A kutatóműhely létrejötte: 2003

A kutatóműhely a controlling rendszerek kialakításával, működtetésével foglalkozik. A műhely célja, hogy a vállalati teljesítmény értékelésének, menedzselésének súlyponti kérdéseit vizsgálja. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatási projektekhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

A controller szerepe a magyarországi vállalatok gyakorlatában

A kutatás résztvevői:

Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

 A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje és rendszerezze a controlleri feladatokat a magyarországi vállalatok gyakorlatában. A felmérés során arra keressük a választ, hogy a magyarországi controllerek által elvégzett feladatok összhangban vannak-e a nemzetközileg elfogadott controlleri küldetéssel. A kutatás során meghatározzuk a magyarországi vállalatok controllereinek szerepét a vállalat életében. A controlleri feladatok felmérésével és a controller szerepek meghatározásával azonosítjuk az alapvető magyarországi controller-típusokat.
A kutatásban meghatározásra kerülnek azok a kulcsfontosságú ismeretkörök és képességek, melyek a hatékony controlleri feladatvégzéshez szükségesek. Ezen információk a későbbiek folyamán felhasználhatóak lehetnek a controllerek képzése, önképzése során, a kérdéses ismeretkörökre és képességekre koncentrálva.
A kutatási eredményeket a nemzetközileg elfogadott controller definíciók, a controlleri küldetés, valamint a korábbi kutatások tükrében értelmezzük, mely során rávilágítunk az elmélet és a mai hazai gyakorlat közötti eltérésekre, hiányosságokra, fejlődési, fejlesztési lehetőségekre, és ezek szükségességére.

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás alapfeltevéseit vállalati szakemberekkel, vezetőkkel készített interjúk, és a kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával fogalmaztuk meg.
A projekt második fázisaként tesztkérdőívet készítettünk és küldtünk ki 250 magyarországi vállalathoz. Ebből 34 kérdőív érkezett vissza, amelyek tapasztalatait felhasználva, hiányosságait kiegészítve elkészült a végleges kérdőív, amelyek kitöltetésében az Általános Vállalkozási Főiskola nyújtott nagymértékű segítséget, így 216 elemes mintához jutottunk.
A kérdőívek elemzése, kiértékelése statisztikai módszerekkel az SPSS 15.0 verziójú programcsomaggal történt.

A kutatás eredményei:

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a vállalatvezetők általában elégedettek az általuk fontosnak tartott feladatok controlleri elvégzésével. A vezetők nagy része fontos támasznak tartja controllereket, akik a döntéseiket megalapozzák, biztosítják a szervezeten belüli információáramlást.
A kutatás egyik legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy azonosítottuk a leginkább problémás controlleri területet. Kijelenthetjük, hogy a magyarországi controllerek stratégiai döntéstámogató funkciója nem megfelelő.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a vezetők controllerekkel szembeni megelégedettségük tekintetében.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a hatékony controlleri munkavégzés szempontjából.
Megállapításra került, hogy vannak eltérések a nemzetközi controller küldetésben megfogalmazottak és a magyarországi gyakorlat között.
A hiányzó, illetve kevésbé hangsúlyos ismeretkörök, képességek jövőbeni fejlesztésével a magyarországi controllerek döntéstámogató funkciója várhatóan eléri a nemzetközileg elfogadott követelményeket, immár nem csak operatív, hanem stratégiai szinten is.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány, Vállalati tervezés, Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling, Szakszeminárium

 

Az intellektuális tőke szerepe a civil szektorban

A kutatás résztvevői:

A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje milyen hatást gyakorolnak az intellektuális tőke elemei a szervezet eredményességére. A felmérés során arra is keressük a választ, hogy a civil szervezetekben milyen sajátos formában érvényesülnek ezek a hatások.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás első szakaszában szekunder kutatást végeztünk az intellektuális tőke elemeinek és az elemek közötti kapcsolódási pontok meghatározására, és a civil szervezetek vagyoni elemeinek megismerésére.
A kutatás második szakaszában választ keresünk arra, hogy az intellektuális tőke milyen szerepet tölt be a magyarországi civil szervezetekben. A vizsgálat lefolytatása kérdőíves adatgyűjtéssel történik.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg a kérdőív készítés fázisában tart. A kérdőívek 2008 tavaszán kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008 végén – 2009 tavaszán kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

HR Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány

 

Minőségcontrolling követelményrendszer kialakítása és gyakorlati alkalmazása gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakításához kapcsolódóan

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatói:

A kutatás célja:

A kutatás célja annak feltárása, hogy a minőségmenedzsment rendszerek kiépítése milyen elvárásokat támaszt a számvitellel szemben és milyen a kapcsolata a minőségcontrollinggal.

Továbbá annak feltárása, hogy:

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása

A kutatás arra a kérdésre igyekezett választ keresni, hogy egy működő gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakítása során a minőségirányítás követelményei hogyan integrálhatók a controlling rendszerbe.

A vizsgálat során egy időben került megvalósításra

úgy, hogy ennek során már a menedzsmentrendszer kialakítás és a többi – főleg technikai és technológiai fejlesztés követelményrendszerének is szerves részévé vált az integrált szempontrendszer a tervezés fázisától a megvalósításig.

A kutatás eredményei:

A vizsgált gazdálkodó szervezet működése a változó piaci követelmények, a nehezen prognosztizálható gazdasági viszonyok és a bútoriparban megfigyelhető tendenciák miatt jelentős átalakítást igényelt. Ez magában foglalta a teljes marketing tevékenység, a logisztikai folyamatok, a munkafolyamatok és a technológia korszerűsítésének igényét, mely egyúttal a munkakörnyezet átalakítását is szükségessé tette.
Ez az átalakítás egy olyan átfogó fejlesztési szempontrendszer kialakításának és alkalmazásának igényét vetette fel, mely képes biztosítani a feladatok demingi ciklus alapján történő hatékony megvalósítását és a gyakorlati megfontolások mellett a gazdálkodási szempontok előtérbe helyezését a fejlesztés összetettségének megfelelően.
Ennek az alapvető igénynek a kielégítése céljából a számvitelben is használatos elvek és az ISO 9001 szabvány rendezői elvei egy közös, a fejlesztés átfogó menedzselését támogató integrált követelményrendszerré alakítása kínálkozott.
A kidolgozott integrált követelményrendszer alkalmazásával az átfogó fejlesztés gyakorlati megvalósítása több közvetlen és közvetett, a működést és a gazdálkodást érintő részfeladat kidolgozása történt meg. A kutatási tevékenység keretén belül megvalósított alapvető fejlesztési feladatok az alábbiak a teljesség igénye nélkül:

A közvetlen feladatokhoz kapcsolódó közvetett fejlesztések:

A fejlesztési feladatok megvalósítása során a szerzett tapasztalatok alapján megállapítható volt, hogy

A kutatási tevékenység tapasztalatai felhasználásra kerültek az Integrált menedzsment rendszerek alkalmazásának hatása a gazdálkodó szervezetek működésére című PhD értekezés kidolgozásához.

Legfontosabb publikációk:

 

Szervezeti teljesítmény

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatói:

Böcskei Elvira

A kutatás célja:

Jelen kutatás nagy hangsúlyt fektet a szervezeti struktúra, a szervezeti kultúra, a szervezeti felépítés és a szervezeti teljesítmény vizsgálatára, a köztük fennálló releváns összefüggések azonosítására.
A kutatás célja annak megállapítása, hogy a szervezetek stratégiája, felépítése és kultúrája milyen mértékben és irányban befolyásolja a szervezeti teljesítményt. Meghatározza, hogy melyek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a szervezeti teljesítményt, valamint kiterjed az említett független változók közötti kapcsolatok vizsgálatára is.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás Magyarországon működő profitorientált és nonprofit szervezetek közép- és felsővezetőinek körében végzett kérdőíves felmérés segítségével állapítja meg ezen összefüggéseket.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg az irodalomkutatás és kérdőívkészítés fázisában tart. A kérdőívek 2008. februárjától kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008. végétől kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

Folyóiratcikkek:

Konferencia kiadványok:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling