hazai és/vagy a nemzetközi felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el, továbbá a felvételi eljárás folyamatában meggyőzően igazolják tehetségüket, felkészültségüket és elkötelezettségüket.

Az „akadémiai kutatói” célcsoport képzésének nyelve az angol. Ide tartoznak a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldi, az összes költségtérítéses külföldi és azok a magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók, akik ebbe a képzési csoportba jelentkeznek és kerülnek felvételre.

A kurzusok a félév során jellemzően egyenletesen elosztva, heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, a doktoranduszok intenzíven bekapcsolódnak a Gazdaságtudományi Kar intézeteinek, tanszékeinek életébe.

Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

Alkalmazott kutató

Az „alkalmazott kutatói” célcsoportba olyan jelentkezők kerülnek felvételre, akik a szélesen értelmezett társadalomtudományi (a gazdálkodás- és szervezéstudományokat, a közgazdaságtudományt, valamint a regionális tudományokat egyaránt ideértve) kérdések elméleti megválaszolása és a gyakorlatba történő átültetése iránt egyaránt érdeklődnek. A doktori fokozat megszerzése és a felsőoktatás, kutatás támogatása iránt elkötelezettek, jellemzően az üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai, rendészeti, egészségügyi területen dolgozó, gyakorlati tapasztalatokat szerzett közép- vagy felső vezetők, illetve a karrierjüket ezen területeken képzelik el. Ezen célcsoport kiemelt szegmensei a mestertanárok és a külsős óraadók, akik jelenleg is a felsőoktatásban dolgoznak vagy a jövőben a gyakorlati feladataik mellett ilyen pozíciót kívánnak betölteni.

Az „alkalmazott kutatói” célcsoport képzésének nyelve a magyar, itt tanulnak a költségtérítéses képzésben résztvevő magyar állampolgárok és azok a magyar állami ösztöndíjban részesülők, akik ebbe a képzési csoportba jelentkeznek és kerülnek felvételre.

A kurzusok a félév során blokkosítva kerülnek megtartásra (jellemzően minden hónapban egy pénteki és szombati napon), amit konzultációs lehetőségek egészítenek ki.

Az „alkalmazott kutatói” célcsoportban tanuló doktoranduszoknak a tanszéki, intézeti közösség életébe való bekapcsolódása opcionális, ahogyan oktatási kötelezettségeik sincsenek. Oktatási, oktatástámogatási krediteket saját munkahelyük belső képzési rendszerének aktív közreműködőjeként vagy más felsőoktatási intézmény oktatójaként is szerezhetnek.

Felvételükre az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kerül sor.

A doktori képzés alprogramjai (műhelyei)

Kvantitatív módszerek és ökonometria

Kutatási területek:

Kvantitatív módszerek, ökonometria, adattudomány, közgazdaságtan, statisztika stb.

Alprogramvezető:

Kosztyán Zsolt Tibor
egyetemi tanár

Vezetéstudomány

Kutatási területek:

Szervezet és vezetéselemélet, stratégiai menedzsment, viselkedés és döntés, projektmenedzsment stb.

Alprogramvezető:

Bencsik Andrea
egyetemi tanár

Üzleti tudományok

Kutatási területek:

Marketing, számvitel, pénzügy, turizmus stb.

Alprogramvezető:

Veres Zoltán
egyetemi tanár

Vélemények a doktori képzésről:

Obermayer Nóra

“Alapvetően azért jó, ha valaki belekezd és elvégzi a képzést, mert ezzel sok olyan új ismeretre tehet szert, ami az élet bármely területén segítséget nyújthat a jövőben. Nekem például nagyon hasznos volt, hogy megismertem a jó kutatási folyamat fázisait. Megtanultam elmélyülni egy kutatásban, jobban átláttam az adott problémát, megismertem a kérdőívszerkesztés és a beérkezett válaszok elemzésének menetét.”
A teljes interjú elérhető itt. >>>

Birkner Zoltán

“A doktori tanulmányok segítenek fókuszálni és megoldást találni a különböző problémákra, új perspektívákat nyitnak mind a hallgató, mind az egyetem, mind pedig a helyi közösség előtt. A hétköznapok gyakorlatában sokszor azért nehéz egy-egy helyzetet hatékonyan kezelni, mert az operatív és a stratégiai szempontok vetélkednek egymással. A PhD elvégzése során a hallgatók egy olyan látásmódot sajátíthatnak el, ami segíthet kilépni a “dobozból” a nagyobb és nehezebben átlátható problémák esetén is. Amint rálátás nyílik a nagy egészre, újszerű megoldási irányok kerülnek felszínre.”
A teljes interjú elérhető itt. >>>

Liska Fanny

“Úgy gondolom, hogy a doktori képzésben való részvétel többek között olyan inter- és multidiszciplináris kapcsolatépítési lehetőséget jelent, amelyhez hasonlót más hivatás ennyi idő alatt aligha képes nyújtani. Rengeteg közeli szakmai barátságot volt lehetőségem kialakítani az utóbbi években, így Magyarországon jelenleg nincs olyan egyetem, ahol ne lenne ismerősöm.
Ha valaki jól keveri a lapjait a doktori képzése alatt, nem csak hazai, de nemzetközi publicitást is kaphat. Open Access módon mindenki számára elérhetővé válhatnak a gondolatai és a kutatási eredményei a doktorandusz hallgatóknak, ami saját kutatási projekteket is hozhat országon belül, illetve kívül is.”
A teljes interjú elérhető itt. >>>

A doktori iskola vezetése és törzstagjai

Doktori iskola vezető

Michalkó Gábor
az MTA doktora, egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Turizmus Intézeti Tanszék

Alprogramvezetők

Doktori képzés a Pannon Egyetemen

Kosztyán Zsolt Tibor
PhD, egyetemi tanár

Menedzsment Intézet
Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék

Doktori képzés a Pannon Egyetemen

Bencsik Andrea
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

Menedzsment Intézet
Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Doktori képzés a Pannon Egyetemen

Veres Zoltán
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

Üzleti Tudományok Intézete
Marketing Intézeti Tanszék

Törzstagok

Doktori képzés a Pannon Egyetemen

Bencsik Andrea
egyetemi tanár

Birkner Zoltán
egyetemi tanár

Csizmadia Tibor
habilitált egyetemi docens
Doktori képzés a Pannon Egyetemen

Kosztyán Zsolt Tibor
egyetemi tanár

Kovács Zoltán
egyetemi tanár
Michalkó Gábor
egyetemi tanár
Molnár Tamás
egyetemi tanár

Obermayer Nóra
egyetemi tanár

Telcs András
egyetemi tanár
Török Ádám
professor emeritus
Doktori képzés a Pannon Egyetemen
Veres Zoltán
egyetemi tanár

A doktori képzés struktúrája

A doktori képzés két nagyobb szakaszból áll. Az első, az úgynevezett képzési és kutatási szakasz (1-4. félév), amely a komplex vizsgával zárul, a második, az úgynevezett kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév), amely az abszolutórium megszerzésével zárul.

A képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) a doktorandusz a mintatantervben előírt kurzusokon vesz részt (azokon tanulmányi krediteket szerez), a témavezető(k) irányításával kutatómunkát végez (kutatási krediteket szerez), oktatási, oktatástámogatási feladatokban működhet közre (azokon tanulmányi krediteket szerezhet) és publikál (publikációs krediteket szerezhet). Amennyiben összegyűjtötte a 120 kreditet, a 4. félév végén komplex vizsgát tesz.

A kutatási és disszertációs szakaszban (5–8. félév) a doktorandusznak már nincs kurzuslátogatási kötelezettsége, viszont intenzív kutatómunkát végez, kutatási eredményeit referált kiadvány(ok)ban publikálja, elkészíti a műhelyvitára benyújtandó értekezéstervezetét, oktathat, oktatástámogatási feladatokat végezhet. A kutatási és disszertációs szakasz a nyolcadik aktív félév végén abszolutóriummal zárul, amelynek feltétele a 240 kredit teljesítése.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő harmadik év végéig van lehetősége a disszertációjának benyújtására, amelynek sikeres megvédése esetén PhD fokozatot szerez. Ez a határidő különös méltányosságból (pl. gyermekvállalás, tartós betegség esetén) meghosszabbítható.

A képzés tartalma

A doktori képzés alapvetően a tudományos utánpótlás-nevelést szolgálja, ezért olyan ismeretek és képességek elsajátítását kínálja, amely akár az akadémiai életpályán, akár a gyakorlatban, illetve a két szféra közös metszetében magas szintű kutatások folytatását teszi lehetővé. Ahhoz, hogy a képzés eredményesen záródhasson és sor kerüljön a PhD-fokozat megszerzésére, strukturált és minőségi tudásátadás szükséges, amelynek kereteit az alábbi mintatantervi blokkok képezik. A képzés során blokkonként két kurzus elvégzése az előírás, összesen 8 kurzust kell teljesíteni.

Kutatásmódszertan blokk (K, KV)

Kurzus:

Modern módszerek a kvantitatív kutatásban I-II.
Kvalitatív kutatásmódszertan I-II.

Kutatástámogatás blokk (K)

Kurzus:

Tudományos szövegalkotás és közlés
Eligazodás a tudomány világában

Alprogram (műhely) blokk (K)

Kurzus:

Alprogramonként eltérő, de alapvetően az adott műhely tárgykörének fejlődéstörténete, legújabb tudományos eredményei, főbb kutatási áramlatai, vitái stb.
Komplex vizsgára történő felkészülés

Akadémiai életpályára felkészítés, látókőrbővítés blokk (SZV)

Kurzus:

Értékteremtés a tudományban
Ökonometria
Fenntarthatóság
Közgazdasági elméletek
Innovációpolitika
Empirikus területi kutatások
Közgazdasági elméletek
Nemzetközi menedzsment

K=Kötelező; KV=Kötelezően választható; SZV=Szabadon választható

További információk a doktori képzésről

Kaszáné Csehi Diána

“A” épület, 2. emelet, 241. iroda
Telefon: +36 88 624 – 120
E-mail: csehi.diana@gtk.uni-pannon.hu