Kutatócsoportok a GTK kutatóközpontjában

Egyenlőtlenség, kockázat, válság – multi-strukturális vizsgálatok komplex társadalmi és gazdasági hálózatokban

Vezető kutató: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, egyetemi docens

Pályázati időszak: 2019.04.01. – 2022.03.31.

A kutatás célja nem pusztán a legújabb hálózatelméleti kutatások alkalmazása a gazdálkodás és szervezéstudományok területén, hanem az egyes szereplők (országok, intézmények, egyének) közötti kapcsolatok kialakulásának magyarázata. A kutatócsoport nem kevesebbre vállalkozik, mint, hogy az eddig inkább leíró modellekből kilépve, a hálózatelmélet és a közgazdasági modellek egyesítésével magyarázó modellek megalkotásának irányába mozduljon el.


Experimental gamification studies into decision making in buyer-supplier relations

Vezető kutató: Dr. Dirk-Jan Kamann, visiting professor

Pályázati időszak: 2019.05.01. – 2023.12.31.

A kutatás célja annak jobb megértése, hogy milyen az egyén döntési magatartása az eladó-vevő kapcsolatokban. A project egy olyan nagyobb nemzetközi kutatás része, amelyben részt vesz a holland Radboud University of Nijmegen, a Free University of Amsterdam, a brit University of Birmingham és az Edge Hill University. Csatlakozott továbbá a projekthez a Play To Work vállalat Hollandiából. A program veszprémi modulja egy játékosítási (gamification) kísérleten alapul, ahol az attitűdök és a döntések eltéréseit mérik különböző visszajelzések mellett. A kísérletek három különböző szituációs keretben zajlanak: (1) előrejelzési, kínálati és keresleti bizonytalanság; (2) fenntarthatósági érvek versus a klímaváltozás hatásainak ismerete; végül (3) bizalom és kulturális eltérések. A kísérletekben egyetemi hallgatók és vállalati szakemberek egyaránt részt vesznek.


Egyetemi közösségek kulturális attitűdje és helyi kötődése az EKF projekt tükrében – Veszprém 2023

Vezető kutató: Dr. Görög Mihály, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2019.09.01. – 2022.08.31.

Veszprém és a Balaton-felvidék régióban a Pannon Egyetem, az itt végzett hallgatók tudása meghatározó szerepet tölt be 5 karával és 2 kampuszával. Fontos feladat feltárni, hogy az elkövetkező 5 évben az egyetemi közösség attitűdje és helyi identitása miként függ össze az Európa Kulturális Fővárosa projekt eseményeivel és vállalásaival. A kutatás fő célja az egyetemi közösség szerepének, ezen belül kulturális attitűdjének és helyi identitásának felmérése. Az egyetemi közösség a kutatásban a hallgatókat, az oktatókat és a nem oktató munkatársakat foglalja magában.


A fiatalok pénzügyi tudatosságának mérése a Pannon Egyetem vonzáskörzetében

Vezető kutató: Dr. Sztankó Éva, egyetemi docens

Pályázati időszak: 2020.07.01. – 2022.12.31.

A pénzügyi tudatosság (financial literacy) nemzetközi és hazai szakirodalmának bibliometriai elemzése. Saját kérdőív összeállítása az OECD által készített útmutató alapján, illetve ennek tesztelése. A pénzügyi ismeretek, valamint ezen keresztül a pénzügyi tudatosság mérése középiskolások és a Pannon Egyetem elsőéves GTK-s hallgatói körében. A cél annak felmérése és elemzése, hogy a fiatalok milyen pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, illetve mennyire tudatosan választanak bankot. A bejövő adatok alapján annak megvizsgálása, hogy van-e szignifikáns különbség a középiskolások (másodéves diákok), valamint az elsőéves, gazdaságtudományi tanulmányokat kezdő hallgatók pénzügyi ismerete között. Mélyinterjúk segítségével olyan lehetséges megoldási alternatívák felvázolása, amelyek hozzájárulhatnak a fiatalok pénzügyi kultúrájának a fejlesztéséhez.


GNH, bizalom és mesterséges intelligencia a fenntartható tudásért

Vezető kutató: Dr. Bencsik Andrea, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2020.07.01. – 2024.04.30.

A bizalomra épülő buddhista közgazdaságtan gondolatait, a GNH logikáját és mérhető paramétereit felhasználva kidolgozásra kerül egy modell, mely hazai feltételek között is alkalmazhatóvá válik. Az elterjedten használt statisztikai módszereket egy komplex, az összefüggéseket és kölcsönhatásokat sokkal jobban kifejező módszer kialakítására és tesztelésére kerül sor (bi-klaszterezés, látens klaszter elemzés) a fent említett modell esetében, mely kérdőíves felmérések esetében eddig nem volt használatos megoldás. A kutatás további fázisában, az egyre gyorsabban fejlődő és mindennapjainkat is uraló mesterséges intelligencia – szervezeti működésben és mindennapi életünkben – bizalomra gyakorolt hatását vizsgáljuk meg, összekötve az első fázis eredményeivel. Cél: kimutatni, mennyire befolyásolja, vagy változtatja meg a mesterséges intelligencia az emberi jóllét érzését és a bizalmat. Hol a határ a tolerálható technikai fejlődés és az emberi befogadóképesség között? Végül a fentiek kapcsolatának tudásmegőrzésre gyakorolt hatását kívánjuk feltárni.


Területi versenyképesség vizsgálata regionális- és település szinten vállalkozási és adózási szempontból

Vezető kutató: Dr. Molnár Tamás, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2020.09.01. – 2023.08.31.

A tervezett kutatás azt a célt szolgálja, hogy a bevont kutatók szakmai és publikációs tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai fejlődjenek a kutatási időszak alatt. Ennek teljesítéséhez területi versenyképességi vizsgálatok végzésére kerül sor regionális- és település szinten vállalkozási és adózási szempontból.
A kutatás fő célkitűzései:

  1. Területi-, regionális-, településszintű versenyképességi vizsgálatok, helyi gazdaságfejlesztési különbségek vizsgálata.
  2. Vállalkozások működésével kapcsolatos kutatások végzése.
  3. Adózási kérdések vizsgálata.

A kutatócsoport legfőbb célkitűzése, hogy a vizsgálatok alapján minőségi publikációk írására kerüljön sor. További cél, hogy az adatelemzések eredményeként születő publikációk hazai, illetve nemzetközi konferencián is bemutatásra kerüljenek. Másodlagos cél, hogy a kutatási eredményeket, azok egyes részeit az oktatási tevékenység során is felhasználhatóvá lehessen tenni.


Posztnormál szintézisek a gazdálkodás- és szervezéstudományokban

Vezető kutató: Dr. Csizmadia Tibor, egyetemi docens

Pályázati időszak: 2021.06.01. – 2024.05.31.

A kutatócsoport működésének alapvetése, hogy az eltérő tudományterületeken szerzett tapasztalatokat és eredményeket felhasználva integráljuk képességeinket; a tudományos és szakmai közösséget érzékenyen érintő, és őket érdeklő témákat/kérdéseket szeretnénk vizsgálni és megválaszolni integratív megközelítésekkel, módszerekkel. Kutatásaink szakmai jelentősége abban rejlik, hogy a kutatási tervben bemutatott témákat multidiszciplináris megközelítéssel, a legkorszerűbb módszerek felhasználásával vizsgáljuk. A kutatási témákat összeköti egy olyan iteratív és integratív módszertan, amely egyesíti az adatalapú és a modellalapú megközelítéseket. Szervezeti tanulás szempontból a kutatócsoport példát szeretne mutatni a különböző diszciplínák, intézetek együttműködésében rejlő szinergiák kihasználására.


 A kultúra szerepe a fogyasztási preferenciák és az üzleti kommunikáció megváltozásában

Vezető kutató: Dr. Józsa László, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2021.08.01. – 2024.07.31.

A kutatás célja, hogy feltárjuk a külföldi utazásokhoz kapcsolódó preferenciákban megjelenő, kultúrafüggő eltéréseket, ezen belül vizsgáljuk a döntéshozatali folyamat egyes lépéseinek különbségeit, valamint az utazás szervezési módjában megjelenő különbségeket és azok kapcsolatát a kultúrával. Kutatásunkban kiemelten vizsgáljuk a helyi termék vásárlási preferenciák kulturális aspektusait a turisztikai fogyasztásban, és az azokra ható tényezőket. Kutatási kérdések: Milyen kulturális sajátosságok megismerése, megértése és kölcsönös elfogadása segítik elő a sikeres üzleti kapcsolatok felépítését és működtetését a magyar és a délkelet ázsiai cégek között, illetve mely kulturális elemek ismerete járulhat hozzá az eredményesebb marketing megoldások alkalmazásához? Vannak-e, s ha igen, akkor milyen jellegű különbségek fedezhetők fel a fogyasztói preferenciákban hasonló termékek/szolgáltatások fogyasztását, illetve milyen tényezők befolyásolják a preferenciákban rejlő eltérések kialakulását?


Pályaelhagyás és karrier út váltás a turizmusban a Covid-19 árnyékában – A végzős hallgatók és a korábban végzettek karrierútjának vizsgálata

Vezető kutató: Dr. Kovács Zoltán, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2021.06.01. – 2024.05.31.

A kutatás célja a pályaelhagyás okainak mélyebb elemzése a turizmusban, valamint a turisztikai tanulmányokat folytató végzősök karrierdöntéseinek és karrierútjainak részletes vizsgálata, pályájuk követése. Különösen fontos cél, hogy világjárvány turizmus szektorra való hatásának fényében elemezzük az egyik legfontosabb következményt, a munkaerő elvándorlását a szektorból. A munkaerő mind a minőségi szolgáltatás, mind az alapvető működés szempontjából kritikus tényező a turizmusban, ezért a munkáltatók is számos intézkedést tesznek a megtartásuk érdekében, melyek befolyásolják a jelenség működését. A kutatásba olyan lényeges elemeket vonunk be, mint az egyének munkaorientációja, a szektorral kapcsolatos elvárások, attitűdök illetve a konkrét munkafeltételek és elvárások. Azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet játszanak ezek a tényezők a pálya elhagyásában, vagy a másik oldalról nézve mennyire teszik vonzóvá a turizmust, ami hozzájárulhat a szektorba való visszatéréshez is. Fontos célunk a különböző karrierutak vizsgálata, melyek között mind a lineáris, mind a nem lineáris módok is szerepelnek. A kutatás eredményeként fontos célunk, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az érintettek számára a pályaelhagyás kiküszöbölésének érdekében.

Vissza a GSKK főoldalára! >>>