A tanszék munkatársai kiterjedt tudományos kutatói és publikációs tevékenységet folytatnak. Az általuk kutatott témakörök a vállalatok tulajdonosi viszonyainak és szerkezeti átalakulásának, valamint az „üzleti tudás” felhalmozásának és továbbterjedésének kérdéseitől az egészségügy-gazdaságtan alapproblémáiig, az ipar- és versenypolitikák összehasonlító vizsgálatától a munkaerőpiac tanulmányozásáig, a közgazdasági elméletek történetétől az információgazdaságig terjednek. A tanszék oktatói közül többen nemzetközi ismertséget és elismerést szereztek kutatási eredményeikkel.

A képzési és kutatási feladatokban szorosan együttműködünk a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetével, a Közgazdaságtan tanszék több oktatója tagja a kutatóintézetnek és a gazdasági élet különböző területeit érintő számos közös kutatás folyik a Tanszéken. Ennek köszönhetően a hallgatók a szokásos elméleti ismeretek mellett kurrens kutatások eredményeivel, a magyar gazdasági élet sajátosságaival, egyes területek gyakorlati kérdéseivel, jelenségeivel is megismerkedhetnek.

A Pannon Egyetem Közgazdaságtan Intézeti Tanszékének (KGT) kutatási és fejlesztési projektjei, illetve tevékenysége a következőkkel jellemezhető:

 • A KGT munkatársai – a tanszék megalakulása, 1999 óta – folyamatosan végeznek alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet. Így a tanszék több munkatársa sikeresen pályázott a 2000. és 2003. közötti NKFP pályázatra és elemzéseket készítettünk „A nemzetközi K&F versenyképesség tényezői” pályázat keretében (témavezető: Török Ádám).
 • A KGT munkatársai elnyerték az OTKA 2001­-4 évi kutatási pályázatát „A hazai közepes méretű vállalatok fejlődésének akadályai” témakörben (témavezető: Major Iván).
 • A KGT bekapcsolódott a „Trust Versus Calculation: Information Sharing In The Emerging Credit Card Markets” c. nemzetközi kutatásba, amely 2003 és 2005 között zajlott (témavezető: Akos Rona-Tas).
 • A KGT team-je elnyerte a KDRFÜ regionális pályázatát a 2001-2003 időszakra „Az Internet-alapú integrált képzés és az e-Gazdaságtan Tanszék megalapítása” témakörében (témavezető: Major Iván).
 • A KGT munkatársai sikeres pályázatokon vettek részt és elemző tanulmányokat készítettek a KÖVIM és a Magyar Posta Rt. Részére az 1999 és 2003. közötti időszakban (témavezető: Major Iván).
 • A KGT munkatársai – az MTA KTI-vel közösen – sikeresen pályáztak a GKM 2002-2003. pályázatára „Ösztönző szabályozás a közszolgáltatásokban” témakörében (témavezető: Valentiny Pál).
 • A KGT munkatársai elnyerték az OTKA 2005­-2008 évi kutatási pályázatát. Információs aszimmetria, vállalati tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-Közép Európában (nyilvántartási szám: T 048680, témavezető Major Iván)
 • A KGT munkatársai elnyerték a Gazdasági Versenyhivatal két kutatási pályázatát (Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre, témavezető: Kiss Károly Miklós,
  illetve A bankok közti információ-megosztási módszerek és hatásuk a lakossági hitelpiacokon folyó versenyre, témavezető: Major Iván).
  E kutatásokban a tanszék számos oktatója közreműködik, a kutatások 2007-ben indultak.
 • A KGT széleskörű hazai és nemzetközi együttműködést folytat. Munkatársai vendégkutatói, illetve vendégoktatói a BMGE, a CEU és a Corvinus Egyetemeknek. Hasonlóképpen a University of Michigan Ann Arbor, a Toulon-i Egyetem, a UCSD és a Toulouse-i Egyetem rendszeres meghívottai.
 • 2007 januárjában kezdte meg a működését Török Ádám vezetésével az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, amely az innováció, regionális fejlődés, lisszaboni stratégia, versenyképesség területein végez multidiszciplináris kutatásokat. A kutatócsoport a Pannon Egyetemen működik és a KGT több oktatója tagja. A kutatócsoport fő kutatási területei:
  • A kutatócsoport tevékenységének fókuszában mindenekelőtt a nyugat- és közép-dunántúli, ehhez kapcsolódóan a közép-magyarországi regionális fejlődés és innováció vizsgálata, a lisszaboni folyamaton belüli kibontakozási lehetőségek feltárása áll.
  • A lisszaboni stratégia a fenntartható fejlődés követelményeit is a tagországok elé állítja. Megvizsgáljuk a két célrégióban, hogy a fenntarthatóság feltételeinek, illetve a környezetgazdasági szektor versenyképességének alakulása összhangban van-e a regionális adottságokkal és a lisszaboni stratégia Magyarországra még részletesebben megfogalmazásra kerülő céljaival.
  • Az ország EU-csatlakozása jelentős infrastrukturális fejlődést eredményezett a vizsgált két régióban (autópályák, gyorsforgalmi utak, vasút, csatornázás, hulladékkezelés stb.), és ez a fejlődés minden jel szerint folytatódik. A kutatócsoport fel kívánja mérni ezek regionális versenyképességi és tőkevonzási hatásait a 2007-2011 közötti időszak tartama alatt.
 • 2011-ben kezdte meg a működését a Makroökonómiai és Makrogazdasági Pénzügyek Kutatóműhely, amely többek között a magyarországi és az európai pénzügyi rendszer működési és szabályozási reformját megalapozó alapkutatásokat folytat. A kutatóműhelyt az Európai Bizottság 7. Keretprogramjának keretében meghirdetett (SSH.2010.1.2-1.) és a Közgazdaságtan Tanszék által sikeresen megpályázott „Pénzügyiesedés, gazdaság, társadalom és fenntartható fejlődés” (angolul rövidítve FESSUD) című nagyszabású integratív projekt hívta életre.

 

Kutatócsoport, kutatóműhelyek: