A Pannon Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a Tudásmenedzsment a következő két évtized határán” című XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőket („Érintett”) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos körülményekről:

1. AZ ADATKEZELŐ

Név: Pannon Egyetem
Intézményi azonosító: FI80554
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 88/624-000
Honlap: https://uni-pannon.hu

Felelős szervezeti egység neve: Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Email: kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu
Telefonszám: +36 (88) 624-860
Honlap: https://www.gtk.uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem adatvédelmi tisztviselője:
EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-980262
Adószám: 23830619-2-41
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 20.
Elérhetősége: adatvedelem@uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem adatvédelmi kapcsolattartója:
dr. Zsargó Adrienn – Ügyvivő szakértő, jogi előadó
Elérhetősége: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 88 624 – 000 / 6277
E-mail: adatvedelem@uni-pannon.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK

2.1. Jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2.2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

2.3. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

3.1. A kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó adatok

ABCDEF
Érintett Adat kategóriaAdat forrása Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőaz Érintett vezetéknév és keresztnévérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőe-mail címérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőtelefonszámérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőközépiskola neve és helyeérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőévfolyamérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőlakhelyérintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon való részvételGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 (három) év

3.2. Honlaphasználathoz kapcsolódó adatkezelés

A kérdőív kitöltése a következő oldalon valósul meg >>>

ABCDEF
Érintett Adat kategóriaAdat forrása Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán XX. jubileumi – ünnepi konferenciára jelentkezőKitöltés ID
Küldés dátuma
Utolsó lap
Kiindulási nyelv
Mag
Keresztnév
E-mail cím (nem kötelező megadni)
érintettTKP 2020 - IPAR 4.0+ Fenntartható regionális iparfejlesztés kihívásai worksohpon résztvevőönkéntes hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 év
weboldalt használóaz érintett számítógépének IP címea kérések teljesítésekor az érintett számítógépea szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzéseGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásmunkamenet
végéig

3.3. Cookie tájékoztató

A cookie-k olyan rövid bejegyzések egy speciális könyvtárban a számítógépen, amelyek információcserére vagy azok archiválásra szolgálnak.

Szerkesztés
A B C D E F
Cookies fajtája Jogalap Cél Leírás Lejárat Név
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik Jogos érdek honlap megfelelő munkamenetének biztosítása munkamenet azonosító, felhasználók állapota az oldalkérések között látogatói munkamenet végéig PHPSESSID
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik Jogos érdek honlap megfelelő munkamenetének biztosítása munkamenet azonosító, felhasználók állapota az oldalkérések között látogatói munkamenet végéig YII_CSRF_TOKEN

4. A KEZELT ADATOK FORRÁSA

A kérdőívet kitöltő Érintett.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatait a jogszabályokkal összhangban, a Tudásmenedzsment a következő két évtized határán” című XX. jubileumi – ünnepi konferenciára történő jelentkezési lap benyújtására, a későbbiekben a résztvevőkkel történő kapcsolattartás céljából kezeli. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat ettől eltérő célokra nem használja fel.

A jelentkezés leadásának feltétele, hogy a kitöltő nyilatkozzon az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és az abban foglaltak elfogadásáról.

A jelentkezési lap kitöltése során rögzített személyes adat Adatkezelő általi kezeléséhez az Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

A regisztrációval megadott adatokat a résztvevőkkel történő kapcsolattartás és a Tudásmenedzsment a következő két évtized határán” című XX. jubileumi – ünnepi konferenciáról szóló tájékoztatás megadása érdekében kezeli az Adatkezelő.

Adatkezelő a megadott adatokat az egyetemi hírlevelek és tájékoztató anyagok megküldésének céljából is kezeli.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat Adatkezelő az adatok felvételétől számított 5 éves határozott ideig kezeli. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu címre küldött e-maillel.

8. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Személyes adatokat az Adatkezelő a kérdőívet kitöltő személy hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel az adatok és információk kezelésével.

9. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

A beérkező válaszokat Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kommunikációs és Nemzetközi Központ, mint az Adatkezelő szervezeti egysége kezeli. Az Adatkezelő kizárólag a fent említett célra használják fel és kezeli az adatokat, azok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Automatizált döntéshozatal és profilalkotásra nem kerül sor.

Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

10. ADATBIZTONSÁG

10.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

10.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

10.1.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

10.1.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Egyetemtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

10.1.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Egyetem zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Egyetem jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Egyetem ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Egyetem tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

10.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Egyetem kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

10.1.6. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

Az adatbiztonsági intézkedések részletes leírását az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

11. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

11.2. Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

11.3. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

Kelt: 2022. 07. 11.

Pannon Egyetem