A GTK oktatói elfogadják a Pannon Egyetem 4É alapelvben megfogalmazott értékrendjét, amely szerint oktatási és kutatási tevékenysége által olyan egyéneket képez, akik négy jól körülhatárolható tulajdonsággal rendelkeznek: Érdek, Érték, Érzelem és Értelem. Az Értelem teszi lehetővé, hogy az egyének a megszerzett tudás alapján felismeréseket tegyenek. Az értelem azt is lehetővé teszi, hogy a tudás alkalmazásához szükséges képességek kifejlődjenek. Az egyének értékrendje határozza meg azokat az érzelmeket, amelyek alapján megszerzik a tudás alkalmazásához vezető motivációt. Ez a dokumentum kifejti és megerősíti a Kar alapelveit és értékeit.

Alapelvnek tekintjük azokat az eszméket, melyeket igaznak és magától értetődőnek tartunk, az értékek pedig az általunk elvárt viselkedési formák.

 

ALAPELVEINK

A Kar munkatársainak közreműködése a vezetésben a folyamatos fejlődés nélkülözhetetlen eleme.
Hiszünk abban, hogy az együttműködő vezetés által a Kar munkatársai személyes felelősséget éreznek a Kar fejlődése iránt.

A hallgatók szakmai fejlesztése során a Kar oktatóinak példát kell mutatniuk az általuk gyakorolt szakma ethoszának és paradigmarendszerének elfogadásához és átvételéhez.
Hiszünk abban, hogy az oktatók és hallgatók közötti párbeszéd, mind a tanórák keretein belül illetve azokon kívül, döntő fontosságú a diákok szakmai fejlődésében. Ezek az interakciók teremtik meg a hagyományos oktatási kereteken túlmutató tanulás lehetőségét.

Az oktatás célja tisztességes és jól képzett, széles műveltségű szakemberek képzése.
Hiszünk abban, hogy olyan szakembereket képzünk, akik tisztelik az egyének jogait és méltóságát, etikus magatartást tanúsítanak, valamint képesek és hajlandók felelősséget vállalni társadalmunk jövője iránt.

A Kar törekszik felülmúlni az alapvető elvárásokat.
A Kar az általa kiszolgált érintettek megelégedettségét az elvárásaikat felülmúló szolgáltatásokkal biztosítja. Ennek feltétele, hogy a Kar Jövőképe és Küldetésnyilatkozata közismert legyen. A „kiválóság” tartalom nélküli ígérete rombolja a hitelességet.

A társadalmi sokszínűség felvállalása ösztönzi a párbeszédet és segíti az egyének közötti különbségek kezelését.
Hiszünk abban, hogy a sokféleség megtapasztalása és megértése segíti az oktatási folyamatokat. A sokféleség magába foglalja az eltérő társadalmi identitással rendelkező, azaz eltérő faji-, etnikai hovatartozású, gazdasági hátterű, nemzetiségű, kultúrájú, nemű, fizikai képességű, korú, élettapasztalattal rendelkező, vallású és filozófiai felfogású egyének párbeszédét. Hiszünk abban, hogy hallgatóink, valamint a Kar munkatársai sokszínűségének támogatása elengedhetetlen küldetésünk megvalósításához.

 

ÉRTÉKEINK

Szabad eszmecsere
A gondolatok és eszmék szabad áramlása lehetőséget ad a különböző tudományterületeken átívelő innovációra az ismeretteremtés, az oktatás, a kutatás és a tanulás terén.

A tanulóközösség minden tagjának támogatása
Támogatjuk és elismerjük a Kar munkatársai által végzett értékteremtést, minőségfejlesztést és az újító szándékot, valamint a hallgatók teljesítményeit a tanulóközösségbe lépésüktől céljaik megvalósításáig.

Kulturális és társadalmi sokszínűség
Értéknek tekintjük a kultúrák, nézetek és normák közötti különbségek tudatosítását célzó törekvéseket, valamint az ezen értékeknek megfelelő magatartást.

Együttműködés, csapatmunka és az egyéni erősségek támogatása
Értéknek tekintjük munkatársaink és hallgatóink képességeinek és tehetségének sokféleségét. Elismerjük, hogy az együttműködésnek értéknövelő hatása van. Arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy a hallgatókat partnerként kezeljék a tudományos tevékenység során.

Helyi, nemzeti és nemzetközi közösségekkel való kapcsolattartás
Értéknek tekintjük a külső közösségekkel fenntartott pozitív kapcsolatot, mint például a régió vállalatai és üzleti szervezetei, tanácsadó testületek, valamint szakmai és tudományos társaságok. Támogatjuk a hallgatók és oktatók együttműködését a külső közösségekkel, a hallgatók szakmai gyakorlatát, a diákok és oktatók külföldi tanulmányútjait.

Kulcsfontosságú folyamatok következetes értékelése
Rendszeres értékelésekkel igyekszünk a Kar folyamatos fejlődését biztosítani, és folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket fontos kérdésekről, mint például tantervfejlesztés és annak oktatása, hallgatók tanulási folyamatai, illetve a Kar által nyújtott szolgáltatások értékéről és jelentőségéről.