A Pannon Egyetem (GTK) https://www.facebook.com/pegtk Facebook oldalán és a www.gtk.uni-pannon.hu oldalán fotópályázatot hirdet, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiakban határozza meg:

1. A fotópályázat szervezője

A „Fotópályázat” (továbbiakban: „Fotópályázat”) szervezője és adatfeldolgozója a Pannon Egyetem (székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., intézményi azonosító: FI 80554, képviseli: Dr Gelencsér András rektor és Csillag Zsolt kancellár) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Fotópályázat időtartama

A Fotópályázat 2021. január 25. 8:00 órától – 2021. január 30. 24:00 óráig tart.

3. A Fotópályázaton való részvétel feltételei

A jelen szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett fotópályázatra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban „Pályázó”), akik a szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően neveznek a fotópályázatra.

A pályázó a fotópályázaton való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat feltételeit. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázaton való részvétel előtt a pályázó kötelezettsége előzetesen tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a pályázó a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a fotópályázaton nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen pályázót saját döntése alapján a pályázók közül törölni.

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki a szabályzatban foglalt feltételeket teljesíti és hozzájárul a pályázaton való részvételhez a fotópályázat Időtartama alatt.

Nem vehetnek részt a fotópályázaton a Szervező, valamint a fotópályázat szervezésében részt vevő egyéb harmadik személlyel munkaviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatból kizárja azt a pályázót, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a pályázóval szemben, aki
a) a pályázat menetének befolyásolásával, Facebook oldalának vagy weboldalának feltörésével, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a pályázat során előnyhöz jutni,
b) más pályázó regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

4. A Pályázat leírása

A Szervező a https://www.facebook.com/pegtk oldalon, valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon fotópályázatot szervez érdeklődők számára. A Szervező a játék időtartama alatt egy-egy veszprémi helyszínen készült fénykép részletét tölti fel a PE-GTK Facebook oldalára, ami alapján a pályázóknak fel kell ismerniük az adott helyszínt, és saját fotójukat vagy selfie képüket kell ugyanott elkészíteniük úgy, hogy azon az adott veszprémi helyszín jól felismerhetően látszódjon.

A Szervező azonos képeket tölt fel minden egyes kategóriában pályázó számára. A kategóriák a következők:
a) Egyéni
b) Csoportos (óvodák, általános és középiskolák csoportjai)

Az elkészült fotókat a pályázók 2021. január 30. (szombat) éjfélig Google űrlapon küldik be a Szervező számára. A Szervező a beküldött fotókat 2021. január 31-én (vasárnap) teszi közzé a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pegtk).

A pályázó a szabályzat elfogadásával vesz részt a pályázaton. A Szervező ellenőrzi a beküldött képeket, majd az értékelhető (jó minőségű, nem photoshop alkalmazással készült) képeket feltölti a Gazdaságtudományi Kar Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pegtk) egy fotóalbumba. A játékszabály elfogadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített fotó a Szervező Facebook oldalán megosztásra kerüljön. A feltöltött képek közül sorsolással kerülnek kiválasztásra a Nyertesek. A sorsolásra 2021. február 1-jén a Társadalmi Innováció Nemzeti Labor nyitórendezvényén kerül sor. A sorsolás eredményét a Szervező a Gazdaságtudományi Kar honlapján és Facebook oldalán közzéteszi, a nyerteseket e-mailben értesíti.

5. Nyertesek

A Szervező sorsolással választja ki a Nyerteseket. Összesen 6 nyertest határoz meg:

A legtöbb képet küldő pályázó különdíjban részesül.

6. Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

A Fotópályázaton a Szervező összesen 6 Nyertest sorsol ki (3 egyéni és 3 csoportos Nyertest), melyek mindegyike 1-1 db nyereményt nyer.

Nyeremény:
A Szervezők által kisorsolt nyeremények: szponzori felajánlások (pl. vacsora, csoportkép/tabló fotózás). A Nyereményhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési- és járulékfizetési kötelezettséget a nyeremény felajánlója viseli, illetve a Nyeremény Nyertes részére történő postázási költségét a Szervező viseli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj, illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli.

A Szervező a Nyertest az eredményhirdetés időpontját követő 24 órán belül értesíti a megadott elérhetőségen keresztül.

A Nyertest a Szervező a pályázaton résztvevő, általuk regisztrált e-mail cím segítségével azonosítja, amelynek kitöltése kötelező. Az időközbeni esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

A Nyereményt a Szervező személyesen adja át az adott Nyertesnek a Nyertes által az Értesítés visszaigazolását követően, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kommunikációs és Nemzetközi Központjának irodájában, vagy akadályoztatás esetén a Szervező kipostázza

A pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A téves adatszolgáltatás hiányosságáért / hibájáért (pl: hibás vagy hiányos név vagy cím megadása) a pályázó a felelős.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét (személyesen vagy postai úton) előre egyeztetett időpontban tudja biztosítani.

A Szervező a Nyereményt és a Nyertesek nevét a PE-GTK hivatalos Facebook oldalán és honlapján közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a Nyertes neve és a lakhelye szerinti város jelenik meg, amelyhez valamennyi pályázó a pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7. A Pályázattal kapcsolatos egyéb információk

Amennyiben a résztvevőnek a pályázattal és a nyereménnyel kapcsolatos egyéb kérdésük van, azt a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre írhatják meg. A kérdésekre a Szervező e-mailben válaszol.

A pályázaton való részvétel a szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a pályázó felel. A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó pályázó, illetve a szabályzat feltételeit nem teljesítő pályázó a pályázatból kizárásra kerül, és így nem jogosult a Nyeremény átvételére.

A Szervező bármikor jogosult a jelen szabályzatot módosítani, azzal, hogy erről a pályázókat a https://www.facebook.com/pegtk Facebook oldalon valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon keresztül tájékoztatni köteles.

8. Adatszolgáltatási, adatkezelési rendelkezések és adatkezelési nyilatkozat

A pályázó a részvételi feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy a regisztrációval megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és azoknak kezeléséhez hozzájárul.

Az adatkezelés jogalapja: A pályázó önkéntes hozzájárulása.

A pályázó a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a pályázatban való részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatok felett rendelkezni jogosult (azaz a pályázó) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A pályázó a regisztrációval és a részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából felhasználják és kezelje. A Szervező a Fotópályázat dokumentációját és a résztvevők (személyes) adatait a Fotópályázat tisztaságához és ellenőrizhetőségéhez fűződő érdek gyakorlása érdekében 3 évig megőrzi.

A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, a pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A pályázaton való részvétellel a pályázó önkéntesen, félreérthetetlenül és kifejezetten, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában tudomásul veszi és elfogadja a pályázat hivatalos szabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját, valamint azt, hogy a pályázaton résztvevő minden pályázó megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:
a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a pályázó a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a pályázaton részvétellel, a regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
b) az adatok feldolgozását a Szervező végzi,
c) a Szervező díjmentesen felhasználja a pályázók személyi adatait és személyes jellegű információit a pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára;
d) a megadott személyes adatokat a Szervező a marketingtevékenységéhez (Szervező szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a pályázók tájékoztatása, direkt marketing küldése) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja.

A pályázó az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervezőtől információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A jogszabályban meghatározott esetekben a pályázó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. Amennyiben a felhasználó a jogszabályi rendelkezések szerint kéri személyes adatainak törlését, a Szervező számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a felhasználó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a pályázat Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a pályázaton a pályázó nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a pályázó nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen szabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

9. Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat adatkezelője és egyben adatfeldolgozója a Szervező. Ezen szervezetek pontos adatait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a pályázó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az a pályázó, aki töröltetni kívánja adatait a Szervező adatbázisából, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő ódon tehetik meg: e-mail küldésével a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre; az e-mail tárgyában a következőket kérjük feltüntetni: ”adattörlés”.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat időtartama alatt az adatainak a Szervező adatbázisából törlése a pályázatból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a pályázó részvételét.

A pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet a pályázó egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen, továbbá a törvényi előírásoknak megfelelően bármelyik e-mail címére érkező promóciós tájékoztatóról (hírlevélről) történő közvetlen leiratkozás útján.

A pályázó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések

A pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A pályázók által megadott elérhetőségek hiányosságáért vagy hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szervező a döntést követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen szabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk. A fotók szerzői jogi védelem alatt állnak, azok felhasználására kizárólag a jogosult előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Facebook oldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú vagy elégtelen számítógép vagy internetkapcsolat / elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.), ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és / vagy megszüntetésére, korlátlanul a pályázat időtartama alatt, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a pályázat nem folytatható le a szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden beküldött válasz lejártnak és érvénytelennek, a pályázó pedig a Nyereményre jogosulatlannak tekintendő és a beküldött képek törlésre kerülnek. A pályázat módosítása, vagy törlése esetén Szervező, a pályázókat https://www.facebook.com/pegtk Facebook oldalon valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon tájékoztatja.

A pályázatra és a jelen szabályzatra a magyar jog rendelkezései megfelelően irányadók.

Veszprém, 2021. január 04.

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar