Számvitel mesterszakA szakképzettség megnevezése

Karbantartási szakmenedzser

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

A felvétel feltétele

Legalább alapképzésben szerzett, államilag elismert oklevél (régi képzésben egyetemi vagy főiskolai, új képzésben BSc vagy MSc oklevél).

A képzési idő

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Önértékelés és a szervezetek irányításához alkalmazható eszközrendszer magas szintű birtoklása.
 • Objektív kép megismerése a gyártó és szolgáltató cégek működéséről, annak folyamatairól.
 • A különböző szervezeti kultúrák megismerése, segítve ezzel a kultúrák közötti átjárást, a változás menedzselését.
 • A coaching és a tréning módszerek segítségével az egyéni kompetenciák fejlesztése.
 • Kommunikációs és érveléstechnikai képességek megszerzése, fejlesztése.
 • Minőségtudatos gondolkodás és a minőségügyi érték- és szabályozó rendszerek működési elveinek megértése.
 • Pénzügyi folyamatok és a tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak kezelése.

Személyes adottságok, készségek

 • Döntésképesség az objektív és racionális döntések meghozatalához.
 • Stratégiai gondolkodás és a változatok operacionalizálási képessége.
 • Alkalmazkodási és változtatási hajlandóság építése, fejlesztése.
 • Felelősségvállalás.
 • Problémafelismerő- és megoldó képesség, konfliktuskezelés.
 • Motiválási képesség.
 • Integráló képesség.
 • Rendszerszintű gondolkodás, szervezeti lojalitás képessége.
 • Kockázatok megítélésének és kezelésének képessége.
 • Képesség felelősségteljes munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben

Konkrét környezet

 • Minden olyan profit- és nonprofitorientált szervezet, állami és önkormányzati intézmény, ahol termelő és szolgáltató célzattal gépek, eszközök és épületek találhatók.

Tevékenységek

 • Szervezet/intézmény karbantartási projektjeinek rendszerbe foglalása, és szakmai irányítása.
 • Szervezet/intézmény karbantartási stratégiájának kidolgozásában való közreműködés.
 • Forrásbővítő pályázatok elkészítése, a pályázati forrás felhasználása.
 • A karbantartási tevékenység operatív szervezése.
 • Vezetői/irányítói feladatok ellátása a karbantartás területén.
 • Szervezetépítés és érdekérvényesítés.
 • Az üzemeltetés/működtetés megbízhatóságát garantáló és fejlesztő tevékenység koordinálása.

Vezetés és szervezés mesterszak 2.A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretkör: 36 kredit

Tribológia, Műszaki diagnosztika, Menedzsment, Önismereti tréning, Csapatépítő tréning, Minőségmenedzsment

Szakmai ismeretkör: 72 kredit

Kockázatmenedzsment, Karbantartási tevékenységet támogató módszerek, Karbantartási tevékenységet támogató informatikai megoldások, Karbantartási projektek irányítása, Karbantartási esettanulmányok, Tudásmenedzsment, Változásmenedzsment, Szervezetfejlesztés, Létesítménymenedzsment; Választható szakmai tárgyak pl.: Hegesztéstechnológia, Olajipari karbantartás, Erőművek karbantartása, Forgógépek karbantartása, stb.

A szakdolgozat kreditértéke: 12 kredit

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretek, a korszerű módszerek alkotó alkalmazására.

A képzés díja

160.000 Ft/félév

Jelentkezés

A képzésre e-mailben vagy levélben lehet jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal.

Jelentkezési cím

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf.: 158.
Webcím: www.gtk.uni-pannon.hu
E-mail: felveteli@gtk.uni-pannon.hu

További információ

PE-GTK

Vajda TündeVajda Tünde

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Kommunikációs Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 102. iroda
E-mail: vajdatunde@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-879