Az elmúlt negyven évben az egyetem, illetve a Pénzügy és a Számvitel és Controlling Tanszék jogelődjeinél számos közgazdasági és üzleti területen folyt kutatás. A kutatások eredményei doktori és kandidátusi értekezések, diplomamunkák formájában hasznosultak, ipari nagyvállalatoknál kerültek alkalmazásra. Külföldi társegyetemekkel és hazai szakmai szervezetekkel együttműködve is végeztünk kutatásokat. A kilencvenes években több sikeres országos Controlling konferencia rendezésében is részt vettünk. A Veszprémi Egyetem a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsággal együttműködve számos tudományos konferenciát rendez. Tanszékeink az MTA VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottságával közösen tartanak tudományos üléseket, ahol oktatóink, kutatóink mellett a PhD hallgatók is eszmét cserélnek kutatási részeredményeikről.

E kutatások a tantárgyak fejlesztését is előmozdítják.

Jelenleg a Pénzügy Tanszéken egészséggazdaságtani, társadalombiztosítási, privatizációval, pénzmosással és a tőzsdén jelenlévő vállalkozások viselkedésével kapcsolatos kutatásokon dolgoznak.

 

Számvitel Kutatóműhely

 

A kutatóműhely létrejötte: 2002

A kutatóműhely a nemzeti számviteli rendszerek összehasonlító elemzésével foglalkozik. A kutatóműhely célja, hogy vizsgálja a nemzeti számviteli rendszerek közötti eltéréseket, valamint ennek versenyképességi hatásait. A kutatási projekteket a tanszék és vállalatok szponzorálják. A projektről írásos kutatási jelentések készülnek. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatóműhelyhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

Cash flow-kimutatás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek vizsgálata

A kutatás résztvevői:

 • Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Dr. Veit József egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás középpontjában a magyarországi számviteli gyakorlat állt, és a hazai szabályozás alapján összeállítandó, az éves beszámoló részét képező cash flow-kimutatások összeállításának nehézségeire, problémáira, ellentmondásosságára és hiányosságaira koncentrált. A kutatás során feldolgozásra került a könyvvizsgálók, a számviteli vezetők, a könyvvizsgáló jelöltek és az egyetemi hallgatók részére készült, elsősorban részkérdésekkel, részproblémákkal foglalkozó oktatási anyag, segédlet, vagy tankönyv. A gyakorlati problémák felvetése után először tisztázásra került az elméleti összefüggés, majd megvalósításra került a konkrét, elfogadható gyakorlati megoldás.

A kutatás eredményei:

A kutatási eredmények hozzájárulhatnak a hazai számviteli szabályok továbbfejlesztéséhez, a cash flow-kimutatás összeállításával kapcsolatos gondolkodásmód alapvető megváltozásához, a közép és felsőfokú oktatás tananyagainak továbbfejlesztéséhez, bővítéséhez, kiegészítéséhez, valamint a gyakorló beszámoló-készítők e témára vonatkozó „kézikönyvének” elkészítéséhez.

Legfontosabb publikációk:

 • Dr. Veit József társszerzőként írt munkái, melyek más számviteli kutatásokhoz is kapcsolódnak.

Könyvek:

 • Veit József: Einige theoretische und praktische Probleme der Erstellung von Cashflow-Rechnungen nach dem ungarischen Rechnungslegungsgesetz. Ausführliche Vergleiche zwischen den ungarischen Cashflow-Rechnungen und denen nach IAS 7, FAS 95 und FRS. Europäische Akademie Wien, 2005
 • Veit József: A számviteli adatokra épülő cash flow-kimutatások összeállításának elméleti és gyakorlati problémái. PhD értekezés, Veszprémi Egyetem, 2005

Folyóiratok:

 • Veit József: Einige theoretische und praktische Probleme der Erstellung von Cashflow-Rechnungen nach dem ungarischen Rechnungslegungsgesetz. Ausführliche Vergleiche zwischen den ungarischen Cashflow-Rechnungen und denen nach IAS 7, FAS 95 und FRS. Wirtschaftstreuhänder Wien, 2006/03. szám, 30. o.

Konferencia kiadványok, előadások:

 • Veit József: A Cash flow-kimutatás könyvvizsgálata. MKVK Országos Könyvvizsgálói Konferencia. 2001. szeptember 5.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Pénzügyi számvitel II., Elemzés módszertana, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása, Könyvvizsgálati standardok, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, Pénzügyi instrumentumok számvitele, Pénzügyi kimutatások elemzése, Számviteli esettanulmányok

 

Támogatások hatékonyságának vizsgálata és ellenőrzése

A kutatás résztvevői:

 • Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Böcskei Elvira, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék, egyetemi docens

A kutatás támogatói:

 • Magyar Turisztikai Hivatal
 • ECOSTAT

A kutatás célja:

A kutatás célja az elnyert támogatásokból megvalósult projektek hatékonyságának vizsgálata. A kutatás kiterjed a támogatás politika megvalósulására, a fejlesztések megtérülésének mérhetőségére, a mérési módszerekre, a megtérülési idő csökkentésének lehetőségeire, a támogatásokból megvalósult projektek hatásvizsgálatának tapasztalataira.

A kutatás időtartama:

2005-2008

A kutatás rövid leírása:

A megvalósítás során hatásvizsgálati adatlap kidolgozása és ezek elemzése megtörtént. Mélyinterjúk készítése a Széchenyi tervben részt vett pályázókkal. A Magyarországon működő három, négy és öt csillagos szállodák 1992 és 2005 között készült mérleg és eredménykimutatásainak elemzése.

A kutatás eredményei:

 • A támogatásokhoz és turizmus (szállodaipar) fejlesztéséhez kapcsolódó észrevételek
 • újonnan épült szállodák, továbbá a szállodák bővítése hozzájárult a minőségi turizmus irányába történő elmozduláshoz
 • költségvetési támogatással aktivált magántőke fejlesztési ráfordításai révén emelkedett a turizmus éves árbevétele
 • az országos átlaghoz viszonyítva növekedett a vendég éjszakák száma
 • a turizmusban foglalkoztatottak száma növekedett, új munkahelyek jöttek létre
 • a magas színvonalú szolgáltatások mellett megfigyelhetők az adott kistérségi programok biztosítása, amelynek folyamatos fejlesztését az elkövetkezendő években is biztosítani kell
 • a turisztikai információs rendszerek fejlesztését tovább kell folytatni
 • a szállodák árképzését felül kell vizsgálni
 • Magyarország idegenforgalmi keresletében kulcsfontosságú tényezővé lép elő az egészségturizmus felértékelődése
 • a hőforrásokra épülő szálloda ipar hazánk egyik kulcs iparága lehet
 • hazai viszonylat alapján a meglévő létesítmények fejlesztése lehet a hatékonyabb, célra vezetőbb megoldás
 • a turizmus fejlesztésében nélkülözhetetlen szerepe van a támogatásoknak, a fiskális szempontokat is figyelembe véve
 • a fejlesztésekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások rövid távon belül kiszámítható és megbízható adó- és járulék bevételeket biztosítanak
 • a szállodák versenyképes működtetéséhez meg kell hogy teremtsék a Yield management módszer alkalmazhatóságának feltételeit.

Legfontosabb publikációk:

 • Böcskei Elvira: A kis és közepes vállalkozói szektor finanszírozásának aktuális kérdései. Fenntartható gazdasági növekedés konferencia. Budapest, 2005. szeptember 1-2. Konferencia CD
 • Böcskei Elvira: A hazai turizmus versenyképessége a támogatások tükrében. Mór, 2006. május 31. Konferencia CD
 • Böcskei Elvira: Kis- és közepes vállalkozások fejlesztési szándékai és lehetőségei az Európai Uniós csatlakozást követően. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Veszprém, 2006. június 2.
 • Böcskei Elvira: Támogatások szerepe, kihívások és lehetőségek. Magyar Tudomány Napja, „Stratégiák 2007 és 2013 között”. BGF Tudományos Konferencia. Budapest, 2006. november 9-10.
 • Böcskei Elvira: Támogatások hatékonyságvizsgálatának aktuális kérdései. „A Fenntartható Turizmus” Tudományos Konferencia. Heller Farkas Főiskola, 2005. november 29.
 • Böcskei Elvira: A turizmus fejlesztésének finanszírozása a Széchenyi terv tükrében. „A XXI. Századi vállalat, a tudásalapú gazdaság és az innováció” Tudományos Konferencia. Általános Vállalkozási Főiskola, 2006. november 9.
 • Böcskei Elvira: Vissza nem térítendő támogatások hatásvizsgálata Széchenyi Terv SZT-TU-2-es pályázatok. Készült a Magyar Turisztikai Hivatal megbízásából. Kutatás lezárva: 2006. június 30.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Szolgáltatás controlling, Ellenőrzés, Ellenőrzési esettanulmányok

 

Nemzetközi számvitel

A kutatás résztvevői:

 • Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Somogyi Csizmaziáné dr. Kováts Erzsébet PhD. hallgató, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Sipos Eszter egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás célja:

A kutatás fő célja az eltérő nemzeti számviteli rendszerek vizsgálata, összehasonlítása, valamint a nemzetközi számviteli standardok elemzése. A kutatás során felmérést végzünk több nemzetközi kapcsolattal rendelkező vállalkozásnál, melynek során vizsgálni fogjuk az eltérő szabályozás és a versenyképesség kapcsolatát. Vizsgálataink során kitérünk a kockázatok megjelenítésére a számvitelben, valamint az átláthatóság biztosítására.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A projekthez két doktori kutatás is tartozik. Az egyik kutatás a kockázatok megjelenítését vizsgálja a számvitelben, míg a másik az eltérő nemzeti szabályozások és a versenyképesség kapcsolatát.
A kutatások során megvizsgáljuk a Nemzetközi Számviteli Standardokat/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat, valamint módosításaikat. A nemzeti számviteli rendszerek vizsgálatakor meghatároztuk a főbb területeket, melyeken az eltéréseket keressük. A kutatás során egyelőre az irodalom feldolgozás folyamatánál tartunk, valamint a kérdőív összeállítása elkezdődött.

A kutatás eredményei:

A kutatások folyamatban vannak, eredményei később várhatók.

Legfontosabb publikációk:

Konferencia kiadványok, előadások:

 • Sipos Eszter: Transzferárak alkalmazásának adózási kérdései. In: Tudás és versenyképesség pannon szemmel, 58-62. o. ISBN: 963 9696 03 X
 • Sipos Eszter: A KKV-k konszolidációs kérdései. Kis és közepes vállalkozások Magyarországon az EU csatlakozás után. Általános Vállalkozási Főiskola. Budapest, 2005. november 10.
 • Somogyi Csizmaziáné dr. Kováts Erzsébet – Sipos Eszter: The impact of IAS/IFRS on banks’ main balance sheet items. II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. június 7.
 • Somogyi Csizmaziáné dr. Kováts Erzsébet: A pénzügyi beszámolás jövője. Transzparencia és Közfelügyelet könyvvizsgálói szemmel. VEAB előadás. Veszprém, 2006. december 13.
 • Dr. Dimény Erzsébet – Fekete Hajnalka – Klausz Melinda: A controlling és a számvitel kapcsolata. MKVK XIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Eger, 2005. szeptember 8-9.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel I., Pénzügyi számvitel II., Konszolidálás alapjai, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása

 

Controlling Kutatóműhely

 

A kutatóműhely létrejötte: 2003

A kutatóműhely a controlling rendszerek kialakításával, működtetésével foglalkozik. A műhely célja, hogy a vállalati teljesítmény értékelésének, menedzselésének súlyponti kérdéseit vizsgálja. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatási projektekhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

A controller szerepe a magyarországi vállalatok gyakorlatában

A kutatás résztvevői:

Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje és rendszerezze a controlleri feladatokat a magyarországi vállalatok gyakorlatában. A felmérés során arra keressük a választ, hogy a magyarországi controllerek által elvégzett feladatok összhangban vannak-e a nemzetközileg elfogadott controlleri küldetéssel. A kutatás során meghatározzuk a magyarországi vállalatok controllereinek szerepét a vállalat életében. A controlleri feladatok felmérésével és a controller szerepek meghatározásával azonosítjuk az alapvető magyarországi controller-típusokat.
A kutatásban meghatározásra kerülnek azok a kulcsfontosságú ismeretkörök és képességek, melyek a hatékony controlleri feladatvégzéshez szükségesek. Ezen információk a későbbiek folyamán felhasználhatóak lehetnek a controllerek képzése, önképzése során, a kérdéses ismeretkörökre és képességekre koncentrálva.
A kutatási eredményeket a nemzetközileg elfogadott controller definíciók, a controlleri küldetés, valamint a korábbi kutatások tükrében értelmezzük, mely során rávilágítunk az elmélet és a mai hazai gyakorlat közötti eltérésekre, hiányosságokra, fejlődési, fejlesztési lehetőségekre, és ezek szükségességére.

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás alapfeltevéseit vállalati szakemberekkel, vezetőkkel készített interjúk, és a kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával fogalmaztuk meg.
A projekt második fázisaként tesztkérdőívet készítettünk és küldtünk ki 250 magyarországi vállalathoz. Ebből 34 kérdőív érkezett vissza, amelyek tapasztalatait felhasználva, hiányosságait kiegészítve elkészült a végleges kérdőív, amelyek kitöltetésében az Általános Vállalkozási Főiskola nyújtott nagymértékű segítséget, így 216 elemes mintához jutottunk.
A kérdőívek elemzése, kiértékelése statisztikai módszerekkel az SPSS 15.0 verziójú programcsomaggal történt.

A kutatás eredményei:

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a vállalatvezetők általában elégedettek az általuk fontosnak tartott feladatok controlleri elvégzésével. A vezetők nagy része fontos támasznak tartja controllereket, akik a döntéseiket megalapozzák, biztosítják a szervezeten belüli információáramlást.
A kutatás egyik legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy azonosítottuk a leginkább problémás controlleri területet. Kijelenthetjük, hogy a magyarországi controllerek stratégiai döntéstámogató funkciója nem megfelelő.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a vezetők controllerekkel szembeni megelégedettségük tekintetében.
Azonosítottuk azokat a kulcsfontosságú képességeket, ismereteket, amelyek meghatározóak a hatékony controlleri munkavégzés szempontjából.
Megállapításra került, hogy vannak eltérések a nemzetközi controller küldetésben megfogalmazottak és a magyarországi gyakorlat között.
A hiányzó, illetve kevésbé hangsúlyos ismeretkörök, képességek jövőbeni fejlesztésével a magyarországi controllerek döntéstámogató funkciója várhatóan eléri a nemzetközileg elfogadott követelményeket, immár nem csak operatív, hanem stratégiai szinten is.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány, Vállalati tervezés, Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling, Szakszeminárium

 

Az intellektuális tőke szerepe a civil szektorban

A kutatás résztvevői:

 • Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Klausz Melinda PR-koordinátor, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A kutatás célja:

A kutatás alapvető célja, hogy felmérje milyen hatást gyakorolnak az intellektuális tőke elemei a szervezet eredményességére. A felmérés során arra is keressük a választ, hogy a civil szervezetekben milyen sajátos formában érvényesülnek ezek a hatások.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás első szakaszában szekunder kutatást végeztünk az intellektuális tőke elemeinek és az elemek közötti kapcsolódási pontok meghatározására, és a civil szervezetek vagyoni elemeinek megismerésére.
A kutatás második szakaszában választ keresünk arra, hogy az intellektuális tőke milyen szerepet tölt be a magyarországi civil szervezetekben. A vizsgálat lefolytatása kérdőíves adatgyűjtéssel történik.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg a kérdőív készítés fázisában tart. A kérdőívek 2008 tavaszán kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008 végén – 2009 tavaszán kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

 • Klausz Melinda: Az emocionális tőke szerepe az intellektuális tőke kialakításában. In: Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Szerk. S. Nagy Katalin-Orbán Annamária, Gondolat Kiadó, 2008. ISBN 978 963 693 028 8
 • Klausz Melinda: The intellectual capital of the public sphere. Inholland – Centre for Research in Intellectual Capital. www.iccongress.com, 2007.

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

HR Controlling, Controlling és vállalatértékelési esettanulmány

 

Minőségcontrolling követelményrendszer kialakítása és gyakorlati alkalmazása gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakításához kapcsolódóan

A kutatás résztvevői:

 • Dr.Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Lábodi Csaba PhD aspiráns, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás támogatói:

 • Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Penta Office Bt. Veszprém, Várszegi Katalin ügyvezető igazgató
 • BRED Irodabútor Kft., Kecskemét, Nagy János ügyvezető igazgató

A kutatás célja:

A kutatás célja annak feltárása, hogy a minőségmenedzsment rendszerek kiépítése milyen elvárásokat támaszt a számvitellel szemben és milyen a kapcsolata a minőségcontrollinggal.

Továbbá annak feltárása, hogy:

 • megfigyelhető-e a kialakításra kerülő integrált feltételrendszer alkalmazásának hatása a gazdálkodó szervezet működésének hatékonyságára
 • lehetővé válik-e a kutatás során kialakított gyakorlatnak megfelelően más rendszerszabványok alkalmazása esetén hasonló integrációs lehetőség.

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása

A kutatás arra a kérdésre igyekezett választ keresni, hogy egy működő gazdálkodó szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakítása során a minőségirányítás követelményei hogyan integrálhatók a controlling rendszerbe.

A vizsgálat során egy időben került megvalósításra

 • egy működő gazdálkodó szervezet minőségirányítási rendszerének kiépítése, és auditálása,
 • egy átfogó munkaszervezési projekt megvalósítása és
 • terméktervezést és előállítást is magába foglaló technológiai fejlesztés

úgy, hogy ennek során már a menedzsmentrendszer kialakítás és a többi – főleg technikai és technológiai fejlesztés követelményrendszerének is szerves részévé vált az integrált szempontrendszer a tervezés fázisától a megvalósításig.

A kutatás eredményei:

A vizsgált gazdálkodó szervezet működése a változó piaci követelmények, a nehezen prognosztizálható gazdasági viszonyok és a bútoriparban megfigyelhető tendenciák miatt jelentős átalakítást igényelt. Ez magában foglalta a teljes marketing tevékenység, a logisztikai folyamatok, a munkafolyamatok és a technológia korszerűsítésének igényét, mely egyúttal a munkakörnyezet átalakítását is szükségessé tette.
Ez az átalakítás egy olyan átfogó fejlesztési szempontrendszer kialakításának és alkalmazásának igényét vetette fel, mely képes biztosítani a feladatok demingi ciklus alapján történő hatékony megvalósítását és a gyakorlati megfontolások mellett a gazdálkodási szempontok előtérbe helyezését a fejlesztés összetettségének megfelelően.
Ennek az alapvető igénynek a kielégítése céljából a számvitelben is használatos elvek és az ISO 9001 szabvány rendezői elvei egy közös, a fejlesztés átfogó menedzselését támogató integrált követelményrendszerré alakítása kínálkozott.
A kidolgozott integrált követelményrendszer alkalmazásával az átfogó fejlesztés gyakorlati megvalósítása több közvetlen és közvetett, a működést és a gazdálkodást érintő részfeladat kidolgozása történt meg. A kutatási tevékenység keretén belül megvalósított alapvető fejlesztési feladatok az alábbiak a teljesség igénye nélkül:

 • a szervezet minőségmenedzsment rendszerének kialakítása,
 • a rendelésfelvétel, az ügyfélnyilvántartás és az értékesítés rendjének tejes átalakítása,
 • a technológiai lépések folyamatba szervezése, ezzel összhangban félkésztermék és alapanyag raktározó rendszer kialakítása
 • technológiafejlesztés számítógépes alapanyag optimalizációs eljárással operáló tervező program által vezérelt CNC lapszabászgép beszerzéssel

A közvetlen feladatokhoz kapcsolódó közvetett fejlesztések:

 • a külső és belső kommunikáció rendjének átalakítása,
 • alapanyag, félkész termék és késztermék kezelés és tárolás rendjének átalakítása,
 • anyagnyilvántartások rendjének átalakítása, a kapcsolódó felelősségi és feladatkörök meghatározása
 • erőforrások felhasználásának racionalizálása,
 • a szervezet hulladékgazdálkodásának átalakítása,
 • a szervezet IT rendszerének átalakítása.

A fejlesztési feladatok megvalósítása során a szerzett tapasztalatok alapján megállapítható volt, hogy

 • az összetett feladat megvalósítására a számviteli alapelvek és az ISO 9001 rendszerszabvány követelményeinek integrálásával kialakított követelményrendszer megfelel,
 • a kialakításra került integrált feltételrendszer gyakorlati bevezetése elősegíti a vizsgált szervezet gazdálkodásának hatékonyságát,
 • lehetséges a kutatás során kialakított integrációs gyakorlat alkalmazása más rendszerszabványok (pl. környezetmenedzsment rendszer, információvédelmi minőségirányítás) szerint történő összetett feladatok megvalósítására.

A kutatási tevékenység tapasztalatai felhasználásra kerültek az Integrált menedzsment rendszerek alkalmazásának hatása a gazdálkodó szervezetek működésére című PhD értekezés kidolgozásához.

Legfontosabb publikációk:

 • Lábodi Csaba: Az információ szerepének változása az MSZ EN ISO 9000 szabvány átalakításával. Veszprémi Egyetemi Konferencia, 2003. március 20.
 • Pannon (Veszprémi) Egyetem Felnőttképzési Intézet: Minőségirányítási rendszer belső auditor képző tanfolyam. Veszprém, 2006. február 22-24., 2006. november 7-9.
 • Lábodi Csaba: Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működésének és gazdálkodásának átvilágítási dokumentációja. 2003. július 15.
 • Lábodi Csaba: Minőségcontrolling szempontok érvényesítése EN ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer kialakítása során. WEKA Kiadó, Controlling, 2004. január

 

Szervezeti teljesítmény

A kutatás résztvevői:

 • Dr. Dimény Erzsébet egyetemi docens, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék
 • Fekete Hajnalka egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék

A kutatás támogatói:

Böcskei Elvira

A kutatás célja:

Jelen kutatás nagy hangsúlyt fektet a szervezeti struktúra, a szervezeti kultúra, a szervezeti felépítés és a szervezeti teljesítmény vizsgálatára, a köztük fennálló releváns összefüggések azonosítására.
A kutatás célja annak megállapítása, hogy a szervezetek stratégiája, felépítése és kultúrája milyen mértékben és irányban befolyásolja a szervezeti teljesítményt. Meghatározza, hogy melyek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a szervezeti teljesítményt, valamint kiterjed az említett független változók közötti kapcsolatok vizsgálatára is.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A kutatás Magyarországon működő profitorientált és nonprofit szervezetek közép- és felsővezetőinek körében végzett kérdőíves felmérés segítségével állapítja meg ezen összefüggéseket.

A kutatás eredményei:

A kutatás jelenleg az irodalomkutatás és kérdőívkészítés fázisában tart. A kérdőívek 2008. februárjától kerülnek kiküldésre. Az empirikus eredmények várhatóan 2008. végétől kerülnek publikálásra.

Legfontosabb publikációk:

Folyóiratcikkek:

 • Fekete Hajnalka – Klausz Melinda- Sipos Eszter: Új követelmények a vállalati teljesítménymérésben. Közgazdasági Fórum, 2006/9. évfolyam 12. szám, 37-48 p., Romániai Magyar Közgazdasági Társaság
  ISSN: 1582-1986

Konferencia kiadványok:

 • Fekete Hajnalka: The Responses of the Development of Company Performance Measurement to Present Challenges. In: microCAD 2005. International Scientific Conference 10-11 March Section P: Economic Challenges, 87-93. p. Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, 2005. ISBN 963 661 646 9, ISBN 963 661 662 0
 • Fekete Hajnalka: A vállalati teljesítménymérési módszerek fejlődése. In: XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Doktorandusz Szekció, 35.p. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 2005. ISBN 963 9364 53 5
 • Fekete Hajnalka: A Balanced ScoreCard elmélete és gyakorlati adaptálása. In: Konferencia CD, 2005. március 24. Ágazati ökonómia Szekció. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
 • Fekete Hajnalka: A vállalati teljesítmény értékelése a 21. században. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, 2006., Konferencia CD. KHEOPS Automobil – Kutató Intézet. ISBN: 963 2298 497
 • Fekete Hajnalka: A vállalati teljesítmény értékelésének új dimenziói. In: Tudás és versenyképesség pannon szemmel, Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet, p.37-42. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006. ISBN: 963 9696 03 X

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Stratégiai controlling, Költség- és teljesítmény controlling