A tanszék munkatársai kiterjedt tudományos kutatói és publikációs tevékenységet folytatnak. Az általuk kutatott témakörök a vállalatok tulajdonosi viszonyainak és szerkezeti átalakulásának, valamint az „üzleti tudás” felhalmozásának és továbbterjedésének kérdéseitől az egészségügy-gazdaságtan alapproblémáiig, az ipar- és versenypolitikák összehasonlító vizsgálatától a munkaerőpiac tanulmányozásáig, a közgazdasági elméletek történetétől az információgazdaságig terjednek. A tanszék oktatói közül többen nemzetközi ismertséget és elismerést szereztek kutatási eredményeikkel.

A képzési és kutatási feladatokban szorosan együttműködünk a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetével, a Közgazdaságtan Intézeti Tanszék (KGT) több oktatója tagja a kutatóintézetnek és a gazdasági élet különböző területeit érintő számos közös kutatás folyik a Tanszéken. Ennek köszönhetően a hallgatók a szokásos elméleti ismeretek mellett kurrens kutatások eredményeivel, a magyar gazdasági élet sajátosságaival, egyes területek gyakorlati kérdéseivel, jelenségeivel is megismerkedhetnek.

A Pannon Egyetem KGT kutatási és fejlesztési projektjei, illetve tevékenysége a következőkkel jellemezhetők:

 • A KGT munkatársai – a tanszék megalakulása, 1999 óta – folyamatosan végeznek alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet. Így a tanszék több munkatársa sikeresen pályázott a 2000. és 2003. közötti NKFP pályázatra és elemzéseket készítettünk „A nemzetközi K&F versenyképesség tényezői” pályázat keretében (témavezető: Török Ádám).
 • A KGT munkatársai elnyerték az OTKA 2001¬-4 évi kutatási pályázatát „A hazai közepes méretű vállalatok fejlődésének akadályai” témakörben (témavezető: Major Iván).
 • A KGT bekapcsolódott a „Trust Versus Calculation: Information Sharing In The Emerging Credit Card Markets” c. nemzetközi kutatásba, amely 2003 és 2005 között zajlott (témavezető: Akos Rona-Tas).
 • A KGT team-je elnyerte a KDRFÜ regionális pályázatát a 2001-2003 időszakra „Az Internet-alapú integrált képzés és az e-Gazdaságtan Tanszék megalapítása” témakörében (témavezető: Major Iván).
 • A KGT munkatársai sikeres pályázatokon vettek részt és elemző tanulmányokat készítettek a KÖVIM és a Magyar Posta Rt. Részére az 1999 és 2003. közötti időszakban (témavezető: Major Iván).
 • A KGT munkatársai – az MTA KTI-vel közösen – sikeresen pályáztak a GKM 2002-2003. pályázatára „Ösztönző szabályozás a közszolgáltatásokban” témakörében (témavezető: Valentiny Pál).
 • A KGT munkatársai elnyerték az OTKA 2005¬-2008 évi kutatási pályázatát. Információs aszimmetria, vállalati tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-Közép Európában (nyilvántartási szám: T 048680, témavezető Major Iván).
 • A KGT munkatársai elnyerték a Gazdasági Versenyhivatal két kutatási pályázatát (Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre, témavezető: Kiss Károly Miklós, illetve A bankok közti információ-megosztási módszerek és hatásuk a lakossági hitelpiacokon folyó versenyre, témavezető: Major Iván). E kutatásokban a tanszék számos oktatója közreműködött 2007 és 2008 folyamán.
 • 2007-től – pályázati ciklusa végéig – 2017-ig működött Török Ádám vezetésével az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, amely az innováció, regionális fejlődés, lisszaboni stratégia, versenyképesség területein végzett multidiszciplináris kutatásokat. A kutatócsoport a Pannon Egyetemen, a KGT több oktatójának közreműködésével folytatta úttörő tevékenységét. A kutatócsoport fő kutatási területei:
  • A kutatócsoport tevékenységének fókuszában mindenekelőtt a nyugat- és közép-dunántúli, ehhez kapcsolódóan a közép-magyarországi regionális fejlődés és innováció vizsgálata, a lisszaboni folyamaton belüli kibontakozási lehetőségek feltárása állt.
  • A lisszaboni stratégia a fenntartható fejlődés követelményeit is a tagországok elé állítja. Megvizsgáltuk a két célrégióban, hogy a fenntarthatóság feltételeinek, illetve a környezetgazdasági szektor versenyképességének alakulása összhangban van-e a regionális adottságokkal és a lisszaboni stratégia Magyarországra még részletesebben megfogalmazásra kerülő céljaival.
  • Az ország EU-csatlakozása jelentős infrastrukturális fejlődést eredményezett a vizsgált két régióban (autópályák, gyorsforgalmi utak, vasút, csatornázás, hulladékkezelés stb.), és ez a fejlődés minden jel szerint folytatódik. A kutatócsoport felmérte ezek regionális versenyképességi és tőkevonzási hatásait a 2007-2011 közötti időszak tartama alatt.
 • A KGT munkatársai részt vettek a 2012 áprilisától 2016 áprilisáig tartó, az osztrák Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) koordinálásában megvalósuló FP7-es “Welfare, Wealth and Work for Europe, röviden WWWforEurope” kutatásban. A kutatási program célja, amelyben összesen 12 európai tagország 33 tudományos intézménye vett részt, olyan új iparpolitika kialakítása volt, amely elősegíti a versenyképességet és a globalizációból származó előnyök kiaknázását. Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen iparpolitikára van szükség az újonnan csatlakozott tagállamokban a felzárkózáshoz. A kérdés megválaszolásához vizsgáltuk e tagállamok exportjának versenyképességét, a meglévő iparpolitikákat, az innovációs politikákat, illetve azok kapcsolatát a versenyképességgel.
 • 2011-ben kezdte meg és 2016-ban fejezte be működését a Makroökonómiai és Makrogazdasági Pénzügyek Kutatóműhely, amely többek között a magyarországi és az európai pénzügyi rendszer működési és szabályozási reformját megalapozó alapkutatásokat folytatott. A kutatóműhelyt az Európai Bizottság 7. Keretprogramjának keretében meghirdetett (SSH.2010.1.2-1.) és a Közgazdaságtan Tanszék által sikeresen megpályázott „Pénzügyiesedés, gazdaság, társadalom és fenntartható fejlődés” (angolul rövidítve FESSUD) című nagyszabású integratív projekt hívta életre. A kutatási konzorcium által létrehozott publikációk itt olvashatók: http://fessud.eu/.