A tanszékről

Közgazdasági ismeretek oktatása a kezdetektől – 1949 óta – folyik egyetemünkön. Az önálló Közgazdaságtan Tanszék (KGT) azonban csak 1999. július 1-én alakult meg.

A KGT alapvető feladata a közgazdaságtani alap- és alkalmazott tárgyak oktatása:

  • Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia, Makroökonómia, Közgazdasági elméletek története c. alaptárgyak oktatása;
  • az alaptárgyakra épülő alkalmazott mikro-, illetve makroökonómiai tárgyak oktatása – mint például Verseny- és piacelméletek, Államháztartástan, Bevezetés a versenypolitikába, Monatáris politika, Az információ közgazdaságtana, Gazdaságpolitika, Ágazati gazdaságtan;
  • továbbá a fontos közgazdaságtani módszertani tárgyak – a kvantitatív módszerek, az ökonometria, a játékelmélet és makrogazdasági statisztikai adatok és elemzések – oktatása.

A tanszék az angol nyelven meghirdetett Alkalmazott közgazdaságtan alapszak (BA in Applied Economics) szakfelelőse.

A KGT fontos szerepet játszik a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola programjának kidolgozásában és megvalósításában. A KGT oktatói tanítják a doktori iskola alaptárgyait. A KGT alapításában résztvevő és tárgyait a kezdetektől oktató Dr. Török Ádám, akadémikus egyetemi tanár egyben a Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskoláját is vezeti.

Intézeti tanszékvezető:

Dr. Nagy Andrea Magda
Egyetemi docens
Tel.: +36 88 624 – 143
e-mail: nagy.andrea@gtk.uni-pannon.hu

Oktatók:

Tanszéki ügyintéző:

Gelencsér Beáta
A/214 iroda
Tel.: +36 88 624 – 121
e-mail: gelencser.beata@gtk.uni-pannon.hu

Tehetséggondozás – a tanszéki munkába való bekapcsolódás

  • A KGT működésében kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A tehetséges hallgatókat a tanszéken folyó oktatási, kutatási folyamatokba is bevonjuk. Diákjaink pályafutását nemcsak az alapszakon, hanem a további tanulmányok során is támogatjuk. Ennek eredménye, hogy vannak olyan korábbi hallgatóink, akik az egyetemi mesterszintű képzésben, majd doktori képzésben folytatott tanulmányaikat követően ma a tanszékünk kollégái.
  • A hallgatók csatlakozhatnak a KGT kutatási tevékenységéhez, ami amellett, hogy hasznos tapasztalatszerzés, akár külön pénzbeli juttatással is járhat.
  • Tudományos Diákköri munka (TDK): alapja a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök mélyebb megismerésére, a kötelezőn túlmutató új ismeretek megszerzésére. A TDK keretei között folyó tudományos tevékenység a mester és doktori képzés egyik legjobb előiskolája.

Kutatás-fejlesztés

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg részletesen.

A KGT munkatársai kiterjedt tudományos kutatói és publikációs tevékenységet folytatnak. A tanszék oktatói közül többen nemzetközi ismertséget és elismerést szereztek kutatási eredményeikkel.

Az általuk kutatott témakörök: a vállalatok tulajdonosi viszonyainak és szerkezeti átalakulásának, valamint az „üzleti tudás” felhalmozásának és továbbterjedésének kérdéseitől az egészségügy-gazdaságtan alapproblémáiig, az ipar- és versenypolitikák összehasonlító vizsgálatától a munkaerőpiac tanulmányozásáig, a közgazdasági elméletek történetétől az információgazdaságig terjednek.

A KGT munkatársai széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírnak, amely felöleli a neves észak-amerikai és nyugat-európai egyetemeket, a közgazdaságtudomány nemzetközi társaságait, és a fontos nemzetközi gazdasági-pénzügyi intézményeket.

A tanszék és munkatársai szoros kapcsolatokat alakítottak ki a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a budapesti Közép-európai Egyetem, a CEU International Management Center, az International Business School és a Nemzetközi Bankárképző oktatóival. Emellett intenzív munkakapcsolatban állnak a Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a különböző szakminisztériumok valamint számos állami intézmény, továbbá nagyvállalatok vezetőivel, illetve szakembereivel.

Hallgatóink véleménye szakjainkról

Megkérdeztük végzett illetve jelenlegi diákjainkat, hogy mit szeretett illetve szeret a szakban. Válaszaik közül néhány:

„Mit mondjak? Gyerekkoromban megkaptam a Tőzsdejáték című társasjátékot, azóta tudom, hogy közgazdász akarok lenni. Ettől a determináltságtól eltekintve azonban megállapíthatom, hogy nagyon színvonalas az oktatás. Olyan tanári gárdát sikerült kiállítani a tanszéknek, akik méltán országos elismertségű oktatók. Továbbá, amit nagyon fontosnak tartok, hogy emberileg is nagyon jól viszonyulnak a diákokhoz, segítőkészek. Konkrétan a szakom pedig tudom, hogy az elméleti közgazdaságtan legmélyét nyújtja, így biztos vagyok benne, hogy az oklevél, amit elvégzése után kapni fogok, ér is valamit.”

„A gazdaság sok oldalával sikerült megismerkednem, jobb rálátásom nyílt a benne zajló folyamatokra.”

„A legjobb. Szimpatikus, segítőkész tanárok. Jók és érdekesek a tantervben szereplő tantárgyak.”

„Az oktatók igyekeznek bevonni a hallgatókat az előadások során, számos csoportos feladatot osztanak ki.”

„Azzal foglalkozhatok, ami érdekel, valamint a jó és felkészült oktatókat, az érdekes előadásokat.”

„Új ismeretek elsajátítása, a megszerzett tudás nagyon hasznos.”

„Jó a társaság, kiváló szakemberek az oktatók, akik segítőkészek, barátságosak, sokrétű a tananyag.”

„Kis szak, nagyobb összetartás, jó közösség.”

„Nagyrészt olyan tárgyak vannak, amik később a munkavállalás során hasznosíthatóak.”

„Nem egysíkú az oktatás, jók a választható tantárgyak, átfogó ismereteket adnak. A tanárok kiváló munkát végeznek, a csapatmunka hangsúlyos szerepet kap.”

„A jó társaságot, a hasonló gondolkodású barátokat, a sokféle érdekes tantárgyakat, a minőségi oktatást.”

„Sokféleséget, csapatmunkát, beszélgetős órákat, amik gondolkodásra ösztönöztek.”

„Kevesen vagyunk, összetartó a társaság, mi vagyunk az országban az elsők.”

„Az országban elismert, elméleties.”

„A szakomon érdekes dolgokat tanulhatok a világról, a gazdasági folyamatokról és egyéb dolgokról.”

„Tetszenek a tárgyak, amiket tanulunk, hogy teljesen más, mint amit a többi üzleti szakos hallgatók tanulnak. Meg hogy olyan kevesen vagyunk és mindenkit ismerek.”

„Alapvetően azért választottam ezt a szakot, mert szerettem gimnáziumban a matekot és közgazdász diplomával el tudnám magam képzelni például egy bank dolgozójaként.”

„Azt, hogy nem vagyunk olyan sokan így kialakult egy igazi közösségi szellem.”

„A segítőkész szaktársakat, valamint hogy megismerkedhetek a közgazdaságtan rejtelmeivel.”

„Számos ’jó fej’ oktatót megismerhettem a gazdaság működésében megbújó részletek és mozgatórugók mellett.”

„Hasznos és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújt, ezáltal jobban érthetőek a körülöttem folyó események. Lásd: jelenlegi válság.”

„Kiscsoportos oktatás, érdekes témák.”

„Azt hogy hasznos, és érdekes a gazdaság elemzése.

„Szeretem a tantárgyaimat, a csoporttársaimat. Sokszor segítünk egymáson!”

„A gazdaság egészéről kapunk egy átfogó képet, ami a mai világban igen fontos.”

„Hasznosnak tartom a tantárgyainkat. Jó dolognak tartom, hogy csak néhány alkalmazott közgazdaságtan szak van az országban.”

„Családias légkör, összetartás. Segítettük egymást, amiben csak lehetett. Az oktatók részéről is jó hozzáállást tapasztaltam: rugalmasak, segítőkészek, partnerként kezelik a hallgatókat. A szakmai színvonal bizonyos területeken kifejezetten magasnak mondható.”