A Pannon Egyetem (GTK) a https://www.facebook.com/pegtk Facebook-oldalán és a www.gtk.uni-pannon.hu oldalán nyereményjátékot hirdet a Művészetek Völgye fesztivál fenntarthatóságát vizsgáló látogatói kérdőív (https://veb2023.typeform.com/to/V0KdKNuy) kitöltői részére. A nyereményjáték részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Szabályzat”) az alábbiakban határozza meg:

1. A nyereményjáték szervezője

A „Fenntartható fesztiválok – nyereményjáték” (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője és adatfeldolgozója a Pannon Egyetem (székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., intézményi azonosító: FI 80554, képviseli: dr. Gelencsér András rektor és Csillag Zsolt kancellár) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. július 22. 20:00 órától – 2022. augusztus 4. 24:00 óráig tart.

3. A Nyereményjátékon való részvétel feltételei

A jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett nyereményjátékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban „Résztvevők”), akik a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően nyilatkoznak a Nyereményjátékban való részvételi szándékukról.

A Résztvevő a https://veb2023.typeform.com/to/V0KdKNuy  linken található kérdőív 1. A kérdőív kitöltése mellett szeretnék a játékban is részt venni, és elfogadom a Pannon Egyetem adatkezelési tájékoztatóját és játékszabályzatát kérdésére az A) Elfogadom és játszom opció kiválasztásával, továbbá a 2. és 3. kérdésnél a neve és az e-mail-címe megadásával, valamint a kitöltött kérdőív beküldésével maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékon való részvétel előtt a Résztvevő kötelezettsége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Nyereményjátékon nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Résztvevőt saját döntése alapján a Résztvevők közül törölni.

A Nyereményjátékon részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt feltételeket teljesíti és hozzájárul a Nyereményjátékban való részvételhez a játék időtartama alatt.

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékon a Szervező, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személlyel munkaviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Résztvevővel szemben, aki

  1. a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, Facebook-oldalának vagy weboldalának feltörésével, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni;
  2. más pályázó regisztrációs adataival (pl. Facebook-profil) visszaél.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli.

4. A Nyereményjáték leírása

A Szervező a https://www.facebook.com/pegtk oldalon, valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon nyereményjátékot szervez és hirdet a fesztivállátogatók részére. A Szervező a Művészetek Völgye fesztivál idején kérdőíves felmérést végez a rendezvény látogatói körében. A látogatók a https://veb2023.typeform.com/to/V0KdKNuy linken található kérdőívet az ott (továbbá a jelen Szabályzat 2. pontjában) megadott időtartam alatt tudják kitölteni és beküldeni, valamint a kérdőív 1-2. kérdéseinél nyilatkozni a jelen Szabályzat elfogadásáról és a Nyereményjátékban való részvételükről.

A Résztvevő a Szabályzat elfogadásával vesz részt a nyereményjátékon. A Résztvevők közül sorsolással kerülnek kiválasztásra a Nyertesek. A sorsolásra 2022. június 17-én kerül sor a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A sorsolás eredményéről a Szervező a nyerteseket e-mailben értesíti.

5. Nyertesek

A Szervező sorsolással választja ki a Nyerteseket. Összesen 4 nyertest határoz meg.

6. Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

A Nyereményjátékon a Szervező összesen 4 Nyertest sorsol ki, mindegyik Nyertes 1-1 db nyereményt nyer.

Nyeremények:

  1. 3 nap (2 éj) szállás reggelivel 2 fő részére Balatonalmádiban, a Nereus Park Hotelben (a nyeremény főszezonon kívül használható fel 2023.12.31-ig)
  2. borkóstoló és vacsora 2 fő részére a Dobosi Pincészetnél (a nyeremény 2022.12.31-ig használható fel)
  3. 30 000 Ft értékű fogyasztás a Tölgyes Kúriában (a nyeremény 2023.03.31-ig használható fel)
  4. 1 db újrahasznosított, filmpiknikes molinóhátizsák

A Nyereményhez kapcsolódó adófizetési- és járulékfizetési kötelezettséget a nyeremény felajánlója viseli, illetve a Nyeremény Nyertes részére történő postázási költségét a Szervező viseli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj, illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli.

A Szervező a Nyertest a sorsolás időpontját követő 24 órán belül értesíti a megadott elérhetőségen keresztül.

A Nyertest a Szervező a Nyereményjátékon való részvétel elfogadásakor megadott e-mail cím segítségével azonosítja, amelynek kitöltése a játékban való részvétel esetén kötelező. A megadott e-mail-cím időközbeni esetleges bekövetkező változásával járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

A Nyereményt a Szervező személyesen adja át az adott Nyertesnek a Nyertes által az Értesítés visszaigazolását követően, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán, vagy akadályoztatás esetén a Szervező kipostázza.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A téves adatszolgáltatás hiányosságáért/hibájáért (pl: hibás vagy hiányos név vagy cím megadása) a Résztvevő a felelős.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének bármely Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét (személyesen vagy postai úton) előre egyeztetett időpontban tudja biztosítani.

7. A Nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb információk

Amennyiben a Résztvevőknek a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos egyéb kérdésük van, azt a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail-címre írhatják meg. A kérdésekre a Szervező e-mailben válaszol.

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Résztvevő felel. A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó résztvevő, illetve a Szabályzat feltételeit nem teljesítő résztvevő a Nyereményjátékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a Nyeremény átvételére.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzatot módosítani, azzal, hogy erről a résztvevőket a https://www.facebook.com/pegtk Facebook oldalon, valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon keresztül tájékoztatni köteles.

8. Adatszolgáltatási, adatkezelési rendelkezések és adatkezelési nyilatkozat

A Résztvevő a részvételi feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy a kérdőív kitöltéskor megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és azoknak kezeléséhez hozzájárul.

Az adatkezelés jogalapja: a Résztvevő önkéntes hozzájárulása.

A Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a kérdőív első kérdésénél az Elfogadom és játszom opció kiválasztásával, illetve a második kérdésnél a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. A személyes adatok az adatok felett rendelkezni jogosult (azaz a Résztvevő) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Résztvevő a részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. A Szervező a Nyereményjáték dokumentációját és a Résztvevők (személyes) adatait a Nyereményjáték tisztaságához és ellenőrizhetőségéhez fűződő érdek gyakorlása érdekében 3 évig megőrzi.

A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes, a Résztvevő a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A Nyereményjátékon való részvétellel a Résztvevő önkéntesen, félreérthetetlenül és kifejezetten, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában tudomásul veszi és elfogadja a Nyereményjáték hivatalos szabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját, valamint azt, hogy a Nyereményjáték minden résztvevője megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Nyereményjátékon való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
  2. az adatok feldolgozását a Szervező végzi;
  3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  4. a megadott személyes adatokat a Szervező a marketingtevékenységéhez (Szervező szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a Résztvevők tájékoztatása, direkt marketing küldése) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja.

A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervezőtől információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. A jogszabályban meghatározott esetekben a Résztvevő tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. Amennyiben a Résztvevő a jogszabályi rendelkezések szerint kéri személyes adatainak törlését, a Szervező számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Résztvevő visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékon a Résztvevő nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Résztvevő nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen szabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

9. Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat adatkezelője és egyben adatfeldolgozója a Szervező. Ezen szervezetek pontos adatait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Résztvevő kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az a Résztvevő, aki töröltetni kívánja adatait a Szervező adatbázisából, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő ódon tehetik meg: e-mail küldésével a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail-címre; az e-mail tárgyában a következőket kérjük feltüntetni: ”adattörlés”.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a Szervező adatbázisából törlése a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Résztvevő részvételét.

A Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező, amelyet megtehet a Résztvevő egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail-címen, továbbá a törvényi előírásoknak megfelelően bármelyik e-mail-címére érkező promóciós tájékoztatóról (hírlevélről) történő közvetlen leiratkozás útján.

A Résztvevő az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevők által megadott elérhetőségek hiányosságáért vagy hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szervező a döntést követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk. A fotók szerzői jogi védelem alatt állnak, azok felhasználására kizárólag a jogosult előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Facebook-oldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú vagy elégtelen számítógép vagy internetkapcsolat / elérhetőség, internetszolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb.), ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Nyereményjáték bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul a Nyereményjáték időtartama alatt, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Nyereményjáték nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A Nyereményjáték törlése esetén minden beküldött válasz lejártnak és érvénytelennek, a Résztvevő pedig a Nyereményre jogosulatlannak tekintendő. A Nyereményjáték módosítása vagy törlése esetén Szervező, a Résztvevőket a https://www.facebook.com/pegtk Facebook-oldalon, valamint a www.gtk.uni-pannon.hu weboldalon tájékoztatja.

A Nyereményjátékra és a jelen Szabályzatra a magyar jog rendelkezései megfelelően irányadók.

Veszprém, 2022. július 5.

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar