Kompetenciák kutatási területen

 • Település- és régiómarketing
 • Turisztikai vállalati marketing
 • Fogyasztói magatartás
 • Foglalkoztatás és humánpolitika a turizmusban
 • Rendezvénymarketing, szponzorálás
 • Szállodai környezetvédelem
 • Turisztikai menedzsment (vállalati és térségi)
 • Terület- és termékfejlesztés a turizmusban
 • Határmenti együttműködések
 • Turizmus és a környezet kapcsolat
 • Ökoturisztikai fejlesztések
 • Turizmus makro- és mikroökonómiai vonatkozásai
 • Turisztikai versenyképességi vizsgálatok

 

Továbbképzési, felnőttképzési programok

 • Rendezvényszervezés
 • Marketing-ismeretek turisztikai kisvállalkozások számára (tréning)
 • Szervezeti együttműködés és szervezetfejlesztés a turizmusban (tréning)

 

Ügyviteli tanácsadás területei

 • turisztikai marketing
 • turisztikai projektek megvalósíthatósági tanulmányai
 • turizmusfejlesztési koncepciók és tervek kidolgozása
 • rendezvényszervezés

 

A tanszék kutatás-fejlesztési referenciái

A Turizmus tanszéken az utóbbi években az alábbi kutatási és fejlesztési projektek valósultak meg:

 • Magyar-Horvát IPA cross-border együttműködési program (Regional tourism product plan of the Hungary-Croatia IPA cross-border co-operation programme 2007-2013): a projekt elsődleges célja világos stratégia kidolgozása volt, mely keretet adhat későbbi az IPA Program keretében támogatható turisztikai és kulturális fejlesztési projektekhez. A projekt eredményeként elkészült egy átfogó turisztikai koncepció a régió egészére, egy GIS adatbázis, vonzerőleltár, tájképelemzés stb. Továbbá kidolgozásra került egy marketingstratégia és speciális termékekre bontott marketingterv (vízi turizmus, ökoturizmus, vadászturizmus stb.) (2011).
 • Ifjúsági turizmus stratégia: A stratégia összeállításának célja a magyarországi ifjúsági turizmus hosszú távú fejlesztési irányainak kijelölése, valamint a hatékony fejlesztés megvalósításához szükséges szakmai munka szervezeti kereteinek és tartalmi vonatkozásainak meghatározása. A stratégia készítése során elsősorban a 18-30 éves korosztály turizmusára összpontosítunk (2010).
 • Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához. Az útmutató az ökoturisztikai látogató- és fogadóközpontok, tematikus bemutatóhelyek, tanösvények látogató- és családbarát fejlesztéseihez és eredményes működéséhez konkrét, a gyakorlatban is alkalmazható javaslatokat fogalmaz meg. Az útmutató az Országos ökoturizmus stratégia egyik kiemelkedő intézkedésének részletes, gyakorlatban is hasznosítható mélységű kidolgozása, amely nemzetipark-igazgatóságok és más ökoturisztikai szolgáltatók számára készült (2009).
 • Balaton világörökség várományosi terület helyi közösségének attitűdvizsgálata világörökség tekintetében: a Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából „A Balaton Világörökség várományosi helyszín felterjesztési dokumentumainak előkészítése” projekt keretén belül készített tanulmány. Elsődleges kutatással alátámasztva vizsgálja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet világörökségi várományos területein a helyi közösség elképzeléseit és elvárásait a tervezett világörökséggé nyilvánítással kapcsolatban (2009).
 • Tudatos utazók – felkészült szolgáltatók: fogyasztóvédelem a hazai utazási kultúrában: a projektben a Tanszék a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete kiemelt szakmai partnereként vett részt. A program célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása az utazók tájékoztatásával, valamint a turisztikai szolgáltatók munkatársainak továbbképzése (2009).
 • Zalakaros versenyhelyzetének javítása Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban: az innovációs fejlesztés az élesedő nemzetközi versenyhelyzetben való helytállás lehetőségeit tárja fel, javaslatokat téve a célpiacok kiszélesítésével, hatékonyabb elérésével és jobb kiszolgálásával kapcsolatban (2009).
 • Ökoturizmus fejlesztési stratégia – Az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztrérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából az Aquaprofit Zrt-vel a Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke közösen készítette az Ökoturizmus Fejlesztési Stratégiát 2008-ban. Széles körű egyeztetések és szerteágazó kutatási eredémenyeként született meg a fejlesztési dokumentum.
 • A Kelet-Balatoni Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány szerint a Balaton két leglátogatottabb térsége (Siófok, illetve Balatonfüred környéke) között elterülő kisrégió a célpiacok igényeinek alaposabb megismerésén alapuló, térségi szinten összehangolt stratégiával javíthat versenyhelyzetén (2008).
 • A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány a nagyipar hangsúlyos jelenléte folytán turisztikailag viszonylagosan kedvezőtlen helyzetben levő kistérség reális fejlesztési lehetőségeit méri fel, és ezekre alapozva meghatározza a stratégiai fejlesztési irányokat, valamint a célok eléréséhez szükséges eszközöket (2007-2008).
 • MTW – Making Tourism Work: An Initiative for the Health and Wellness Tourism Sector: az Európai Bizottság Leonardo da Vinci Programja keretében támogatott projekt célja egy speciális tréning-módszertan és a hozzá kötődő oktatási anyag kidolgozása a gyógy- és wellness-turizmus területén dolgozók számára, valamint az ezeket megalapozó kutatások elvégzése (foglalkozások meghatározása, karrier és mobilitási lehetőségek a gyógy-wellness turizmus területén) (2007-2008).
 • E-Vocabulary: a hét ország részvételével és az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával megvalósuló projekt célja egy átfogó jellegű on-line turisztikai szakmai szótár összeállítása, amely hozzájárulhat a turizmusban foglalkoztatottak európai mobilitásának fejlődéséhez (2006-2007)
 • Pápa Város Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány a korábbi két fejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósítását vizsgálva és a városfejlesztési tevékenység eddig elért eredményeire alapozva határozza meg a következő időszak feladatait, javaslatot téve a kínálat új hangsúlyok szerinti átstrukturálására (2006-2007).
 • Training for the Sustainable Development of Tourism Destinations: Tourism-Site hálózat által koordinált, kilenc ország részvételével és az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával megvalósult projekt, mely során Interneten hozzáférhetõ oktatási anyagok (esettanulmányok) készültek a fenntartható turizmus témakörében (2005-2007).
 • A Közép-dunántúli régió Regionális Operatív Programja turizmus magterületének kidolgozása: a széles körű szakmai egyeztetésen alapuló tervezőmunka az NFT II. célkitűzéseinek érvényesítésére törekedett a regionális turizmusfejlesztésben. Az elkészült dokumentum fogalmazta meg az európai uniós források turisztikai célokra való felhasználásának alapelveit a régióban (2005-2006).
 • Aladdin – Mobile Destination Management for SME’s: tíz európai partnerre kiterjedõ kooperációs kutatás az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságával kötött szerződés alapján (2005-2007).
 • BILLARD – Regionális Menedzser Képzés: az EU Leonardo programjának támogatásával zajló, hat országot érintő projekt, melynek célja a regionális fejlesztési programok és projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására felkészült szakemberek képzési programjának kialakítása és kipróbálása (2005).
 • A Közép-dunántúli turisztikai régióban jellemző fogyasztói szokások vizsgálata: hiánypótló jellegű információ-gyűjtés elsődleges forrásokra támaszkodva, a további marketing-tevékenység megalapozása céljából (2005).
 • Turisztikai felsőoktatás továbbfejlesztése: a HEFOP 3.3-as program keretében futó, az üzleti felsőoktatás új szakjainak kialakítását célzó pályázatban a Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke a Turizmus-vendéglátás alapszak munkálatainak koordinálásban vett részt (2005-2006).
 • Nyugat-Balaton termékfejlesztési és kommunikációs terve: a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht megbízásából készült tanulmány a meglevő marketingkoncepcióra építve tett további konkrét javaslatokat, a térségi kínálat nagyobb fokú integrálását célozva (2005).
 • Alsóörs, Felsőörs, Csopak, Paloznak és Lovas turisztikai koncepciója: az öt falu sajátos értékeinek és adottságainak turisztikai szempontból történő kiaknázását, valamint az ezekre épülő termékfejlesztési irányok kialakítását szolgáló tanulmány (2005).
 • Hévíz Város marketingterve: az egyik legismertebb hazai desztináció további turisztikai fejlesztésének követendő céljait és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket meghatározó tanulmány (2004).
 • A veszprémi Dubniczay-palota turisztikai hasznosítása: a műemléképület felújítására irányuló pályázatban a Turizmus Tanszék a marketingterv elkészítéséért volt felelős (2004).
 • Fürdőigazgatóságok a Balaton-régióban: a Magyar Turizmus Rt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának megbízásából készült tanulmány egy több helyütt működő modell megvalósíthatóságát vizsgálta a Balatonnál (2004).
 • Rendezvényszervezés: A Balaton Régió és a Közép-Dunántúli Régió Fejlesztési Tanácsainak támogatásával megvalósult képzés tananyagát megalapozó kutatás (2004).
 • Hazai és külföldi turisták utazási szokásai a Balaton Régióban: Részleges adatgyűjtési és elemzési feladatokkal részvétel a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoport által végzett felvételben (2004).
 • E-business a turizmusban – e-learning alkalmazása a turizmus oktatásában: A Közép-Dunántúli Régió támogatásával megvalósult e-learning képzési és turisztikai e-business fejlesztési módszertan (2004).
 • Kis- és középvállalati együttműködés a turizmusban: A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósult képzés tananyagának kidolgozását megalapozó kutatás (2004).
 • Szállodai környezetvédelem: Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósult képzés tananyagának kidolgozását megalapozó kutatás (2004).
 • Balatonalmádi Város Turizmus Fejlesztési Koncepciója: az önálló arculat kialakításának szükségességét és a termékdifferenciálásban rejlő lehetőségeket hangsúlyozó koncepció az érintettekkel való széles körű egyeztetésen alapult (2003).
 • A XVII. Országos Turizmus Fórum megrendezése: A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke közös rendezvényeként megvalósult fórum a turizmus kitörési pontjaival, aktuális kérdéseivel foglalkozott (2003).
 • Veszprém Megye Turizmus Fejlesztési Koncepciója: Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalának megbízásából készülő koncepció elsősorban a megye nem Balaton-parti területeinek hasznosítására, illetve a Megyei Önkormányzat és intézményei által betöltött szerep újragondolására koncentrál (2003).
 • Az IFTTA (Turisztikai Jogászok Nemzetközi Fóruma) XIV. konferenciájának megszervezése és lebonyolítása (2002).
 • A turizmus hatása az erdőre: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kiválasztott mintaterületein végzett kutatás alapján a turizmusnak a védett területekre gyakorolt hatásait és a védett területek hasznosítási lehetőségeit tárgyaló feltáró jelentés (2002)
 • Robusztus e-business alkalmazás-fejlesztés: A Pannon Egyetem Számítástudományok Alkalmazása Tanszéke, a BMGE MIT és a Balatontourist Rt. részvételével megvalósult projekt (2002)
 • Veszprém Turizmusfejlesztési Koncepciója: A város turisztikai hasznosítását meghatározó stratégia és terv, Phare (DETOUR projekt) támogatással (2000)
 • Környezeti erőforrások hasznosítása a turizmusban: A környezeti erőforrások jellegét, védelmüknek és hasznosításuknak társadalmi-gazdasági feltételeit bemutató szakkönyv, EU Leonardo támogatással (Tapolca) (2000)
 • Magyarország védett természeti értékei: A hazai nemzeti parkok területi egységeit, védett értékeit és turisztikai hasznosítását bemutató szakkönyv, EU Leonardo támogatással (Tapolca) (1999)
 • Hollókő Világörökség Helyszín Turisztikai Hasznosítási Terve: A fenntarthatóság igényeinek megfelelő turisztikai hasznosítási terv, a Gazdasági Minisztérium támogatásával (1998)
 • A Taverna Rt. City Panzió-hálózatának bővítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány (1996).
 • A Turizmus tanszék készséggel fogad megkereséseket a fenti tevékenységekhez kapcsolódó megbízások teljesítésére.

 

Kutatóműhelyek

 

A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet alapító konferenciája:

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória BATUKI interjú:

Dr. Fehérvölgyi Beáta BATUKI interjú:

Dr. Gyurácz-Németh Petra BATUKI interjú:

Dr. Horváth Zoltán BATUKI interjú:

Dr. Lőrincz Katalin BATUKI interjú:

Madarász Eszter BATUKI interjú:

Dr. Papp Zsófia BATUKI interjú:

Dr. Raffay Ágnes BATUKI interjú:

Dr. Sulyok Judit BATUKI interjú: