ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projekt keretében a
„A társadalmi innováció fókuszterületei” című kérdőív kitöltői
RÉSZÉRE

A Pannon Egyetem és a Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (HÁRFA) mint közös adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény („Infotv.”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a kérdőív kitöltőit („Érintett”) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos körülményekről:

1. AZ ADATKEZELŐK

1.1 Név: Pannon Egyetem
Intézményi azonosító: FI80554
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Honlap: www.uni-pannon.hu

Felelős szervezeti egység neve: Pannon Egyetem Gazdaság Tudományi Kar
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Email: mahr.tivadar@gtk.uni-pannon.hu
Telefonszám: +36 88 624 – 000 / 6287
Honlap: https://www.gtk.uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem adatvédelmi tisztviselője:
EU-Tender Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-980262
Adószám: 23830619-2-41
Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 20.
Elérhetősége: adatvedelem@uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem adatvédelmi kapcsolattartója:

Zsargó Adrienn – Ügyvivő szakértő, jogi előadó
Elérhetősége: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Telefon: +36 (88) 624-000 /6234
E-mail: adatvedelem@uni-pannon.hu

1.2 Név: Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Adószám: 15308744-2-41
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Honlap: https://www.elte.hu/

1.3 Név: Miskolci Egyetem
Adószám: 15308809-4-05
Székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros
Honlap: https://www.uni-miskolc.hu/

1.4 Név: Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány
Adószám: 19331492-2-05
Székhely: 3530 Miskolc, Leiningen Károly u. 3.
Honlap: http://harfaalapitvany.hu/

A közös adatkezelők nevében az érintettek megkeresései során az 1.1. pontban nevezett adatkezelő jogosult eljárni.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK

2.1. Jogszabályok

2.2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

2.3. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

  1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A kutatás során a kutatásban közreműködőkön túl kizárólag a kutatás kérdőívének eljuttatása céljából kezelünk személyes adatokat. Az esetleges személyes adatok intézményi, szervezeti elérésként kerültek nyilvános adatbázisba, kizárólag ilyen adatbázisokat használtunk fel. A kutatásban közreműködők esetén az egyes egyetemi, illetve intézményi adatkezelési szabályzatoknak megfelelően járunk el. A kérdőív kitöltése a https://limesurvey.gtk.uni-pannon.hu oldal használatával valósul meg.

 3.1. A kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó adatok

4. A KEZELT ADATOK FORRÁSA

A kérdőívet kitöltő érintett.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Pannon Egyetem koordinálása mellett indult a „NKFIH-875-2/2020 számú Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium c. projekt” nevű, öt éves futamidejű projekt. A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium célja a társadalmi innováció nemzeti szintű fejlesztési keretrendszerének kidolgozása. A fő cél az, hogy sor kerüljön a társadalmi innováció definiálására és tematikus fórumok előkészítésére, amelyek keretében az akadémiai, civil, állami és gazdasági szereplők tudnak majd együtt dolgozni új kutatási és innovációs programokon.

A projekt egyik főiránya a társadalmi innováció fókuszterületeinek meghatározása. A kérdőív célja a fókuszterületek és azok jellemzőinek meghatározása.

A kérdőív kitöltésével az Adatkezelők részére átadott válaszok alapján tudományos elemzés készül.

Az adatok elemzése során a személyes adatok és a válaszok alapján kinyerhető statisztikai adatok egységes dokumentumban kerülnek kezelésre és feldolgozásra.

A tudományos elemzés elkészítését követően a kérdőív adatinak konkrét személyhez kapcsolása nem lehetséges.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a kérdőívet kitöltő hozzájárulása.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megadott adatokat Adatkezelő az adatok felvételétől számított öt éves határozott ideig kezeli.

8. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Személyes adatokat az Adatkezelő a kérdőívet kitöltő személy hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel az adatok és információk kezelésével.

Az eléréshez szükséges adatokat nyilvános adatbázisokból gyűjtjük, az összegyűjtött adatokat jelszóval védett tömörített adatbázisban tároljuk, illetve továbbítjuk, amennyiben azt a munkafolyamatok megkövetelik. A személyes adatokhoz az adatbázisokat kezelő személyeken kívül kizárólag a kérdőívek kiküldéséért, illetve a telefonos felkérését végző munkatársak férhetnek hozzá. A kutatás adatfelvételi szakaszának lezárását követően, de legkésőbb 2024. december 31 napján a kezelt személyes adatok visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek.

9. ADATFELDOLGOZÓ, KEZELT SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

A beérkező válaszokat a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara, mint az adatkezelő szervezeti egysége összesíti és az adatok elemzése céljából átadja a Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány részére. Az adatok kizárólag statisztikai elemzés alapjául szolgálnak, a felmérés eredményeiként kizárólag az anonimizált statisztikai adatok kerülnek publikálásra..

A felmérés összesített eredményei a témában szervezett konferenciákon, szakirányú ismertetőkben, könyvekben, publikációkban és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium online felületein közzétételre kerül.

A kérdőívekben megadott adatok felhasználására csak a projekt céljainak érdekében kerül sor. A megadott információk nem kerülnek ki a projekt konzorciumán kívüli harmadik fél irányába.

10. ADATBIZTONSÁG

10.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

10.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

10.1.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy postai elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

10.1.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes adatainak a törlését.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

10.1.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Egyetem zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Egyetem jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Egyetem ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Egyetem tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

 10.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyetem kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

10.1.6. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

Az adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedések

A kutatás során a személyes adatokat tartalmazó adatbázist minden esetben jelszóval védett tömörített állományként tároljuk, illetve szükség esetén továbbítjuk. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz kizárólag az elérési lehetőségek összegyűjtésében közreműködők, a kérdőív kiküldésében közreműködők, illetve a telefonos felkérést végzők férhetnek hozzá. Az adatállományok titkosítást követő továbbítását az Adatkezelési nyilvántartásban (Adatleltár) rögzítjük. A kutatás adatfelvételi szakaszának lezárását követően, de legkésőbb 2024. december 31. napján a kezelt személyes adatokat visszavonhatatlanul megsemmisítjük. A visszavonhatatlan megsemmisítés érdekében az elektronikus állományokat az adatok többszöri felülírását elvégző program segítségével töröljük. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet veszünk fel. Ellenőrizzük, hogy az Adatleltárban szereplő minden adattovábbításhoz kapcsolódjon az adatmegsemmisítést rögzítő jegyzőkönyv.

11. ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

11.2. Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

11.3. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

A jelen Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a GDPR és az Infotv. rendelkezései irányadók.

Kelt: 2021. 06. 03.

Pannon Egyetem