ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ English Week angol nyelvi és képességfejlesztő nyári tábor (továbbiakban: Nyári tábor) résztvevői RÉSZÉRE

A Pannon Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar által megrendezésre kerülő English Week angol nyelvi és képességfejlesztő nyári tábor (továbbiakban: Nyári tábor) résztvevőit, valamint a résztvevők szülőit és törvényes képviselőt („Érintett”) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos körülményekről:

1. AZ ADATKEZELŐ

Név: Pannon Egyetem
Intézményi azonosító: FI80554
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 88/624-000
Honlap: https://uni-pannon.hu

Adatkezelő szervezeti egység: Gazdaságtudományi Kar
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Email: kommunikacio@mik.uni-pannon.hu
Telefonszám: (88) 624-000/6124

A Pannon Egyetem adatvédelmi tisztviselője:
EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-980262
Adószám: 23830619-2-41
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 20.
Elérhetősége: adatvedelem@uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem adatvédelmi kapcsolattartója:

Zsargó Adrienn – Ügyvivő szakértő, jogi előadó
Elérhetősége: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 (88) 624-000 /6234
E-mail: adatvedelem@uni-pannon.hu

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK

2.1. Jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet.

2.2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

2.3. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

3.1. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar által megrendezésre kerülő Nyári Táborban való részvétellel összefüggő adatkezelés

3.1.1. Jelentkezési lap online kitöltése

Adatkezelés célja: A gyermek Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar által megrendezésre kerülő Nyári Táborban való részévételének biztosítása, előjelentkezésének rögzítése, a jelentkezések számától függően várólistára helyezése, a jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztató üzenetek küldése.

Kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév és keresztnév neve, születési ideje, lakcíme, a gyermek iskolájának neve, évfolyam, e-mail címe, telefonszáma;
 • Szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő)/ Törvényes képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe (amin napközben elérhető).
 • Egyéb megjegyzés ( ételérzékenység, becenév, pólóméret, stb)

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben Szülő/Törvényes képviselő törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Szülő/Törvényes képviselő önkéntes hozzájárulása.

Jelentkezési lap online kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás:

Honlaphasználathoz kapcsolódó adatkezelés

A kérdőív kitöltése a  https://forms.gle/bQE9UVV2ApDGo2X5A oldal használatával valósul meg.

ABCDEF
Érintett Adat kategóriaAdat forrása Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
résztvevő és Szülő/Törvényes képviselőKitöltés ID
Küldés dátuma
Utolsó lap
Kiindulási nyelv
Mag
Keresztnév
E-mail cím (nem kötelező megadni)
érintettPannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar által megrendezésre kerülő Nyári Táborban való részévételönkéntes hozzájárulásaz adatok felvételétől számított 3 év
weboldalt használóaz érintett számítógépének IP címea kérések teljesítésekor az érintett számítógépea szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzéseönkéntes hozzájárulásmunkamenet
végéig

Cookie tájékoztató:

A cookie-k olyan rövid bejegyzések egy speciális könyvtárban a számítógépen, amelyek információcserére vagy azok archiválásra szolgálnak.

ABCDEF
Cookies fajtája JogalapCél LeírásLejárat Név
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütikJogos érdekhonlap megfelelő munkamenetének biztosítása
munkamenet azonosító, felhasználók állapota az oldalkérések közöttlátogatói munkamenet végéigPHPSESSID
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütikJogos érdekhonlap megfelelő munkamenetének biztosításamunkamenet azonosító, felhasználók állapota az oldalkérések közöttlátogatói munkamenet végéigYII_CSRF_TOKEN

3.1.2. Egészségügyi nyilatkozat a táborban való részvételhez

Adatkezelés célja: A Szülő által annak igazolása, hogy a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapottal rendelkezik a táborozás megkezdése előtt az alább meghatározott adatok megadásával a 12/1991. (V.18.) NM rendeletnek megfelelően, továbbá szükség esetén egészségügyi ellátás érdekében orvosi szakellátás igénybevétele.

Kezelt adatok köre:

 • gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma, gyermek anyjának neve
 • Szülő/törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma, aláírása;
 • valamint azon tünetek, betegségek megnevezése, melyet a Szülő a kitöltés során az egészségügyi nyilatkozatban megjelölt.
 • nyilatkozat az alábbi tünetek fen nem állásáról

 nincs – láz,
 nincs – torokfájás,
 nincs – hányás,
 nincs – hasmenés,
 nincs – bőrkiütés,
 nincs – sárgaság,
 nincs – egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés,
 nincs – váladékozó szembetegség, gennyes fül-, és orrfolyás,
 a gyermekem tetű-, és rühmentes.
 -gyógyszer allergia

Adatkezelés ideje: A Szülő/Törvényes képviselő bármikor kérheti ezen adatok törlését az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmével. Amennyiben Szülő/Törvényes képviselő törlési kérelemmel nem fordul Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő az adatokat a tábor utolsó napjától számított legkésőbb 5 évig megőrzi, ezt követően visszaállíthatatlan módon megsemmisítésre kerül.

Adatkezelés jogalapja: a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet 4.§ (2) és (2a) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, hozzájárulás beszerzésére nincs szüksége Adatkezelőnek.

Adatok továbbítása: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Automatizált döntéshozatal és profilalkotásra nem kerül sor. Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

3.2. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelővel felvegye a kapcsolatot a szervezett eseményekkel összefüggő érdeklődés, általa fontosnak tartott információ kérése jelentkezés előtt vagy szükség esetén panaszkezelési célokból.

Kezelt adatok köre: Attól függően változik, hogy a kapcsolatfelvétel során az Érintett, látogató milyen adatokat bocsát az Adakezelő részére.

Adatkezelés ideje: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett személy nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén – az adat megadásától számított 10 évig tárolja, ezt követően törli rendszeréből. Kivételt képeznek a panaszlevelek, melynek megőrzési ideje 5 év.

Adatok továbbítása: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Automatizált döntéshozatal és profilalkotásra nem kerül sor. Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

3.3. Egyéb célú adatkezelés

3.3.1. Táborban készített fényképek és videófelvétel

Adatkezelés célja: A Szülő előzetes beleegyezése esetén a Táborozó gyermekek táborban való részvételének megörökítése, valamint az elkészül fényképek, felvételek felhasználása az Adatkezelő által a saját programjait, eseményeit, táborait népszerűsítő anyagaiban.

Kezelt adatok köre: gyermekről, oktatókról, a Tábor lebonyolításában résztvevő személyekről készült fénykép és videófelvétel.

Adatkezelés ideje: a felvételeket Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az Érintett a felvételek törlését nem kéri. Kérelem hiányában Adatkezelő a felvételeket, legfeljebb a felvétel készítésének idejétől számított 10 évig tárolja, illetve nyilvánosságra is hozhatja a külön nyilatkozatban foglaltak szerint.

Adatok továbbítása: A személyes adatok nem kerülnek továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez. Automatizált döntéshozatal és profilalkotásra nem kerül sor. Adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

4. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Név: Pannon Egyetem, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., telefon: +36 88/624-000, honlap: https://uni-pannon.hu

Adatkezelő szervezeti egység: Gazdaságtudományi Kar, Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

Tevékenység: oktatók, csoportvezetők, tábor felügyelők biztosítása.

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságos tárolása érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik és a honlaphoz való hozzáférés megakadályozása érdekében minden tőle elvárható biztonsági intézkedést megtesz.

6. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Szülőnek/Törvényes képviselőnek és 18. életév betöltése esetén a gyermeknek (Érintett) joga van ahhoz, hogy

 • Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse.
 • Ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá – jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett személy az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett személy részére. Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az Érintett személy kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti. Adatkezelő az esetlegesen papíralapon kért személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett személy részére. Az Érintett személy által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével, módjával stb. nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett személy írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a kérelmező által, írásban vagy az Adatkezelő irodájában személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az kérelmező által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő a kérelmezőt e címzettek adatairól tájékoztatja.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett személy írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a – vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, – az adatkezelés jogellenes, és az Érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, – Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, – az Érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érintett személyt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett személy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett személyre vonatkozó személyes adatokat, ha az alább és a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
 5. a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett személy a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett személy megkapja és a továbbiakban felhasználja Adtakezelő rendszerében megtalálható és az Érintett személy által közvetlenül megadott adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett személy által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztikai adatok stb.)

Az Érintett személy a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, – kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz
 • ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett személy kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett személy e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére, tehát olyan adatokra nem terjed ki, amely a megadott adatok felhasználásával képződött Adatkezelőnél. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett személy e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett személy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett személy tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatokat Adatkezelő törli rendszeréből.

Az Érintett személy tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a 6.1. – 6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmező Érintett személyt a hozott intézkedésekről (teljesíti vagy elutasítja a kérelmet). Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmező Érintett személyt.

A hozott intézkedésről Adatkezelő minden esetben értesíti az Érintett személyt, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett személy jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. A gyermekek által benyújtott kérelmet Adatkezelő csak abban az esetben teljesíti, ha a kérelmet a Szülő/Törvényes képviselő írásban jóváhagyja és hozzájárul a kérelemben foglaltak teljesítéséhez vagy ha a Szülő/Törvényes képviselő és gyermek közös kérelmet terjesztenek elő. Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintett. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az Érintett személy az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat panaszával vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A pert az Érintett személy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A pert a gyermek helyett a Szülő/Törvényes képviselő jogosult megindítani.

8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. hecker támadás). Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság (NAIH) tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét, számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítás érdekében megtett intézkedéseket. Adatkezelő egy incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett személyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon keresztül emailben történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel, látogatóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik. Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Pannon Egyetem