Felhívom a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be MNB kiválósági ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2016/2017. tanévre.

Támogatni kívánt szakok:

  • Alapképzésen: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel
  • Mesterképzésben: közgazdasági elemző, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, számvitel, vezetés és szervezés

Azon hallgatók pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) a fent felsorolt (támogatni kívánt) alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,

b) a támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az előző két egymást követő aktív félévben legalább 55 kreditet megszereztek,

c) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá

d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga 4,00-nél jobb, és azokban a félévekben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek.

A beérkezett pályázatok értékelésekor 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 20 %-ban a tudományos tevékenységet, 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet vesszük figyelembe.

Az Ösztöndíj 2016 szeptemberétől maximum egy tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 30.000,- Ft havonta. A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2016/2017. tanév őszi félévében nem szerzett legalább 25 kreditet, valamint ha a felvett tantárgyait nem teljesítette. Amennyiben a hallgató jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetének az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait egy, az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakon folytatja. Az Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából.

Pályázni a Neptunban megtalálható GTK – MNB kérvény benyújtásával lehet

A pályázat benyújtásának kezdete: 2016. szeptember 12. 10:00, vége: 2016. szeptember 23. 22:00.

A pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit a Gazdaságtudományi Kar és az MNB közösen állapítja meg.

A tantervi követelményeket meghaladó teljesítményért adható plusz pont megszerzéséhez az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

  • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, tudományos tevékenységek igazolása (publikációk másolata),
  • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,
  • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/
    vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevé-keny kör vezetői igazolások, beszámolók).

Veszprém, 2016. szeptember 12.

Dr. Kovács Zoltán
dékán