A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: ,,Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Pannon Egyetem (a továbbiakban: ,,Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Adatkezelő megnevezése: Pannon Egyetem

OM azonosító: FI 80554

Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Adatkezelő elektronikus címe: pr@uni-pannon.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

1. AZ ADATKEZELÉSI CÉL

1.1. Adatkezelés célja: Az Adatkezelő a Szaktájoló alkalmazás (a továbbiakban: ,,Alkalmazás”) használóinak (a továbbiakban: ,,Érintett”) az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban pályaorientációs teszt kitöltése, az eredmény értékelése és az arról történő tájékoztatás során pályaválasztási tanácsadás céljából kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel.
Az Alkalmazás használatának feltétele az, hogy a felhasználó nyilatkozzon az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az abban foglaltak elfogadásáról.
Az Alkalmazás használata során rögzített személyes adat Adatkezelő általi kezeléséhez az Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

1.2. Kezelt adatok:

1.3. Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

1.4. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

1.5. Személyes adatok kezelésének időtartama:
A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig, illetve – amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja – a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni az admin@gtk.uni-pannon.hu címre küldött e-maillel.

1.6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Egyik sem történik az adatkezelés során.

1.7. Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

1.8. Adattovábbítás: Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy személyes adataik továbbítására nem kerül sor.
Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítéséért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

2. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

2.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések
A hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

2.3. Hozzáférési jog
Az Érintettet kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

2.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2.5. Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatai véglegesen és visszaállíthatatlanul töröltethesse.

2.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

2.7. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

3. TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

3.1. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának (a továbbiakban: GTK) weboldala (www.gtk.uni-pannon.hu) a honlap zavartalan működése érdekében sütiket (cookie) használ. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

3.2. A GTK honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

3.3. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.

3.4. A GTK honlapja használja a Google AdWords hirdetési szolgáltatását. Az ehhez tartozó sütik sem alkalmasak személyek azonosítására. További tájékoztatás az alábbi weboldalon érhető el: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

4. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az Érintett a jelen tájékoztatóban foglalt jogait elsősorban az admin@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Adatkezelő székhelyére (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmet nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a teljesítése megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

5. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen az adatkezelővel szemben.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az Érintett az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátoztuk, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítottuk. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu