Kutatócsoportok a GTK kutatóközpontjában

A Kutatóközpont 2019 elején pályázatot hirdetett csoportos kutatási projektekre. Pályázatot a Kar teljes vagy részmunkaidős oktatói és kutatói nyújthatták be. A pályázatok időtartama maximálisan 3 év volt, és a megpályázható támogatást a kutatási és publikációs tevékenység fejlesztését elősegítő szolgáltatásokra, a kutatók rövid külföldi tanulmányútjainak illetve konferencia-részvételeinek finanszírozására, belső képzésekre, hallgatói/demonstrátori ösztöndíjak kifizetésére lehet felhasználni. A pályázatokat a Kutatóközpont által felkért szakértői testületek értékelik, melyekben külső szakértők is részt vesznek.

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Kutatóközpont által meghirdetett kutatócsoporti pályázatra a karról négy pályázat érkezett. A felkért Bíráló Bizottságok véleménye alapján az alábbi három pályázat nyert támogatást:

Egyenlőtlenség, kockázat, válság – multi-strukturális vizsgálatok komplex társadalmi és gazdasági hálózatokban

Vezető kutató: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, egyetemi docens

Pályázati időszak: 2019.04.01. – 2022.03.31.

A kutatás célja nem pusztán a legújabb hálózatelméleti kutatások alkalmazása a gazdálkodás és szervezéstudományok területén, hanem az egyes szereplők (országok, intézmények, egyének) közötti kapcsolatok kialakulásának magyarázata. A kutatócsoport nem kevesebbre vállalkozik, mint, hogy az eddig inkább leíró modellekből kilépve, a hálózatelmélet és a közgazdasági modellek egyesítésével magyarázó modellek megalkotásának irányába mozduljon el.


Experimental gamification studies into decision making in buyer-supplier relations

Vezető kutató: Dr. Dirk-Jan Kamann, visiting professor

Pályázati időszak: 2019.05.01. – 2022.04.30.

A kutatás célja annak jobb megértése, hogy milyen az egyén döntési magatartása az eladó-vevő kapcsolatokban. A project egy olyan nagyobb nemzetközi kutatás része, amelyben részt vesz a holland Radboud University of Nijmegen, a Free University of Amsterdam, a brit University of Birmingham és az Edge Hill University. Csatlakozott továbbá a projekthez a Play To Work vállalat Hollandiából. A program veszprémi modulja egy játékosítási (gamification) kísérleten alapul, ahol az attitűdök és a döntések eltéréseit mérik különböző visszajelzések mellett. A kísérletek három különböző szituációs keretben zajlanak: (1) előrejelzési, kínálati és keresleti bizonytalanság; (2) fenntarthatósági érvek versus a klímaváltozás hatásainak ismerete; végül (3) bizalom és kulturális eltérések. A kísérletekben egyetemi hallgatók és vállalati szakemberek egyaránt részt vesznek.


Egyetemi közösségek kulturális attitűdje és helyi kötődése az EKF projekt tükrében – Veszprém 2023

Vezető kutató: Dr. Görög Mihály, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2019.09.01. – 2022.08.31.

Veszprém és a Balaton-felvidék régióban a Pannon Egyetem, az itt végzett hallgatók tudása meghatározó szerepet tölt be 5 karával és 2 kampuszával. Fontos feladat feltárni, hogy az elkövetkező 5 évben az egyetemi közösség attitűdje és helyi identitása miként függ össze az Európa Kulturális Fővárosa projekt eseményeivel és vállalásaival. A kutatás fő célja az egyetemi közösség szerepének, ezen belül kulturális attitűdjének és helyi identitásának felmérése. Az egyetemi közösség a kutatásban a hallgatókat, az oktatókat és a nem oktató munkatársakat foglalja magában.


A fiatalok pénzügyi tudatosságának mérése a Pannon Egyetem vonzáskörzetében

Vezető kutató: Dr. Sztankó Éva, egyetemi docens

Pályázati időszak: 2020.07.01. – 2022.06.30.

A pénzügyi tudatosság (financial literacy) nemzetközi és hazai szakirodalmának bibliometriai elemzése. Saját kérdőív összeállítása az OECD által készített útmutató alapján, illetve ennek tesztelése. A pénzügyi ismeretek, valamint ezen keresztül a pénzügyi tudatosság mérése középiskolások és a Pannon Egyetem elsőéves GTK-s hallgatói körében. A cél annak felmérése és elemzése, hogy a fiatalok milyen pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, illetve mennyire tudatosan választanak bankot. A bejövő adatok alapján annak megvizsgálása, hogy van-e szignifikáns különbség a középiskolások (másodéves diákok), valamint az elsőéves, gazdaságtudományi tanulmányokat kezdő hallgatók pénzügyi ismerete között. Mélyinterjúk segítségével olyan lehetséges megoldási alternatívák felvázolása, amelyek hozzájárulhatnak a fiatalok pénzügyi kultúrájának a fejlesztéséhez.


GNH, bizalom és mesterséges intelligencia a fenntartható tudásért

Vezető kutató: Dr. Bencsik Andrea, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2020.07.01. – 2023.06.30.

A bizalomra épülő buddhista közgazdaságtan gondolatait, a GNH logikáját és mérhető paramétereit felhasználva kidolgozásra kerül egy modell, mely hazai feltételek között is alkalmazhatóvá válik. Az elterjedten használt statisztikai módszereket egy komplex, az összefüggéseket és kölcsönhatásokat sokkal jobban kifejező módszer kialakítására és tesztelésére kerül sor (bi-klaszterezés, látens klaszter elemzés) a fent említett modell esetében, mely kérdőíves felmérések esetében eddig nem volt használatos megoldás. A kutatás további fázisában, az egyre gyorsabban fejlődő és mindennapjainkat is uraló mesterséges intelligencia – szervezeti működésben és mindennapi életünkben – bizalomra gyakorolt hatását vizsgáljuk meg, összekötve az első fázis eredményeivel. Cél: kimutatni, mennyire befolyásolja, vagy változtatja meg a mesterséges intelligencia az emberi jóllét érzését és a bizalmat. Hol a határ a tolerálható technikai fejlődés és az emberi befogadóképesség között? Végül a fentiek kapcsolatának tudásmegőrzésre gyakorolt hatását kívánjuk feltárni.


Területi versenyképesség vizsgálata regionális- és település szinten vállalkozási és adózási szempontból

Vezető kutató: Dr. Molnár Tamás, egyetemi tanár

Pályázati időszak: 2020.09.01. – 2023.08.31.

A tervezett kutatás azt a célt szolgálja, hogy a bevont kutatók szakmai és publikációs tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai fejlődjenek a kutatási időszak alatt. Ennek teljesítéséhez területi versenyképességi vizsgálatok végzésére kerül sor regionális- és település szinten vállalkozási és adózási szempontból.
A kutatás fő célkitűzései:

  1. Területi-, regionális-, településszintű versenyképességi vizsgálatok, helyi gazdaságfejlesztési különbségek vizsgálata.
  2. Vállalkozások működésével kapcsolatos kutatások végzése.
  3. Adózási kérdések vizsgálata.

A kutatócsoport legfőbb célkitűzése, hogy a vizsgálatok alapján minőségi publikációk írására kerüljön sor. További cél, hogy az adatelemzések eredményeként születő publikációk hazai, illetve nemzetközi konferencián is bemutatásra kerüljenek. Másodlagos cél, hogy a kutatási eredményeket, azok egyes részeit az oktatási tevékenység során is felhasználhatóvá lehessen tenni.

Vissza a GSKK főoldalára! >>>