„Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent. Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata.” (Csermely Péter)

Mi a Pentor Program?

Középiskola után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondoltunk!

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy

✔ az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
✔ segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
✔ megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
✔ ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A mentorálás alapja a partneri viszony a mentor (=pentor) és a mentorált (=pentorált) között, lényeges eleme a titoktartás. A pentorral való személyes találkozás, és az egész folyamat a hallgató számára ingyenes.

A Pentor Program keretében a hallgatók

✔ a személyes konzultációkon kívül
✔ hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
✔ továbbá az élménynapok keretében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark-látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt.

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

Oktató mentorok

Dr. Bogdány Eszter - Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Diplomámat Humán erőforrás menedzser szakon, majd Vezetés és szervezés szakon a Pannon Egyetemen szereztem meg. Az egyetem elvégzése alatt karrier-tanácsadóként dolgoztam a Pannon Egyetem Karrier Irodájában, majd több szakmai területen is kipróbáltam magam. Jelenleg adjunktusként számos órám van az emberi erőforrás alapszakon, és a Pentor Program egyik pentoraként az emberi erőforrások alapszak hallgatóit mentorálom.
Elérhetőségem: bogdany.eszter@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Cserháti Gabriella - Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Egyetemi diákként turizmus és közgazdaságtan szakon végeztem a Pannon Egyetemen. Ezen évek alatt kollégistaként kollégiumi segítőként támogattam diáktársaimat és rendezvényeket szerveztem. Doktoranduszként kerültem a Szervezési és Vezetési Tanszékre, ahol ma is dolgozom, projektmenedzsmenthez kapcsolódó tárgyakat tanítok és a Tanulási, önismereti és szocializációs tárgy oktatását koordinálom. Időközben a Pécsi Tudományegyetemen elvégeztem a pszichológia szakot. Bármely GTK-s diáknak szívesen segítek, ha nehézségei támadnak, vagy fejlődni szeretne. Forduljatok hozzám bizalommal.
Elérhetőségem: cserhati.gabriella@gtk.uni-pannon.hu
Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória – Gazdálkodási és menedzsment szak oktatói mentor

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem, földrajz, terület- és településfejlesztő szakon. Doktorátust Földtudományokból szereztem, 2006-ban, summa cum laude minősítéssel. A Pannon Egyetemen 2014 óta tanítok, ezt megelőzően a Pécsi és Kaposvári Egyetemeken tanítottam közgazdász hallgatókat. Részt vettem a tehetséggondozásban és a hallgatók mentorálásában is mindkét egyetemen. Az elmúlt években innováció-menedzser, klasztermenedzser, iparjogvédelmi szakértői képesítéseket is szereztem. Hobbim a nyelvtanulás és az utazás. Alapvető feladatomnak tekintem a hallgatók segítését, támogatását és bevonásukat az általam vezetett kutatásokba.
Elérhetőségem: czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Fehér Helga - Pénzügy és számvitel szak oktatói mentor

Okleveles műszaki menedzser, adjunktus vagyok, kutatási területem az adózás és adóztatás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek, valamint a nemzetgazdaságok külkereskedelmi versenyképességének vizsgálata. 2005-től a Pannon Egyetem oktatója vagyok, tudományos fokozatot szereztem gazdaságtudományokból (PhD, 2014). A Pénzügy és számvitel Felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőseként tevékenykedem, a PENTOR programhoz 2019-ben csatlakoztam.
Elérhetőségem: feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Konka Boglárka - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor

Alap- és mesterszakos tanulmányaimat a Pannon Egyetemen végeztem. Itt szereztem meg a doktori fokozatomat is, így jól ismerem az intézmény struktúráját. A Pentor Programban a nemzetközi gazdaságtan szakos hallgatókat mentorálom. Ha kérdésed van, keress bátran.
Elérhetőségem: konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Kozma Dorottya Edina doktorandusz mentor

Egyetemi tanulmányaimat 2010-ben kezdtem el a Pannon Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan alapszakán, majd okleveles közgazdászi diplomát szereztem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon. Az alap- és mesterszak befejezése után 2016-tól a PE GSDI hallgatója lettem, ahol sikeres doktori fokozatot szereztem. A Pentor Program keretében doktorandusz hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: kozma.dorottya.edina@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Ködmönné Pethő Henrietta oktatói mentor

A Miskolci Egyetemen végeztem, mint okleveles minőségügyi mérnök, gépészmérnök, közgazdász. Az elmúlt évtizedekben irányítási rendszerek tanácsadójaként és auditoraként számos szervezet irányítási rendszereivel dolgoztam a minőségirányítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási, információbiztonsági, társadalmi felelősségvállalási területeken. A Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. 2021-től a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének mesteroktatójaként dolgozom. Minőségmenedzsment, üzleti kommunikáció, vállalati belső auditor tárgyakat is tanítok. Fő feladatomnak tekintem a hallgatóknak átadni a szakmai tapasztalataimat, tudásomat. A Pentor Programban, mint oktatói mentor veszek részt. Kérdések esetén állok rendelkezésetekre
Elérhetőségem: kodmonne.petho.henrietta@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Papp Zsófia – Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2001-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szakán, melyre a idegenvezetői szakképesítés megszerzése után jelentkeztem. Közgazdász tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam, illetve ezzel párhuzamosan kezdtem oktatóként dolgozni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén. Szakmai gyakorlatot főleg idegenvezetőként és utazási irodában szereztem, de a vállalkozások mellett a turisztikai desztinációk is érdekelnek: doktori kutatásaimban erre a témára fókuszáltam, dolgozatomat 2014-ben védtem meg. A Pentor Programban a keszthelyi kampusz hallgatóit mentorálom.
Elérhetőségem: papp.zsofia@gtk.uni-pannon.hu

Steinbachné Hajmásy Gyöngyi - Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2010-ben végeztem a Pannon Egyetem turizmus-vendéglátás szakán, majd 2013-ban szintén a Pannon Egyetemen turizmus-menedzsment mesterszakon szereztem diplomát. 2014-ben pedig jelentkeztem a PE-GSDI doktori iskolába. Kutatási témám a társadalmi felelősségvállalás a szálloda szektorban.
Mindemellett a szállodaiparban és a desztináció menedzsment területén szereztem szakmai tapasztalatot.
Elérhetőségem: tartós távollét
Strack Flórián

Már a középiskola óta turizmussal foglalkozom. Első diplomámat a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Turizmus-vendéglátás alapképzésén szereztem. Ezt követően angol nyelven, kitüntetéses oklevéllel végeztem el a Turizmus-menedzsment mesterképzést, majd felvételt nyertem a Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskolájába. Egyetemi éveim során több alkalommal is sikeresen szerepeltem Intézményi- és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, a hallgatóként végzett tudományos tevékenységemet pedig Pro Scientia Aranyéremmel, Kollarik Amália díjjal és számos egyéb ösztöndíjjal ismerték el. Fő kutatási területem az egészségturizmus, azonban többek között a szállodaipar, a fenntarthatóság és az életminőség iránt is érdeklődöm.
2011 óta újságírója, 2015 óta pedig online szerkesztője vagyok az Egyetemünknek, a Pannon Egyetem Hivatalos Lapjának, emellett a Pannon Egyetem Néptánc Kör alapítójaként és szervezőjeként is „vitézkedem”.
Elérhetőségem: strack.florian@gtk.uni-pannon.hu

Szentes Balázs - Műszaki menedzser szak oktatói mentor

Műszaki menedzser oklevelemet 2003-ban szereztem meg a Veszprémi Egyetemen, majd belekezdtem PhD tanulmányaimba. Kutatásomban az elektronikus üzlet és a szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálom. Oktatási tevékenységem a menedzsment tudományok szerteágazó világához kapcsolnak, mind alap, mind mesterszakon. A Pentor Program keretében műszaki menedzser alapszakos hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: szentes.balazs@gtk.uni-pannon.hu

Töreki Stefánia Matild oktatói mentor

Közgazdásztanári oklevelemet 2013-ban szereztem meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Oktatói tevékenységem előtt a szállodaipar területén és a turisztikai marketing területén szereztem gyakorlati tapasztalatokat. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán mesteroktatóként gazdasági, és marketing tantárgyakat oktatok. A Pentor Program oktatói mentoraként kereskedelem és marketing alapszakos hallgatókat segítem munkámmal. Fő feladatomnak tekintem a hallgatók támogatását és bevonásukat a TDK munkák készítésébe. Kérdésetekkel forduljatok hozzám bizalommal.
Elérhetőségem: toreki.stefania.matild@gtk.uni-pannon.hu


Dr. Veres Anita - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor

A Pannon Egyetemen adjunktusként a nemzetközi gazdálkodási alap- és mesterszakon oktatok. Fő kutatási területem a nemzetközi hallgatói áramlások vizsgálata. A Pentor Program oktatói mentoraként a nemzetközi hallgatókat segítem munkámmal. A hallgatók mentorálásában harmadik éve veszek részt a Pannon Egyetemen. Fő feladatomnak tekintem a hallgatók támogatását és bevonásukat a TDK munkák készítésébe.
Elérhetőségem: veres.anita@gtk.uni-pannon.hu


Dr. Darida Zsuzsa a Pannon Pentor Program szakmai vezető

Alapvégzettségem szerint szociális munkás és általános iskolai hittanár vagyok - a pályám elején gyermekvédelemmel foglalkoztam. Később úgy alakult az életem, hogy HR-es lettem. Gödöllőn szereztem elsőként emberi erőforrás menedzseri, majd Pécsett személyügyi szervező végzettséget. Bár pályát módosítottam, a segítői attitűdöm mindvégig megmaradt. 2007-ben csoportterapeuta végzetséget szereztem, és ezt a tudásomat hosszú éveken keresztül aktívan alkalmaztam. Gazdaság- és szervezéstudományokból 2020-ban doktoráltam. A Pentor Programba 2019-ben kapcsolódtam be mentorként, 2021. júliustól a program szakmai megvalósításáért felelek.
Elérhetőségem: darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu


Kigyós Tamás, tanácsadó szakpszichológus, szupervízor

A Pentor Program szupervízoraként a feladatom, hogy rendszeres szakmai támogatást, képzést nyújtsak a Pentoroknak.
Elérhetőségem: kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Kővári Edit - A Pannon Pentor Program egykori szakmai vezetője, szupervízor

Az Angol Tanári Bölcsészdiploma megszerzése után Emberi Erőforrás Szakmenedzser diplomát szereztem a Pannon Egyetemen. PhD tanulmányomat az angliai Derby egyetemen végeztem, kutatási témám az érzelmi intelligencia és egyéni teljesítmény kapcsolata a szervezeti kultúra tükrében. Egyetemista mentálhigiénés kortárs mentorként, később, pedig mint Erasmus koordinátor, nemzetközi kapcsolattartóként és egyetemi oktató megtanultam milyen fontos a tudatos élet/karrier tervezés, nyitottság és fejlődési képesség. Coachként és életmód tanácsadóként 2011 óta praktizálok. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdasági alapismereteket, üzleti-, szervezeti- és nemzetközi kommunikációs tantárgyakat oktatok magyar és angol nyelven.


Hallgatói/kortárs mentorok

Fehér Patrícia kortárs mentor

Sziasztok! Fehér Patrícia vagyok hetedik féléves emberi erőforrások alapszakos hallgató. Az évek során számos tapasztalatot szereztem az egyetemen, így arra gondoltam, hogy ezeket szívesen megosztanám fiatalabb hallgatótársaimmal is. És mivel hallgatóként a Kommunikációs és Nemzetközi Központban dolgozom, így tényleg rengeteg plusz információval és tapasztalattal rendelkezem a Gazdaságtudományi Karral és az egyetemmel kapcsolatban. Ha kérdésed támad a szakkal, tantárgyakkal, oktatókkal kapcsolatban, vagy nem tudod, hogyan kell egy adott dolgot elintézni, bátran fordulj hozzám e-mailben vagy messengeren.

Elérhetőségem: feherpatricia10@gmail.com


További hasznos szolgáltatások >>>

Hírek >>>


A Pentor Program az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 azonosítószámú “A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen”  című projekt támogatSzéchenyi 2020ásával valósul meg.


A program a “Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című projekt (NTP-FTH-15-0083) keretében valósul meg.

logo