A tanszék bemutatása

A Számvitel és Controlling Tanszék az Egyetemi Tanács határozata alapján 2002. március 1-jén alakult. A Tanszék feladata az Egyetemen folyó gazdaságtani, vezetési képzéshez kapcsolódóan a számvitel, elemzés, ellenőrzés, könyvvizsgálat, controlling témakörök oktatása.

Az elmúlt harminc évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott e terület az oktatásban, és az 1974-75 tanévtől már a számvitel-elemzési ismeretek oktatása önálló tantárgyként folyt az Üzemgazdaságtan Tanszék, illetve jogutódja, a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet keretében. A kilencvenes évek elejétől kezdődően több olyan szakot hívott létre az Egyetem, amelyen dr. Gaál Zoltán, a Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék vezetőjének irányításával számtalan új ismeret került bevezetésre – többek között – a számvitel és a controlling különböző területeinek önálló tantárgyankénti oktatása indult.

A képzés kiszélesedése, az újabb szakok indítása indokolttá tették a Vállalat Vezetés és Gazdaságtan Tanszék szakmai alapokon történő szétválasztását, több szervezeti egység létrejöttét. Az oktatási kínálat további bővülésével jelentősen kiszélesedett az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék profilja és ez a további specializáció irányában hatott. 2001-től a controlling és a számviteli ismeretek oktatásával már önálló csoport foglalkozott, majd megalakult a Számvitel és Controlling Tanszék, melynek vezetésére dr. Dimény Erzsébet kapott megbízást.

A Számvitel és Controlling Tanszék feladata az Egyetemen folyó gazdaságtani, vezetési képzéshez kapcsolódóan a számvitel, elemzés, ellenőrzés, könyvvizsgálat, controlling témakörök oktatása. A Pénzügytan Intézeti Tanszékkel karöltve kordinálja a Pénzügy-számvitel felsőoktatási szakképzést, a Pénzügy-számvitel alapképzést és a Számvitel mesterképzést. A Tanszék elkötelezett híve az utánpótlás nevelésnek, rendszeresen alkalmaz demonstrátorként hallgatókat, valamint doktorandusz hallgatóknak is kutatóhelyet biztosít.

A Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék kutatási területe több témakör köré csoportosul:

1) Fenntartható fejlődés EU-s szintű empirikus vizsgálata: Hasonlóságok és különbségek az Európai Unió 28 tagállamának fenntartható fejlődési stratégiáiban és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokban.

2) A vállalati teljesítmény, a stratégia, a szervezeti felépítés és a szervezeti kultúra összefüggései: A kutatás azt vizsgálja, hogy melyek lehetnek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a vállalati teljesítményt, valamint kiterjed az említett magyarázó változók (stratégia, szervezet, kultúra) közötti kapcsolatok vizsgálatára.

3) Hiteles és megbízható, a beszámolásra vonatkozó célok és alapelvek, valamint jó gyakorlatok feltérképezése, a megvalósíthatóságot támogató eljárások kidolgozása: A Felelős Társaságok Irányítási Modellje által definiált és egységes keretrendszerbe foglalt ajánlások fő jelentősége nem a kontroll rendszereknek való hagyományos értelemben vett „megfelelés” biztosítása. Az ún. compliance-megközelítés első sorban a kontroll rendszereket helyezi előtérbe, ugyanakkor nem tekinthető kellően hatékony módszernek az időről-időre felbukkanó, súlyos következményekkel járó vállalati botrányok megakadályozásában, a vállalati tulajdonosi kör, a befektetők és egyéb (külső és belső) érintettek érdekeinek védelmében.

4) A környezeti számvitel fejlődése hazai és nemzetközi vonatkozásban: A kutatás célja, hogy a hazai és nemzetközi színtéren működő, a környezetvédelemmel kapcsolatban álló vállalkozások vezetői környezeti számviteli rendszerének jellegzetességeit és annak pénzügyi vonatkozásait feltérképezze. A vezetői környezeti számvitel területén kiemelt cél a rendszer vállalatirányítási rendszerbe történő tényleges integrálására vonatkozó lehetőségek feltárása és kidolgozása.

5) Az idegenforgalmi adó településszintű elemzése Magyarországon: A kutatás célja, hogy idő- és településsoros adatok felhasználásával, valamint statisztikai módszerek alkalmazásával jellemezze az idegenforgalmi adó volumenét, annak települések közötti megoszlásáát, valamint a helyi gazdaságban és a turizmusban betöltött szerepét.

 

MolnárnéBarnaKatalinIntézeti tanszékvezető:

Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Tel.: (88) 624-901
e-mail: barna.katalin@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

Oktatók:

 

HennéTóthErzsébetTanszéki előadó:

Henné Tóth Erzsébet
Tel.: (88) 624-901
E-mail: toth.erzsebet@gtk.uni-pannon.hu