Az elmúlt negyven évben az egyetem, illetve a Pénzügy és a Számvitel és Controlling Tanszék jogelődjeinél számos közgazdasági és üzleti területen folyt kutatás. A kutatások eredményei doktori és kandidátusi értekezések, diplomamunkák formájában hasznosultak, ipari nagyvállalatoknál kerültek alkalmazásra. Külföldi társegyetemekkel és hazai szakmai szervezetekkel együttműködve is végeztünk kutatásokat. A kilencvenes években több sikeres országos Controlling konferencia rendezésében is részt vettünk. A Veszprémi Egyetem a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsággal együttműködve számos tudományos konferenciát rendez. Tanszékeink az MTA VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottságával közösen tartanak tudományos üléseket, ahol oktatóink, kutatóink mellett a PhD hallgatók is eszmét cserélnek kutatási részeredményeikről.

E kutatások a tantárgyak fejlesztését is előmozdítják.

Jelenleg a Pénzügy Tanszéken egészséggazdaságtani, társadalombiztosítási, privatizációval, pénzmosással és a tőzsdén jelenlévő vállalkozások viselkedésével kapcsolatos kutatásokon dolgoznak.

 

Számvitel Kutatóműhely

 

A kutatóműhely létrejötte: 2002

A kutatóműhely a nemzeti számviteli rendszerek összehasonlító elemzésével foglalkozik. A kutatóműhely célja, hogy vizsgálja a nemzeti számviteli rendszerek közötti eltéréseket, valamint ennek versenyképességi hatásait. A kutatási projekteket a tanszék és vállalatok szponzorálják. A projektről írásos kutatási jelentések készülnek. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatóműhelyhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

Cash flow-kimutatás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek vizsgálata

A kutatás résztvevői:

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás középpontjában a magyarországi számviteli gyakorlat állt, és a hazai szabályozás alapján összeállítandó, az éves beszámoló részét képező cash flow-kimutatások összeállításának nehézségeire, problémáira, ellentmondásosságára és hiányosságaira koncentrált. A kutatás során feldolgozásra került a könyvvizsgálók, a számviteli vezetők, a könyvvizsgáló jelöltek és az egyetemi hallgatók részére készült, elsősorban részkérdésekkel, részproblémákkal foglalkozó oktatási anyag, segédlet, vagy tankönyv. A gyakorlati problémák felvetése után először tisztázásra került az elméleti összefüggés, majd megvalósításra került a konkrét, elfogadható gyakorlati megoldás.

A kutatás eredményei:

A kutatási eredmények hozzájárulhatnak a hazai számviteli szabályok továbbfejlesztéséhez, a cash flow-kimutatás összeállításával kapcsolatos gondolkodásmód alapvető megváltozásához, a közép és felsőfokú oktatás tananyagainak továbbfejlesztéséhez, bővítéséhez, kiegészítéséhez, valamint a gyakorló beszámoló-készítők e témára vonatkozó „kézikönyvének” elkészítéséhez.

Legfontosabb publikációk:

Könyvek:

Folyóiratok:

Konferencia kiadványok, előadások:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Pénzügyi számvitel II., Elemzés módszertana, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása, Könyvvizsgálati standardok, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, Pénzügyi instrumentumok számvitele, Pénzügyi kimutatások elemzése, Számviteli esettanulmányok

 

Támogatások hatékonyságának vizsgálata és ellenőrzése

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatói:

A kutatás célja:

A kutatás célja az elnyert támogatásokból megvalósult projektek hatékonyságának vizsgálata. A kutatás kiterjed a támogatás politika megvalósulására, a fejlesztések megtérülésének mérhetőségére, a mérési módszerekre, a megtérülési idő csökkentésének lehetőségeire, a támogatásokból megvalósult projektek hatásvizsgálatának tapasztalataira.

A kutatás időtartama:

2005-2008

A kutatás rövid leírása:

A megvalósítás során hatásvizsgálati adatlap kidolgozása és ezek elemzése megtörtént. Mélyinterjúk készítése a Széchenyi tervben részt vett pályázókkal. A Magyarországon működő három, négy és öt csillagos szállodák 1992 és 2005 között készült mérleg és eredménykimutatásainak elemzése.

A kutatás eredményei:

Legfontosabb publikációk:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Szolgáltatás controlling, Ellenőrzés, Ellenőrzési esettanulmányok

 

Nemzetközi számvitel

A kutatás résztvevői:

A kutatás célja:

A kutatás fő célja az eltérő nemzeti számviteli rendszerek vizsgálata, összehasonlítása, valamint a nemzetközi számviteli standardok elemzése. A kutatás során felmérést végzünk több nemzetközi kapcsolattal rendelkező vállalkozásnál, melynek során vizsgálni fogjuk az eltérő szabályozás és a versenyképesség kapcsolatát. Vizsgálataink során kitérünk a kockázatok megjelenítésére a számvitelben, valamint az átláthatóság biztosítására.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A projekthez két doktori kutatás is tartozik. Az egyik kutatás a kockázatok megjelenítését vizsgálja a számvitelben, míg a másik az eltérő nemzeti szabályozások és a versenyképesség kapcsolatát.
A kutatások során megvizsgáljuk a Nemzetközi Számviteli Standardokat/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat, valamint módosításaikat. A nemzeti számviteli rendszerek vizsgálatakor meghatároztuk a főbb területeket, melyeken az eltéréseket keressük. A kutatás során egyelőre az irodalom feldolgozás folyamatánál tartunk, valamint a kérdőív összeállítása elkezdődött.

A kutatás eredményei:

A kutatások folyamatban vannak, eredményei később várhatók.

Legfontosabb publikációk:

Konferencia kiadványok, előadások:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel I., Pénzügyi számvitel II., Konszolidálás alapjai, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása

 

Controlling Kutatóműhely

 

A kutatóműhely létrejötte: 2003

A kutatóműhely a controlling rendszerek kialakításával, működtetésével foglalkozik. A műhely célja, hogy a vállalati teljesítmény értékelésének, menedzselésének súlyponti kérdéseit vizsgálja. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatási projektekhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

A controller szerepe a magyarországi vállalatok gyakorlatában

A kutatás résztvevői:

Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje és rendszerezze a controlleri feladatokat a magyarországi vállalatok gyakorlatában. A felmérés során arra keressük a választ, hogy a magyarországi controllerek által elvégzett feladatok összhangban vannak-e a nemzetközileg elfogadott controlleri küldetéssel. A kutatás során meghatározzuk a magyarországi vállalatok controllereinek szerepét a vállalat életében. A controlleri feladatok felmérésével és a controller szerepek meghatározásával azonosítjuk az alapvető magyarországi controller-típusokat.
A kutatásban meghatározásra kerülnek azok a kulcsfontosságú ismeretkörök és képességek, melyek a hatékony controlleri feladatvégzéshez szükségesek. Ezen információk a későbbiek folyamán felhasználhatóak lehetnek a controllerek képzése, önképzése során, a kérdéses ismeretkörökre és képességekre koncentrálva.
A kutatási eredményeket a nemzetközileg elfogadott controller definíciók, a controlleri küldetés, valamint a korábbi kutatások tükrében értelmezzük, mely során rávilágítunk az elmélet és a mai hazai gyakorlat közötti eltérésekre, hiányosságokra, fejlődési, fejlesztési lehetőségekre, és ezek szükségességére.

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás alapfeltevéseit vállalati szakemberekkel, vezetőkkel készített interjúk, és a kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával fogalmaztuk meg.
A projekt második fázisaként tesztkérdőívet készítettünk és küldtünk ki 250 magyarországi vállalathoz. Ebből 34 kérdőív érkezett vissza, amelyek tapasztalatait felhasználva, hiányosságait kiegészítve elkészült a végleges kérdőív, amelyek kitöltetésében az Általános Vállalkozási Főiskola nyújtott nagymértékű segítséget, így 216 elemes mintához jutottunk.
A kérdőívek elemzése, kiértékelése statisztikai módszerekkel az SPSS 15.0 verziójú programcsomaggal történt.

A kutatás eredményei:

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a vállalatvezetők általában elégedettek az általuk fontosnak tartott feladatok controlleri elvégzésével. A vezetők nagy része fontos támasznak tartja controllereket, akik a döntéseiket megalapozzák, biztosítják a szervezeten belüli információáramlást.
A kutatás egyik legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy azonosítottuk a leginkább problémás controlleri területet. Kijelenthetjük, hogy a magyarországi controllerek stratégiai döntéstámogató funkciója nem megfelelő.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a vezetők controllerekkel szembeni megelégedettségük tekintetében.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a hatékony controlleri munkavégzés szempontjából.
Megállapításra került, hogy vannak eltérések a nemzetközi controller küldetésben megfogalmazottak és a magyarországi gyakorlat között.
A hiányzó, illetve kevésbé hangsúlyos ismeretkörök, képességek jövőbeni fejlesztésével a magyarországi controllerek döntéstámogató funkciója várhatóan eléri a nemzetközileg elfogadott követelményeket, immár nem csak operatív, hanem stratégiai szinten is.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány, Vállalati tervezés, Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling, Szakszeminárium

 

Az intellektuális tőke szerepe a civil szektorban

A kutatás résztvevői:

A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje milyen hatást gyakorolnak az intellektuális tőke elemei a szervezet eredményességére. A felmérés során arra is keressük a választ, hogy a civil szervezetekben milyen sajátos formában érvényesülnek ezek a hatások.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás első szakaszában szekunder kutatást végeztünk az intellektuális tőke elemeinek és az elemek közötti kapcsolódási pontok meghatározására, és a civil szervezetek vagyoni elemeinek megismerésére.
A kutatás második szakaszában választ keresünk arra, hogy az intellektuális tőke milyen szerepet tölt be a magyarországi civil szervezetekben. A vizsgálat lefolytatása kérdőíves adatgyűjtéssel történik.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg a kérdőív készítés fázisában tart. A kérdőívek 2008 tavaszán kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008 végén – 2009 tavaszán kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

HR Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány

 

Minőségcontrolling követelményrendszer kialakítása és gyakorlati alkalmazása gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakításához kapcsolódóan

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatói:

A kutatás célja:

A kutatás célja annak feltárása, hogy a minőségmenedzsment rendszerek kiépítése milyen elvárásokat támaszt a számvitellel szemben és milyen a kapcsolata a minőségcontrollinggal.

Továbbá annak feltárása, hogy:

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása

A kutatás arra a kérdésre igyekezett választ keresni, hogy egy működő gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakítása során a minőségirányítás követelményei hogyan integrálhatók a controlling rendszerbe.

A vizsgálat során egy időben került megvalósításra

úgy, hogy ennek során már a menedzsmentrendszer kialakítás és a többi – főleg technikai és technológiai fejlesztés követelményrendszerének is szerves részévé vált az integrált szempontrendszer a tervezés fázisától a megvalósításig.

A kutatás eredményei:

A vizsgált gazdálkodó szervezet működése a változó piaci követelmények, a nehezen prognosztizálható gazdasági viszonyok és a bútoriparban megfigyelhető tendenciák miatt jelentős átalakítást igényelt. Ez magában foglalta a teljes marketing tevékenység, a logisztikai folyamatok, a munkafolyamatok és a technológia korszerűsítésének igényét, mely egyúttal a munkakörnyezet átalakítását is szükségessé tette.
Ez az átalakítás egy olyan átfogó fejlesztési szempontrendszer kialakításának és alkalmazásának igényét vetette fel, mely képes biztosítani a feladatok demingi ciklus alapján történő hatékony megvalósítását és a gyakorlati megfontolások mellett a gazdálkodási szempontok előtérbe helyezését a fejlesztés összetettségének megfelelően.
Ennek az alapvető igénynek a kielégítése céljából a számvitelben is használatos elvek és az ISO 9001 szabvány rendezői elvei egy közös, a fejlesztés átfogó menedzselését támogató integrált követelményrendszerré alakítása kínálkozott.
A kidolgozott integrált követelményrendszer alkalmazásával az átfogó fejlesztés gyakorlati megvalósítása több közvetlen és közvetett, a működést és a gazdálkodást érintő részfeladat kidolgozása történt meg. A kutatási tevékenység keretén belül megvalósított alapvető fejlesztési feladatok az alábbiak a teljesség igénye nélkül:

A közvetlen feladatokhoz kapcsolódó közvetett fejlesztések:

A fejlesztési feladatok megvalósítása során a szerzett tapasztalatok alapján megállapítható volt, hogy

A kutatási tevékenység tapasztalatai felhasználásra kerültek az Integrált menedzsment rendszerek alkalmazásának hatása a gazdálkodó szervezetek működésére című PhD értekezés kidolgozásához.

Legfontosabb publikációk:

 

Szervezeti teljesítmény

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatói:

Böcskei Elvira

A kutatás célja:

Jelen kutatás nagy hangsúlyt fektet a szervezeti struktúra, a szervezeti kultúra, a szervezeti felépítés és a szervezeti teljesítmény vizsgálatára, a köztük fennálló releváns összefüggések azonosítására.
A kutatás célja annak megállapítása, hogy a szervezetek stratégiája, felépítése és kultúrája milyen mértékben és irányban befolyásolja a szervezeti teljesítményt. Meghatározza, hogy melyek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a szervezeti teljesítményt, valamint kiterjed az említett független változók közötti kapcsolatok vizsgálatára is.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás Magyarországon működő profitorientált és nonprofit szervezetek közép- és felsővezetőinek körében végzett kérdőíves felmérés segítségével állapítja meg ezen összefüggéseket.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg az irodalomkutatás és kérdőívkészítés fázisában tart. A kérdőívek 2008. februárjától kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008. végétől kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

Folyóiratcikkek:

Konferencia kiadványok:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling