Egészségügyi menedzserA képzés angol és német nyelven is indul!

 

A szakképzettség megnevezése

Egészségügyi turisztikai szakmenedzser / Medical Tourism Specialist

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele

A szakirányú továbbképzésre bármely alapszakot végzett szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.

 

A képzési idő

2 félév

 

A képzés helye

Nagykanizsa

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:

 • Az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerének és működési módjának, az európai együttműködési lehetőségek ismerete;
 • A speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati háttere;
 • A turizmus általános elmélete, a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elemei, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciái;
 • Nemzetközi jogi és adózási tájékozottság megszerzése;
 • Önmenedzselés és a szervezetek irányításához alkalmazható eszközrendszer magas szintű birtoklása;
 • A különböző szervezeti kultúrák megismerése, segítve ezzel a különböző kultúrák közötti együttműködést, a változás menedzselését;
 • A tréning módszerek segítségével az önismeret fejlesztése;
 • Versenyképes turisztikai termék összeállításával, a XXI. századi marketingeszközök alkalmazásával sikeres vállalkozások felépítése nemzetközi környezetben;
 • Értékesítési ismeretek elsajátítása az egészségügyi és turisztikai intézmények és rendszerek működésének megismerésével;
 • Kommunikációs és érveléstechnikai képességek megszerzése, fejlesztése.
 • Kapcsolatépítés, befolyásolás és manipuláció;
 • Vállalkozások és szakmai hálózatok klaszterek működésének megértése, előnyeinek maximalizálása a saját vállalkozás, a desztináció és az egész hálózat sikeressége érdekében.

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • alkalmazkodási és változtatási hajlandóság építése, fejlesztése,
 • érzelmi intelligencia egyéni és szociális elemeinek ismerete (önismeret, önazonosság, empátia, érzelmi stabilitás, tolerancia),
 • minőség iránti elkötelezettség, felelősségvállalás,
 • problémafelismerő- és megoldó képesség, konfliktuskezelés,
 • motiválási képesség,
 • jártasság az etikett és protokoll ismeretek területén,
 • rendszerező és integráló képesség,
 • képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre
 • nemzetközileg versenyképes termék- és szolgáltatáskínálat összeállítása, annak piaci menedzselése
 • vállalkozás indítása és annak menedzselése nemzetközi környezetben
 • nemzetközi szakmai klaszterek és hálózatok generálása, annak működtetése.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Konkrét környezet:

 • egészségügyi vállalkozások,
 • egészségturizmusban érdekelt turisztikai vállalkozások,
 • egyéb turisztikai vállalkozások és gazdasági szolgáltatók,
 • a térség fejlődéséért felelős non-profit szervezetek, klaszterek.

 

Tevékenységrendszer:

Tevékenységi körök

 • egészségügyi szolgáltató (orvos, szakasszisztens stb.),
 • turisztikai vállalkozások alkalmazottai,
 • szakirányú menedzser,
 • klasztermenedzser.

Tevékenységek

 • az egészségügyi turisztikai szolgáltatások iránti igény felkeltése, generálása a lehetséges szolgáltatási területek bemutatásával,
 • részvétel a komplex egészségügyi turisztikai termék kiépítésében, értékesítésében,
 • vevőszerzés és folyamatos vevőmenedzselés nemzetközi környezetben,
 • kapcsolattartás a közvetítő szervezetekkel,
 • szervezetek irányítása és a munkatársak motiválása,
 • aktív részvétel a nemzetközi egészségügyi turisztikai hálózat kiépítésében, működtetésében,
 • szakmai rendezvényeken való részvétel.

 

Egészségügyi menedzser 2.A szakképzettség szempontjából meghatározható ismeretkörök, óraszámok és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Alapozó ismeretkör: 12 kredit

Pszichológia, tárgyalástechnika és retorika, turisztikai és egészségturisztikai ismeretek

Szakmai elméleti ismeretkör: 42 kredit

Egészségügyi és fogászati ismeretek, egészségturisztikai marketing, egészségturisztikai és desztináció menedzselési ismeretek, vállalkozási ismeretek, nemzetközi adózási és jogi ismeretek, önismeret, értékesítési ismeretek, hálózatszervezési ismeretek, szervezeti ismeretek, menedzsment ismeretek, utazás – és programszervezési ismeretek, egészségturisztikai kezelések

A szakdolgozat kredit értéke:

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretek, a korszerű módszerek alkotó alkalmazására

A szakdolgozathoz rendelt kreditek száma: 6 kredit

 

A képzés díja

140.000 Ft/félév

 

Jelentkezés

A képzésre e-mailen vagy levélben lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal.

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

További információ

PE-GTK

Vajda TündeVajda Tünde

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 102. iroda
E-mail: vajdatunde@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-879