Bogdány_EszterA stratégiai menedzsment kutatási terület célja a gyakorlatban is hasznosítható eredmények elérése, hozzájárulva a hazai és nemzetközi vállalatvezetési kultúra fejlesztéséhez. A stratégiai menedzsment kutatások a nemzeti- és szervezeti kultúrák vizsgálatára, a tudásmegosztó alkalmazások és a tudásmenedzsment gyakorlatok feltárására, valamint a projektek sikerét befolyásoló tényezők azonosítására koncentrálnak. A terület egyik főiránya a humán erőforrások megnövekedett szerepével, a humán erőforrások gazdaságtanával és menedzsmentjével foglalkozik.

A technológiai menedzsment területen kutatásaink főiránya az ellátási lánc menedzsment kutatás, mely a teljes értéklánchoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati problémák elemzésével foglalkozik. Módszertani kutatásaink egyrészt támogatják a közgazdasági, üzleti és menedzsment szakmaterületeket, másrészt a termelési és szolgáltatási folyamatok optimalizálásához szükséges egyedi módszerek kifejlesztésével hozzájárulnak a vállalati hatékonyság növeléséhez.

Közgazdaságtan kutatásaink fókuszában az országos szintű és regionális fejlődés, valamint az innováció vizsgálata áll, melynek során a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetével szorosan együttműködve kurrens kutatások eredményeivel, a magyar gazdasági élet gyakorlati kérdéseivel foglalkozunk. Olyan infrastrukturális fejlesztések vizsgálatát végezzük, melyek segítik az egyes régiók működőtőke-vonzó képessége és innovációs potenciáljának kiépítése közötti összhang megteremtését. A verseny- és piacelméleti kutatások az információ és a szabályozás közgazdaságtana témaköreiben, az egyes piacok, ágazatok, iparágak szerveződésének, a piaci szereplők magatartásának vizsgálatára koncentrálnak.

14_GTK_oktatok_030Az üzleti kutatások területen kiemelt szerepet játszanak az egyes pénzügyi szegmensek makro- és mikrofinanszírozására, a demográfiai és jövedelmi rétegezett adatokra kiterjedő elemzések. Központi kérdésként kezeljük a számvitel rendszerek és standardok összehasonlító elemzését, a vállalati teljesítmény értékelésének, menedzselésének súlyponti kérdéseit. Ezeken túl fontos kutatási irány a különböző régiók, megyék és települések közötti fejlettségbeli különbségek okainak vizsgálata. Marketing kutatásaink a különböző marketing megoldások – mint pl. a nyugati országokban elterjedt etnikai marketing, az in-game advertising vagy a társadalmi felelősségvállalás marketingje – hazai alkalmazásának sajátos kérdésköreivel foglalkoznak. Üzleti kutatásaink hangsúlyos elemeként tekintünk a turisztikai termékfejlesztések és a szállodai innovációk sikerének, illetve bukásának okait feltáró kutatásainkra.

Innovációkutatás a Gazdaságtudományi Karon

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az innovációval, mint folyamattal és annak eredményeivel foglalkozik regionális és szervezeti szinten. Innovációs kutatásaink célja, hogy a vállalatok gyorsan tudjanak reagálni a piaci kihívásokra, hogy megőrizhessék, illetve növelhessék versenyképességüket.

Kutatócsoportjaink az innováció négy megnyilvánulási formáját vizsgálják:

14_GTK_oktatok_0371. Termék innováció – olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely új, vagy jelentősen megújított. Kutatásaink középpontjában a termékminőség, a termék időbeli rendelkezésre állása, a költséghatékony tervezés áll.

2. Folyamat innováció – olyan mélyreható változás, amely a vállalatok értékteremtő munkáját befolyásolja. Kutatások bizonyítják, hogy a működési teljesítményben bekövetkező nagymértékű javulás nagymértékű javulást eredményez a pénzügyi eredményekben.

3. Szervezeti innováció – új szervezési módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső kapcsolatokban, az adminisztratív és tranzakciós költségek csökkentésére, a munkahelyi megelégedettség javítására, vagy a vállalati tudás hatékonyabb felhasználására. Tudásmenedzsment és Stratégia menedzsment kutatócsoportunk kutatásai ezekre a kihívásokra hívják fel a figyelmet, és adnak releváns választ konkrét piaci helyzetekben. Vállalati kultúra kutatásaink a szervezeti kultúra jellemzőinek feltárására, a gyenge pontok felismerésére és innovatív javaslatcsomag megfogalmazására koncentrálnak.

4. Marketing innováció – olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra vitelében, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. Kutatócsoportjaink az iparági legjobb gyakorlat megtalálásával hazai és nemzetközi szinten (benchmarking), versenytárselemzéssel, fogyasztói elégedettség vizsgálatokkal, valamint innovatív értékesítés – ösztönzési eszközök vizsgálatával foglalkoznak. Kiemelt figyelmet fordítunk a K+F tevékenység és a marketing kapcsolódási pontjainak feltárására.

A Gazdaságtudományi Karon működik az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, amelynek vezetője Dr. Török Ádám professzor, az MTA rendes tagja.

Kutatásaik kiinduló pontja, hogy az innovációk terjedése nem csak a vállalkozóktól függ, hanem attól a környezettől is, ahol a vállalkozások működnek. Kutatásaik a régiók innovációk befogadási képességével, az innovációs hálózatokkal, a tudásterjedés folyamatával és hatásaival, valamint a tartós innovációs környezet kialakításának módszereivel foglalkoznak. A Kutatócsoport szerint kialakulhat a regionális, térségi szintű innováció, ami növelheti a térség versenyképességét, és a fejlődés fenntartásának egyik eszköze lehet.